V/v quy định tạm thời tiêu chuẩn chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnhtải về 37.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích37.11 Kb.
#21371

UỶ BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tỉnh Ninh Bình
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------
-------------------------------------------------

Số: 460 /QĐ-UB
Ninh Bình, ngày 04 tháng 5 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNHV/v quy định tạm thời tiêu chuẩn chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994.

- Căn cứ Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của HĐND và UBND ở mỗi cấp.

Xét đề nghị của Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh.
QUYẾT ĐỊNH
Điều I: Ban hành kèm theo quyết định này bản quy định tạm thời tiêu chuẩn chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh.

Điều II: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.


Nơi nhận:
T.M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

- Như điều 3
Chủ tịch

- Ban TC-CBCP

(Để- TT Tỉnh uỷ

báo/c
- Như điều II- Lưu VT, Vp7NKT/131
Hà Trí ThứcUỶ BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tỉnh Ninh Bình
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------
-------------------------------------------------


QUY ĐỊNH TẠM THỜI TIÊU CHUẨN

Chính quyền cơ sở vững mạnh

Ban hành kèm theo quyết định số 460/QĐ-UB ngày 04/5/1998
Để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhằm tiếp tục xây dựng nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh theo đúng đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. UBND tỉnh Ninh Bình tạm thời quy định tiêu chuẩn chính quyền cơ sở (xã, phường, thị trấn) trong sạch vững mạnh với các nội dung sau:

I/ NỘI DUNG CÁC TIÊU CHUẨN:


  1. Hoàn thành kế hoạch kinh tế xã hội:

a) Về kinh tế:

- Hoàn thành các mục tiêu kinh tế được giao và chỉ tiêu phấn đấu do HĐND cùng cấp đề ra, làm tròn nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước; có phong trào áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giải quyết tốt việc làm cho người lao động; thực hiện tốt việc xoá đói giảm nghèo; đổi mới quản lý hợp tác xã nông nghiệp. Đối với phường, thị trấn tổ chức tốt các HTX thủ công nghiệp, các tổ hợp sản xuất. Đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

- Xây dựng được ngân sách xã mạnh, tạo nhiều nguồn thu ổn định (thu cân đối chi), chi đúng mục đích, tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn.

- Xây dựng và phát huy được hiệu quả cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi như: Thuỷ lợi, đường giao thông nông thôn, trạm xá, điện, nước sạch, truyền thanh .v.v …

b) Về văn hoá thể dục thể thao: Phát triển tốt trên các lĩnh vực: Văn hoá, văn nghệ, thông tin cổ động, bảo vệ di tích danh lam thắng cảnh, văn hoá cổ truyền của dân tộc; xây dựng thôn xóm bình yên, gia đình hoà thuận, có phong trào thể dục thể thao, nếp sống văn hóa mới lành mạnh. Ngăn chặn và đẩy lùi, xoá bỏ được các tệ nạn xã hội (cờ bạc, nghiện hút, gái mại dâm, các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang…)

Thực hiện tốt các chính sách xã hội, đạt và vượt chỉ tiêu về kế hoạch hoá gia đình.

- Về giáo dục:

Thực hiện tốt xoá mù chữ: Từ nay đến năm 2000 phổ cập xong phổ thông cơ sở theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và đào tạo, có nhà trẻ, lớp mẫu giáo, đủ phòng học, đảm bảo cho các cháu trong độ tuổi đều được đến trường.

- Về Y tế: Có trạm y tế đủ trang thiết bị cần thiết, có cơ cấu, đội ngũ cán bộ y tế nhiệt tình và đủ tiêu chuẩn chuyên môn theo quy định khám và chữa được các bệnh thông thường cho nhân dân, phòng và chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

- Về an ninh quốc phòng: Làm tốt công tác giáo dục và vận động nhân dân thi hành đúng luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quản lý chặt chẽ hộ tịch hộ khẩu, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

- Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân, đủ số lượng đảm bảo chất lượng, thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội. Xây dựng, huấn luyện tốt lực lượng dân quân tự vệ và bộ đội dự bị động viên.

2) Chính quyền cơ sở hoạt động theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn mà pháp lệnh đã quy định:

Có trụ sở đảm bảo tính trang nghiêm để tiếp công dân và giải quyết các công việc của Nhà nước hàng ngày khi thi hành công vụ, có quy chế hoạt động và duy trì hoạt động đúng quy chế, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên và thường xuyên giải quyết tốt mối quan hệ giữa Thường trực HĐND với UBND; củng cố và thực hiện tốt về tổ chức hoạt động, của trưởng thôn, xóm, phố. Các thủ tục hành chính gọn, rõ ít cầu cấp để nhân dân dễ thực hiện nhưng không trái với chính sách, pháp luật, chính quyền phải thật sự là của dân, phục vụ vô điều kiện cho nhân dân.

Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo chính xác, đầy đủ, kịp thời về tỉnh và kết quả hoạt động của chính quyền cơ sở theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên.

3) Chính quyền cơ sở vững mạnh phải dựa trên cơ sở Đảng bộ trong sạch vững mạnh và các đoàn thể quần chúng vững mạnh:

Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể được cấp trên công nhận vững mạnh. Có sự phối kết hợp chặt chẽ trong cơ chế hoạt động giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ thông qua các tổ chức đoàn thể xã hội và nhân dân làm chủ trực tiếp.

4) Xây dựng được nội bộ đoàn kết, thống nhất, đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở đủ phẩm chất năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao:

Trên cơ sở đường lối chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể xã hội phải thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công. Phát huy tinh thần đấu tranh phê và tự phê, chống mọi hành vi tham nhũng, quan liêu, ức hiếp dân, gia trưởng độc đoán xa rời nhân dân. Thực hiện tốt thiết chế dân chủ ở nông thôn, công khai quản lý sử dụng thanh quyết toán rõ ràng, rành mạch các khoản thu đóng góp của nhân dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện tốt phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Có quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chính quyền cơ sở. Phấn đấu đến năm 2000 có từ 20 đến 60% cán bộ chính quyền cơ sở qua các lớp đào tạo về quản lý Nhà nước và ít nhất 50% có trình độ trung cấp quản lý Nhà nước; bố trí ổn định các chức danh chuyên môn, các chức danh này phải có trình độ nghiệp vụ trung cấp trở lên quản lý tốt hồ sơ cán bộ chính quyền cơ sở (tài chính – kế toán, địa chính, văn phòng, tư pháp…) các chức danh này phải được đào tạo có hệ thống và có trình độ nghiệp vụ trung cấp trở lên, quản lý tốt hồ sơ cán bộ chính quyền cơ sở.

5- Quản lý địa giới hành chính:

Quản lý tốt hồ sơ và bản đồ địa chính, địa giới hành chính, mốc địa giới hành chính, kịp thời giải quyết mọi tranh chấp về đất đai trong nhân dân và tranh chấp đất đai có liên quan đến đường địa giới hành chính các cấp trên tuyến địa giới địa phương mình phụ trách.III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

a) Phương châm: Phân tích, đánh giá chất lượng chính quyền cơ sở vững mạnh phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, toàn diện, cụ thể, phản ánh đúng tình hình thực trạng của chính quyền cơ sở, đề phòng tư tưởng vì thành tích, né tránh khuyết điểm, hữu khuynh hoặc quá đơn giản làm cho kết quả phân loại chính quyền cơ sở không đúng với thực tế.

b) Cách tiến hành:

UBND các huyện, thị xã căn cứ vào tiêu chuẩn trong bản quy định này để lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền cơ sở thực hiện.

1) Chính quyền cơ sở: Đầu năm đăng ký phấn đấu xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh; Cuối năm tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá kết quả theo 5 tiêu chuẩn trên, báo cáo lên UBND huyện, thị xã xem xét quyết định.

2) UBND huyện, thị xã trên cơ sở báo cáo của chính quyền cơ sở tiến hành kiểm tra, phân tích chất lượng chính quyền cơ sở, công nhận và khen thưởng chính quyền cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh. Lựa chọn từ 1 đến 2 đơn vị tiêu biểu nhất đề nghị UBND tỉnh khen thưởng.

3) Ban Tổ chức chính quyền tỉnh phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan giúp UBND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh, theo tiêu chuẩn qui định trên. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc Ban Tổ chức chính quyền tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉnh sửa và ban hành chính thức./.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Chủ tịch
Hà Trí Thức


PHỤ LỤC

Kèm theo Quyết định số 460/QĐ-UB ngày 04/5/1998 của UBND tỉnh Ninh Bình

- Chính quyền cơ sở không đạt tiêu chuẩn vững mạnh: Là chính quyền cơ sở đạt 5 tiêu chuẩn nhưng ở mức độ thấp một số điểm trọng yếu trong các tiêu chuẩn như: Kinh tế chậm phát triển, đời sống nhân dân không được cải thiện, không hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước và chỉ tiêu kế hoạch hoá gia đình, an ninh, trật tự xã hội chưa tốt.

- Chính quyền cơ sở yếu kém là chính quyền cơ sở không đạt 5 tiêu chuẩn qui định tại quyết định số 460/QĐ-UB ngày 04/5/1998 của UBND tỉnh. Có biểu hiện vi phạm pháp luật, an ninh trật tự xã hội kém, cửa quyền, quyền làm chủ của nhân dân không được phát huy./.


Каталог: vbpq ninhbinh.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd (sửa đổi) ngày 21/6/1994
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd (sửa đổi) ngày 21/6/1994
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> V/v: Phê duyệt Đề án khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> C«ng M¸y §¬n gi¸ §µo vËn chuyÓn ®Êt trong ph¹m vi 500m b»ng m¸y c¹p 16m
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> V/v Đổi tên và ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chưc bộ máy của Sở Công nghiệp
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH

tải về 37.11 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương