QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh ninh bìNHtải về 10.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích10.24 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Tỉnh Ninh Bình

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

--------------

-------------------------

Số: 1764/QĐ-UB

Ninh Bình, ngày 05 tháng 9 năm 2001QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

V/v xếp hạng đơn vị sự nghiệp kinh tế

......................................UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Thông tư Liên tịch số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của liên bộ: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp Nhà nước và Thông tư Liên tịch số 10/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 04/4/2000 của liên bộ: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch số 17;

- Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh tại tờ trình số 201/TCCQ ngày 25/5/2001,


QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Xếp hạng đơn vị sự nghiệp kinh tế Đoạn quản lý giao thông số I thuộc Sở Giao thông vận tải Ninh Bình là hạng 3 (hạng ba) từ ngày 01/9/2001.

Điều 2. Ban Tổ chức chính quyền tỉnh xem xét, làm thủ tục xếp lại lương, nâng bậc lương theo quy định cho Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng đơn vị sự nghiệp kinh tế theo hạng được xếp, báo cáo UBND tỉnh quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh - Xã hội, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Đoạn quản lý giao thông số I và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
Chủ tịch
Đã ký


Lê Minh Hồng: vbpq ninhbinh.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd (sửa đổi) ngày 21/6/1994
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd (sửa đổi) ngày 21/6/1994
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> V/v: Phê duyệt Đề án khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> C«ng M¸y §¬n gi¸ §µo vËn chuyÓn ®Êt trong ph¹m vi 500m b»ng m¸y c¹p 16m
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> V/v Đổi tên và ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chưc bộ máy của Sở Công nghiệp
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương