Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003tải về 10.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích10.91 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

TỈNH NINH BÌNH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1703 /QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 02 tháng 8 năm 2005


QUYẾT ĐỊNH

Về mức hỗ trợ kinh phí cho các xã, phường, thị trấn

đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xãUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ 3 về mức hỗ trợ kinh phí cho các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã;

Xét đề nghị của Sở Y tế;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. a) Mức hỗ trợ kinh phí cho các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã là 50.000.000 đồng/xã, phường, thị trấn (Năm mươi triệu đồng)

b) Nguồn kinh phí để hỗ trợ được cân đối trong ngân sách tỉnh hàng năm.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2005.

Giao cho Sở Y tế tổng hợp danh sách các xã, phường, thị trấn đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về Y tế trước ngày 01/8/2005, trình UBND tỉnh báo cáo Trường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định.Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
ĐÃ KÝ


NGUYỄN TIẾN THÀNH: vbpq ninhbinh.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd (sửa đổi) ngày 21/6/1994
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd (sửa đổi) ngày 21/6/1994
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> V/v: Phê duyệt Đề án khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> C«ng M¸y §¬n gi¸ §µo vËn chuyÓn ®Êt trong ph¹m vi 500m b»ng m¸y c¹p 16m
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> V/v Đổi tên và ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chưc bộ máy của Sở Công nghiệp
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương