Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd (sửa đổi) ngày 21/6/1994tải về 50.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích50.36 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tỉnh Ninh Bình

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

-------------------------

Số: 1258/2001/QĐ-UB

Ninh Bình, ngày 25 tháng 6 năm 2001QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan

quản lý về Thương mại tỉnh Ninh Bình

----------------------------------
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 36/2000/TTLT-BTM-BTCCBCP ngày 27/01/2000 của Bộ Thương mại và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan quản lý về thương mại ở địa phương.

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh và Giám đốc Sở Thương mại tại Tờ trình số 231/TM-TT ngày 13/11/2000.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan quản lý về Thương mại tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này thay thế quyết định số 1220/QĐ-UB ngày 14/12/1995 của UBND tỉnh Ninh Bình.

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Thương mại, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
- Như điều 3

Chủ tịch
- Bộ thương mại(để b/c)


- TT Tỉnh uỷ (để b/c)- TT HĐND tỉnh(để b/c)- Lưu VT, VP5, VP7

Lê Minh Hồng
UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tỉnh Ninh Bình

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

-------------------------


QUY ĐỊNH
VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ VỀ THƯƠNG MẠI TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1258/2001/QĐ-UB

ngày 25 tháng 6 năm 2001 của UBND tỉnh Ninh Bình)
Phần I

SỞ THƯƠNG MẠI NINH BÌNH

A - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA SỞ THƯƠNG MẠI NINH BÌNH:

I - CHỨC NĂNG:

- Sở Thương mại là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Thương mại trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Sở Thương mại chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp về hoạt động, tổ chức và biên chế của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Bộ Thương mại về chuyên môn, nghiệp vụ và việc thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật Thương mại.II - NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

1) Về công tác quy hoạch, kế hoạch và tổ chức thị trường:

1.1 - Lập quy hoạch, kế hoạch về phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.

1.2 - Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch phát triển thương mại của tỉnh đã được phê duyệt, trình UBND tỉnh phê duyệt các đề án, chương trình phát triển thương mại cụ thể của tỉnh và tổ chức việc thực hiện các đề án, chương trình đó.

1.3 - Xét duyệt hoặc tham gia xét duyệt các chương trình, đề án của tỉnh có liên quan đến thương mại theo phân cấp hoặc uỷ quyền của UBND tỉnh.

1.4 - Duyệt kế hoạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo uỷ quyền của Bộ Thương mại (trừ các doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất).

1.5 - Tổ chức thực hiện và giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thương mại.

1.6 - Tổng hợp và xử lý các thông tin về thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hàng hoá, tổng cung, tổng cầu và mức dự trữ lưu thông của các mặt hàng thiết yếu; Các mặt hàng thuộc diện chính sách đối với đồng bào miền núi, dân tộc; kim ngạch xuất khẩu...

1.7 - Trên cơ sở cân đối cung cầu hàng hoá trên địa bàn tỉnh, Sở Thương mại phối hợp với các sở quản lý ngành, chỉ đạo các doanh nghiệp hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh thực hiện việc cung ứng các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng thuộc diện chính sách để đảm bảo nhu cầu của thị trường trong phạm vi tỉnh, góp phần bình ổn giá cả thị trường; thực hiện các chính sách thương mại ưu đãi đối với các vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng đồng bào dân tộc ít người theo quy định của pháp luật.

1.8 - Thực hiện việc khảo sát, nghiên cứu thị trường trong và ngoài phạm vi tỉnh, thị trường nước ngoài, để phục vụ cho công tác phát triển thương mại của tỉnh và cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các cơ quan Nhà nước có liên quan trên địa bàn tỉnh.

1.9 - Quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường.2) Về công tác phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện pháp luật về thương mại:

2.1 - Trình UBND tỉnh ban hành các văn bản theo thẩm quyền, cụ thể hoá các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về Thương mại.

2.2 - Ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.3 - Kiến nghị với UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền, sửa đổi hoặc bổ sung các quy định có liên quan đến hoạt động Thương mại.

2.4 - Phổ biến, hướng dẫn, giáo dục pháp luật Thương mại đối với thương nhân trên địa bàn tỉnh để đảm bảo việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về thương mại.

2.5 - Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã trong tỉnh hướng dẫn tiêu dùng hợp lý, tiết kiệm.

2.6 - Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với thương nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật và sự phân công của Bộ Thương mại.

2.7 - Thực hiện việc đăng ký thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

2.8 - Thực hiện việc đăng ký thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh ở nước ngoài cho các doanh nghiệp hoạt động thương mại đặt trụ sở chính trên địa bàn tỉnh.

2.9 - Thực hiện việc đăng ký hoạt động cho Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

2.10 - Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hoạt động chợ, siêu thị, trung tâm thương mại theo quy định của pháp luật.

2.11 - Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.12 - Quản lý hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh, cụ thể là:

a) Xem xét và giải quyết việc thương nhân tổ chức khuyến mại dưới hình thức vé số dự thưởng.

b) Thực hiện việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại cho các doanh nghiệp, thương nhân sản xuất, kinh doanh; trực tiếp tổ chức hội chợ triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh.

c) Duyệt kế hoạch tổ chức hội chợ triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh của thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm thương mại.

d) Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khuyến mại, quảng cáo, thương mại, hội chợ, triển lãm thương mại và xử lý các vi phạm pháp luật về khuyến mại, quảng cáo thương mại, hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh.

đ) Tổ chức và quản lý các loại hình hoạt động xúc tiến thương mại.

2.13 - Thực hiện các nhiệm vụ mà Bộ Thương mại đã phân cấp hoặc uỷ quyền cho UBND tỉnh.

2.14 - Thực hiện các nhiệm vụ khác về thương mại do UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

3) Về công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường:

3.1 - Chỉ đạo cơ quan kiểm tra, kiểm soát thị trường thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

3.2 - Chỉ đạo cơ quan kiểm tra, kiểm soát thị trường thuộc sở phối hợp với các lực lượng chức năng khác trên địa bàn tỉnh trong việc kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm thực hiện các nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, buôn bán hàng giả, đầu cơ lũng đoạn thị trường, kinh doanh trái phép, gian lận thương mại và các hành vi phạm pháp luật thương mại trên địa bàn tỉnh.

3.3 - Giám sát, kiểm tra việc thi hành pháp luật của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

3.4 - Tổng hợp tình hình về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn tỉnh.

3.5 - Tiếp nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

4) Về công tác quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh:

4.1 - Đối với các doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh thương mại do Sở Thương mại quản lý, UBND tỉnh giao thực hiện quyền chủ sở hữu:

a) Trình UBND tỉnh quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể hoặc các hình thức sắp xếp lại cho các doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước.

b) Phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và kế hoạch sử dụng lao động hàng năm củ doanh nghiệp.

c) Phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước về tài chính doanh nghiệp trong việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản của doanh nghiệp.

d) Trình UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng của các doanh nghiệp. Thực hiện các vấn đề về quản lý, sử dụng và chính sách chế độ đối với cán bộ, viên chức và lao động tại doanh nghiệp nhà nước theo phân cấp của UBND tỉnh.

đ) Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra việc thực hiện phương án tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp.

e) Giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp.

g) Yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo số liệu thống kê và tình hình hoạt động thương mại theo quy định của Tổng cục Thống kê và Bộ Thương mại.

4.2 - Đối với các doanh nghiệp Nhà nước có hoạt động thương mại thuộc tỉnh, do các sở chuyên ngành khác hoặc UBND các huyện, thị xã quản lý:

a) Sở Thương mại phối hợp với các sở quản lý ngành hoặc UBND các huyện, thị xã giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp.

b) Yêu cầu các doanh nghiệp, thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động thương mại theo quy định của Bộ Thương mại.

4.3 - Đối với các doanh nghiêp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, đăng ký kinh doanh thương mại tại tỉnh:

Yêu cầu các doanh nghiệp, báo cáo số liệu thống kê và tình hình hoạt động thương mại theo quy định của Bộ Thương mại.

5) Các nhiệm vụ khác:

5.1 - Quản lý, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách chế độ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức và lao động tại các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền theo đúng các quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

5.2 - Căn cứ vào nhu cầu và xu hướng phát triển thương mại của tỉnh, lập quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thương mại cho Sở và cho toàn ngành.

5.3 - Tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thuộc sở quản lý, thuộc ngành Thương mại và các doanh nghiệp hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh.

5.4 - Quản lý sử dụng tài sản, kinh phí được giao đúng quy định và có hiệu quả.

5.5 - Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý Nhà nước về thương mại đối với cơ quan quản lý Nhà nước về thương mại ở các huyện, thị xã thuộc tỉnh.

5.6 - Yêu cầu các cơ quan quản lý chuyên môn khác của UBND tỉnh cung cấp các thông tin có liên quan hoạt động thương mại; Các tổ chức và cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh cung cấp số liệu thống kê, báo cáo kết quả hoạt động thương mại của đơn vị mình.

5.7 - Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất gửi UBND tỉnh, Bộ Thương mại theo quy định của Tổng cục Thống kê, Bộ Thương mại và UBND tỉnh.

5.8 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND tỉnh.

B - TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA SỞ THƯƠNG MẠI:

I - CƠ CẤU TỔ CHỨC:

1) Lãnh đạo Sở: Sở Thương mại có Giám đốc và có từ 1 đến 2 Phó giám đốc.

- Giám đốc Sở quản lý, điều hành công việc của sở theo chế độ thủ trưởng và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của sở.

- Các Phó giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một số công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những công việc được phân công.

2) Các phòng chức năng của Sở Thương mại bao gồm:

- Phòng Tổ chức - Hành chính

- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Xúc tiến thương mại

- Phòng Quản lý thương mại

- Thanh tra sở

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng do Giám đốc Sở Thương mại quy định.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật đối với Giám đốc, Phó giám đốc sở và các chức danh trưởng, phó phòng chuyên môn theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và UBND tỉnh.

3) Chi cục Quản lý thị trường:

Là cơ quan trực thuộc Sở Thương mại; Chịu sự quản lý, điều hành của Giám đốc sở. Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Chi cục thực hiện theo quy định tại Thông tư số: 09/2001/TT-BTM ngày 13/4/2001 của Bộ Thương mại: "Hướng dẫn về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng quản lý thị trường ở địa phương"; Biên chế của Chi cục Quản lý thị trường nằm trong tổng số biên chế của Sở Thương mại do UBND tỉnh giao.

II - BIÊN CHẾ CỦA SỞ THƯƠNG MẠI:

Biên chế của Sở Thương mại được UBND tỉnh giao hàng năm.

Căn cứ chỉ tiêu biên chế do UBND tỉnh giao và hướng dẫn của Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Thương mại có trách nhiệm xây dựng cơ cấu biên chế các phòng, ban, chi cục trực thuộc và sử dụng hợp lý, có hiệu quả, đúng tiêu chuẩn chức danh, ngạch bậc công chức.
Phần II

QUẢN LÝ VỀ THƯƠNG MẠI TẠI HUYỆN, THỊ XÃ

I - TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI TẠI HUYỆN, THỊ XÃ:
1) Ở các huyện, thị xã không thành lập phòng thương mại riêng mà có bộ phận quản lý thương mại trong một phòng chuyên môn về kinh tế trực thuộc UBND huyện, thị xã; Mô hình tổ chức cụ thể do UBND tỉnh quy định thống nhất chung trong toàn tỉnh.

2) Phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện, thị xã có bộ phận quản lý về thương mại chịu sự quản lý điều hành trực tiếp và toàn diện của UBND huyện, thị xã đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra của Sở Thương mại về cơ chế, chính sách, pháp luật và chuyên môn, nghiệp vụ thương mại.

3) Bộ phận quản lý về thương mại được bố trí 01 biên chế chuyên trách có đủ tiêu chuẩn của ngạch chuyên viên, có trình độ chuyên môn về thương mại.

II - NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG CHUYÊN MÔN CÓ BỘ PHẬN QUẢN LÝ VỀ THƯƠNG MẠI:

1) Chủ trì lập kế hoạch phát triển thương mại trên địa bàn huyện, thị xã trình UBND huyện, thị xã phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đó sau khi được phê duyệt.

2) Thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan kiểm tra, kiểm soát thị trường có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước về hoạt động thương mại.

3) Phối hợp với cơ quan kiểm tra, kiểm soát thị trường có liên quan kiểm tra, kiểm soát các hoạt động thương mại trên địa bàn huyện, thị xã.

4) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước hoạt động của chợ theo phân cấp.

5) Thực hiện các nhiệm vụ, chương trình kế hoạch công tác khác về thương mại do UBND huyện, thị xã giao.

6) Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất gửi UBND huyện, thị xã và Sở Thương mại theo quy định của Cục Thống kê và Sở Thương mại.

7) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện, thị xã giao./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Chủ tịch
Lê Minh Hồng
: vbpq ninhbinh.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd (sửa đổi) ngày 21/6/1994
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> V/v: Phê duyệt Đề án khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> C«ng M¸y §¬n gi¸ §µo vËn chuyÓn ®Êt trong ph¹m vi 500m b»ng m¸y c¹p 16m
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> V/v Đổi tên và ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chưc bộ máy của Sở Công nghiệp
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương