QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh ninh bìNHtải về 74.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích74.27 Kb.
#22650

UỶ BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tỉnh Ninh Bình
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------
-------------------------------------------------

Số: 525/1998/QĐ-UB
Ninh Bình, ngày 22 tháng 5 năm 1998QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

V/v ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của

Ban quản lý dự án xây dựng Nhà máy xi măng Tam Điệp
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994.

- Xét tờ trình số 19 TC – DAXM ngày 04/5/1998 của Ban quản lý dự án xây dựng Nhà máy xi măng Tam Điệp – Ninh Bình và văn bản số 154/1998CV-TP ngày 15/5/1998 của Sở Tư pháp về việc thẩm định và trình UBND tỉnh về việc ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án xây dựng Nhà máy xi măng Tam Điệp.QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này bản Qui chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án xây dựng Nhà máy xi măng Tam Điệp Ninh Bình.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh hướng dẫn, theo dõi thực hiện qui chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND thị xã Tam Điệp và Ban quản lý dự án xây dựng Nhà máy xi măng Tam Điệp Ninh Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.Nơi nhận:
T.M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

- Như điều 4
Chủ tịch

- Lưu VT, Vp4


NKT/41Hà Trí ThứcUỶ BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tỉnh Ninh Bình
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------
-------------------------------------------------


QUY CHẾ

Tổ chức hoạt động của Ban quản lý dự án xây dựng

Nhà máy xi măng Tam Điệp - Ninh Bình

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 525/1998/QĐ-UB ngày 22/5/1998 của UBND tỉnh Ninh Bình).
CHƯƠNG I

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
Điều 1:

Ban quản lý dự án xây dựng Nhà máy xi măng Tam Điệp - Ninh Bình ( dưới đây viết tắt là BQLDA) là đơn vị kinh tế sự nghiệp thuộc UBND tỉnh. BQLDA chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong việc tổ chức xây dựng Nhà máy xi măng Tam điệp công suất 4.000 tấn Clinke/ngày theo Quyết định số 97/TTg ngày 09/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ.Điều 2: Ban Quản lý dự án:

a) Có tư cách pháp nhân

b) Có con dấu, có tài khoản giao dịch (bao gồm cả tài khoản ngoại tệ) được mở tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại trong nước, Ngân hàng nước ngoài theo sự cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3: Ban quản lý dự án có tên giao dịc quốc tế là: MANAGEMENT BORAD OF PROJECT FOR TAM DIẸP CEMENT PLANTS CONSTRUCTION.

Viết tắt là: MBCC

Trụ sở chính của BQLDA đặt tại: Thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Điều 4: BQLDA có Chủ nhiệm dự án là người điều hành dự án; Giúp việc Chủ nhiệm dự án có các Phó chủ nhiệm và các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ được thành lập theo yêu cầu của việc triển khai thực hiện dự án.

CHƯƠNG II

QUYỀN HẠN VÀ NHIÊM VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Điều 5: Ban quản lý dự án có quyền:

a) Quản lý, sử dụng vốn, đất đai, nguồn nguyên liệu, tài nguyên và các nguồn lực khác được giao theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

b) Ký kết hợp đồng với các đơn vị xây lắp, tổ chức tư vấn về vấn đề thiết kế, thẩm định, giám sát thi công.

c) Ký kết hợp đồng đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân.

d) Được giao quyền như cấp Sở, ngành về phân cấp quản lý cán bộ và lao động, theo Quyết định số 1690/QĐ-UB ngày 27/12/1997 của UBND tỉnh Ninh Bình.

Điều 6: Nhiệm vụ của BQLDA:

a) Đàm phán với các nhà thầu, các Ngân hàng trong nước và ngoài nước để chủ đầu tư ký hợp đồng.

b) Tổ chức đấu thầu quốc tế tìm nhà thầu cung cấp thiết bị, vật tư và dịch vụ kỹ thuật cho Dự án xây dựng Nhà máy xi măng Tam Điệp. Thực hiện việc nhập khẩu vật tư thiết bị.

c) Tiếp nhận vốn vay và các nguồn vốn khác được ngân sách Nhà nước cấp; Lập kế hoạch sử dụng vốn, tiết kiệm, đúng mục đích, có hiệu quả.

d) Phối hợp với các ngành chức năng trong việc giải quyết đền bù cho tổ chức, cá nhân có công trình phải di chuyển, đất đai do Nhà nước thu hồi để xây dựng Nhà máy.

đ) Tham gia giải phóng và tiếp nhận mặt bằng xây dựng Nhà máy và bàn giao cho đơn vị thi công xây lắp các hạng mục công trình.

e) Hoàn tất thủ tục, hồ sơ kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Bàn giao hồ sơ kỹ thuật cho đơn vị trúng thầu xây lắp.

g) Kiểm tra, đôn đốc việc xây lắp để đảm bảo kế hoạch của Dự án.

h) Chấp hành và yêu cầu cá đơn vị thi công xây lắp trên công trường chấp hành việc bảo vệ tài nguyên môi trường.

i) Thực hiện đúng, đủ các chế độ, các qui định của Nhà nước về đấu thầu, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và các qui định về quản lý vốn, tài sản, các quỹ về hạch toán kế toán, chế độ kiểm toán và các chế độ khác.

k) Ký hợp đồng đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân và tổ chức tuyển chọn những người có đủ khả năng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ để vận hành các thiết bị, máy móc trong Nhà máy.

l) Thực hiện các chế độ báo cáo thường xuyên và báo cáo bất thường theo quy định của UBND tỉnh, chịu trách nhiệm về tính xác thực của báo cáo.

m) Thực hiện quyết toán và tiến hành bàn giao các khoản nợ và có của Nhà máy cho Công ty xi măng Ninh Bình sau khi đã nghiệm thu toàn bộ nhà máy.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Điều 7: Chủ nhiệm và các Phó chủ nhiệm dự án:

a) Chủ nhiệm BQLDA do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm. Chủ nhiệm thực hiện chế độ Thủ trưởng trong việc quản lý điều hành dự án, là đại diện pháp nhân của Ban quản lý dự án, chịu trách nhiệm cá nhân trước Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và trước pháp luật về quản lý điều hành của BQLDA.

b) Các Phó Chủ nhiệm BQLDA thực hiện quyền hạn do Chủ nhiệm phân công, chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm và pháp luật về nhiệm vụ được Chủ nhiệm phân công. Các Phó chủ nhiệm BQLDA do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Chủ nhiệm BQLDA.

Điều 8: Chủ nhiệm có quyền hạn và nhiệm vụ sau:

a) Tiếp nhận vốn (kể cả vốn vay), tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác được giao để quản lý, sử dụng cho việc xây dựng nhà máy.

b) Ký hợp đồng với các nhà thầu, đơn vị xây lắp, các tổ chức tư vấn.

c) Sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư, nguồn kinh phí quản lý dự án được trích trong tổng dự toán theo quy định của Nhà nước và các nguồn kinh phí khác được cấp theo Quyết định của UBND tỉnh, nhằm bảo đảm cho hoạt động của BQLDA.

d) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dự án, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công nhân kỹ thuật, các biện pháp để thực hiện các hợp đồng đã được ký kết. Tổ chức thực hiện các kế hoạch, biện pháp đã được duyệt.

đ) Điều hành các hoạt động và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ thi công xây dựng nhà máy. Xây dựng trình cấp có thẩm quyền quyết định có điều kiện ưu đãi cho việc quản lý xây dựng nhà máy.

e) Đề nghị UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Phó Chủ nhiệm dự án. Quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các Trưởng phòng, Phó phòng, ban nghiệp vụ của BQLDA theo Quyết định 107/QĐ-TU ngày 03/9/1996 về phân công, phân cấp quản lý cán bộ của Thường vụ Tỉnh uỷ, xây dựng và trình UBND tỉnh duyệt số biên chế cần thiết cho việc triển khai dự án, thực hiện công tác tổ chức bộ máy và cán bộ theo Quyết định 1690/QĐ-UB ngày 27/12/1997 của UBND tỉnh. Qui định mối quan hệ làm việc giữa các bộ phận nghiệp vụ; Quyết định về tiền lương, khen thưởng, kỷ luật, các nội quy về bảo mật theo đúng quy định của Nhà nước.

g) Kiểm tra, đôn đốc các hoạt động xây lắp trên công trường..

h) Được quyết định áp dụng các biện pháp vượt thẩm quyền trong trường hợp trên công trường có sự cố (tai nạn lao động, cháy nổ) và chịu trách nhiệm cá nhân về những quyết định đó; Đồng thời phải báo cáo ngay với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết kịp thời.

i) Những vấn đề sau đây nhất thiết Chủ nhiệm BQLDA phải đưa ra BQLDA bàn bạc thảo luận tập thể trước khi quyết định và phải chịu trách nhiệm các quyết định của mình:

1) Kế hoạch, chương trình công tác tháng, quí, năm.

2) Kế hoạch đấu thầu danh mục vật tư hàng hoá đưa ra đấu giá, những hạng mục công trình xin chỉ định thầu (theo quy định của Nhà nước).

3) Việc quyết định đơn vị nhận thầu (theo quy định của Nhà nước).

4) Tiếp nhận cán bộ về công tác tại BQLDA có trình độ từ trung học chuyên nghiệp trở lên.

5) Vấn đề: Cán bộ, tiền lương, khen thưởng, kỷ luật.

Điều 9: Cơ cấu tổ chức của BQLDA gồm:

a) Kế toán trưởng BQLDA điều hành công tác kế toán tài vụ, giúp Chủ nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế toán và thống kê, quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư của dự án nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng nhà máy. Kế toán trưởng có các quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

b) Các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ:

- Phòng Kinh tế - Kế hoạch

- Phòng Kỹ thuật – thi công

- Phòng Tổ chức – Đào tạo

- Phòng vật tư

- Phòng Hành chính - quản trị

- Phòng tài vụ.

Thực hiện các nhiệm vụ được phân công giúp lãnh đạo BQLDA điều hành công việc đảm bảo hiệu quả quản lý.Điều 10: Nhiệm vụ của Phòng kinh tế - kế hoạch.

a) Giúp Chủ nhiệm lập kế hoạch sử dụng vốn đầu tư, khối lượng xây lắp từng giai đoạn phù hợp với tiến độ đã được phê duyệt.

b) Chuẩn bị các hồ sơ mời thầu để tổ chức đấu thầu (kể cả các hạng mục công trình ngoài nhà máy).

c) Chuẩn bị các tài liệu về hợp đồng để Chủ nhiệm đàm phán và ký kết hợp đồng theo kết quả đã được đấu thầu.

d) Theo dõi tiến độ, tình hình thực hiện kế hoạch thi công xây lắp trên công trường.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định của Chủ nhiệm.Điều 11: Nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật – thi công

a) Giúp Chủ nhiệm nghiệm thu, tiếp nhận tài liệu thiết kế, dự toán của các đơn vị tư vấn và nhà thầu; Bàn giao mặt bằng xây dựng trên thực địa, hồ sơ kỹ thuật cho các đơn vị xây lắp.

b) Phối hợp với Phòng kinh tế - kế hoạch giúp Chủ nhiệm chuẩn bị hồ sơ mời thầu, xét thầu.

c) Theo dõi khối lượng, kiểm tra chất lượng xây lắp trên công trường.

d) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy trình quy phạm trong khi thi công.

đ) Tham gia ban nghiệm thu công trình, chịu trách nhiệm chính về khối lượng, chất lượng công trình trước Chủ nhiệm.

e) Tiếp nhận và lưu giữ các tài liệu kỹ thuật, mẫu thử, các chứng chỉ về chất lượng thiết bị, xây lắp.

g) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về kỹ thuật cho việc vận hành nhà máy.Điều 12: Nhiệm vụ của phòng Tổ chức – đào tạo:

a) Giúp chủ nhiệm thực hiện công tác tổ chức lao động tiền lương và an toàn lao động.

b) Lập, trình duyệt thực hiện kế hoạch đào tạo, tuyển dụng cán bộ, công nhân kỹ thuật phục vụ cho dự án.

c) Theo dõi công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật.

d) Tổ chức lực lượng để đảm bảo trật tự an ninh và an toàn trong công trường xây dựng nhà máy.

Điều 13: Nhiệm vụ của phòng Hành chính - quản trị:

a) Tổ chức và xử lý công tác thông tin và thực hiện công tác: văn thư, lưu trữ, phiên dịch cho dự án.

b) Đảm bảo các nhu cầu cần thiết cho hoạt động của BQLDA, tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia nước ngoài làm việc trong dự án theo các nội dung đã ký kết trong hợp đồng.

c) Giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan đơn vị, nhân dân địa phương nơi đặt trụ sở làm việc của BQLDA và công trường.

d) Chăm lo đời sống cán bộ, người lao động của BQLDA và thực hiện các nhiệm vụ công tác khác theo quyết định của Chủ nhiệm.

Điều 14: Nhiệm vụ của Phòng Vật tư:

a) Giúp Chủ nhiệm dự án kiểm tra theo dõi tiến độ nhập khẩu thiết bị vật tư; Bảo quản thiết bị vật tư; Hoàn chỉnh các thủ tục nhập khẩu, mua bán vật tư thiết bị.

b) Quản lý các phương tiện, thiết bị, vật tư phụ tùng thay thế; Chuẩn bị vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho việc chạy thử và đưa nhà máy vào sản xuất.

c) Có trách nhiệm quản lý các công trình điện, nước phục vụ thi công, kịp thời đúng tiến độ trên công trường.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác Chủ nhiệm phân công.

Điều 15: Nhiệm vụ của phòng Tài vụ:

Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài vụ có nhiệm vụ giúp Chủ nhiệm thực hiện:

a) Theo dõi tiến độ rút vốn của các hợp đồng tín dụng để thanh toán cho các nhà thầu; Theo dõi số lãi phát sinh trong từng tháng, từng quý, trong suốt thời gian xây dựng nhà máy.

b) Quản lý chặt chẽ dự toán các hạng mục và tổng dự toán công trình, phân bổ lên giá thành cho từng hạng mục công trình.

c) Đảm bảo việc thực hiện chế độ kiểm toán Nhà nước đối với dự án.

d) Thực hiện đúng các chế độ Kế toán - thống kê theo quy định của pháp luật.

đ) Xây dựng và trình Chủ nhiệm quyết định việc phân bổ các quỹ tiền lương, tiền thưởng, quỹ phúc lợi từ nguồn thu phí Quản lý dự án theo đúng các quy định của Nhà nước.

e) Giúp chủ nhiệm dự án lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán công trình.CHƯƠNG IV

QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY LẮP

Điều 16: Về Quản lý kế hoạch:

a) Ban Quản lý dự án, các đơn vị tư vấn, các nhà thầu, các đơn vị xây lắp phải tuân thủ theo kế hoạch, tiến độ thi công xây lắp của dự án.

b) Những khối lượng xây lắp phát sinh phải lập ngay trình cơ quan có thẩm quyền xét duyệt bổ sung vào kế hoạch.

c) Khối lượng, hạng mục công trình xây lắp tháng trước, quý trước chưa hoàn thành phải có biện pháp tổ chức thực hiện cùng với kế hoạch của tháng, quý tiếp theo để không ảnh hưởng tới tiến độ chung của dự án. Đơn vị nào không hoàn thành kế hoạch xây lắp làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công của đơn vị khác phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm theo hợp đồng.

đ) Hàng tháng BQLDA thực hiện việc giao ban định kỳ hoặc bất thường giữa BQLDA với các nhà thầu, đơn vị tư vấn, đơn vị thi công xây lắp để nắm bắt kết quả, tiến độ thực hiện dự án và thống nhất kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của tháng sau, quý sau:

Điều 17: Về quản lý kỹ thuật thi công – xây lắp:

a) Ban quản lý dự án phải thực hiện đúng các quy định về thiết kế, thẩm định thiết kế theo quy định của Nhà nước; Đảm bảo đúng các quy định về thi công nghiệm thu công trình và các hạng mục công trình.

Ban quản lý dự án chỉ đạo cán bộ kỹ thuật; Quản lý mẫu thử vật liệu, mẫu sản phẩm xây đúc, ghi chép đầy đủ, chi tiết nhật ký công trình.

b) Các Công ty tư vấn phải chịu trách nhiệm trước BQLDA về chất lượng, khối lượng công trình theo hợp đồng tư vấn đã thiết kế.

Cán bộ kỹ thuật của BQLDA phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ nhiệm và trước pháp luật về các nhận xét, đánh gía của mình về hoạt động xây lắp.

Các đơn vị xây lắp, các nhà thầu, các đơn vị cung cấp nguyên, nhiên vật liệu, vật tư và các dịch vụ khác phục vụ cho dự án, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nhà nước Việt Nam về chất lượng của các dịch vụ, sản phẩm, vật tư do đơn vị mình cung cấp.

c) BQLDA chỉ tổ chức nghiệm thu, nhận bàn giao các hạng mục công trình, công trình khi chất lượng xây lắp đảm bảo, hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

d) BQLDA chỉ được chấp nhận và ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân có đủ chứng chỉ hành nghề.Điều 18: Quản lý và sử dụng vốn đầu tư:

a) Vốn đầu tư của dự án phải được quản lý chặt chẽ, rút vốn theo kế hoạch xây lắp và nhận thiết bị để hạn chế thấp nhất số lãi phải trả trong thời gian xây dựng nhà máy. BQLDA chỉ tiến hành rút vốn và thanh toán theo khối lượng đã được nghiệm thu và đơn giá được duyệt. Khối lượng phát sinh, đơn giá thay đổi phải được duyệt bổ sung mới tiến hành rút vốn để thanh toán cho các đơn vị xây lắp, cung ứng thiết bị.

b) Việc nghiệm thu, thanh toán thực hiện theo điều lệ về quản lý đầu tư và xây dựng

c) Thiết bị đồng bộ, thiết bị xây dựng các hạng mục công trình xây lắp phải thực hiện mua bảo hiểm theo quy định.Điều 19: Quản lý vật tư trang thiết bị:

a) Vật tư, thiết bị chủ yếu xây dựng nhà máy phải được giám định chất lượng trước khi nhập khẩu. Vật tư thiết bị đã được giám định mới được đưa vào lắp đặt.

b) Nghiêm cấm việc sử dụng vật tư, thiết bị không đúng quy định về chất lượng để xây lắp công trình.

c) Vật tư, thiết bị, thiết bị Văn phòng khi mua sắm phải tổ chức đấu giá chào giá …

d) Mỗi loại vật tư, thiết bị có sổ theo dõi xuất nhập có người chịu trách nhiệm về quản lý sử dụng.

Điều 20: Bảo đảm an toàn lao động trong quá trình thi công xây lắp, an ninh, trật tự.

a) Các đơn vị thi công trên công trường có trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối cho người lao động và máy móc thiết bị.

b) Các đơn vị thi công xây lắp trên công trường phải mua bảo hiểm cho người lao động.

c) BQLDA có quyền kiểm tra, đề nghị cơ quan lao động, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động xây lắp nếu xét thấy không đảm bảo an toàn lao động.Điều 21: Bảo vệ trật tự trị an - Bảo vệ sản xuất.

a) BQLDA có trách nhiệm phối hợp với UBND thị xã Tam Điệp và các ngành, đơn vị có liên quan trong việc bảo vệ trật tự trị an khu vực thi công xây dựng nhà máy.

b) Các tài liệu có liên quan đến dự án xây dựng Nhà máy xi măng Tam Điệp khi cung cấp cho các đơn vị phải được Chủ nhiệm dự án đồng ý.

c) Tài sản, thiết bị, vật tư thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị nào do đơn vị đó tự bảo vệ.CHƯƠNG V

MỐI QUAN HỆ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Điều 22: Đối với các Bộ, các ngành Trung ương, các đơn vị tư vấn, nhà thầu:

Tranh thủ sự giúp đỡ về quản lý và chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ, ngành Trung ương để giải quyết những thủ tục được quy định theo các văn bản của Chính phủ, các Bộ, ngành chức năng liên quan đến tổ chức thực hiện dự án.

Chịu sự kiểm tra và chấp hành nghiêm túc những quyết định trực tiếp của các Bộ, ngành Trung ương về các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật trong quá trình thực hiện dự án.

Điều 23: Mối quan hệ với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh:

BQLDA chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ban thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về mọi mặt công tác của dự án từ khi chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc xây dựng, đưa nhà máy vào sản suất và bàn giao nhà máy cho chủ đầu tư.Điều 24: Mối quan hệ với các Sở, ban, ngành của tỉnh:

BQLDA chịu sự quản lý Nhà nước của các Sở, ban, ngành của tỉnh trong việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của Nhà nước.Điều 25: Mối quan hệ với chủ đầu tư:

BQLDA thay mặt chủ đầu tư thực hiện các hợp đồng mà chủ đầu tư đã ký với Ngân hàng nước ngoài, nhà thầu nước ngoài trong việc vay vốn, cung cấp thiết bị, dịch vụ vật tư kỹ thuật, xây dựng lắp đặt thiết bị.Điều 26: BQLDA thường xuyên giữ mối liên hệ với các đơn vị tư vấn, gáim sát kỹ thuật, các nhà thầu, đơn vị xây lắp; khi có vướng mắc, phát sinh thì báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết trong qúa trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xi măng Tam Điệp.

Điều 27: Đối với UBND thị xã Tam Điệp, BQLDA thường xuyên giữ mối quan hệ để thực hiện có hiệu quả trong việc triển khai tổ chức thực hiện xây dựng Nhà máy xi măng Tam Điệp.

CHƯƠNG 6

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28: Qui chế này áp dụng cho tổ chức, hoạt động của BQLDA. Mọi cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xi măng Tam Điệp có trách nhiệm thi hành bản Qui chế này.

Điều 29: Các đơn vị thi công xây dựng Nhà máy xi măng có trách nhiệm phối hợp với Ban quản lý dự án xây dựng qui chế hoạt động để thực tốt qui chế này.

Các phòng, ban nghiệp vụ của BQLDA xây dựng chức năng nhiệm vụ để Chủ nhiệm quyết định ban hành.Điều 30: Bản Quy chế này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký Quyết định ban hành. Quá trình thực hiện quy chế có vấn đề mới phát sinh và những qui định cần điều chỉnh sửa đổi thì Chủ nhiệm BQLDA đề nghị UBND tỉnh xem xét quyết định.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Chủ tịch

Hà Trí Thức


Каталог: vbpq ninhbinh.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd (sửa đổi) ngày 21/6/1994
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd (sửa đổi) ngày 21/6/1994
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> V/v: Phê duyệt Đề án khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> C«ng M¸y §¬n gi¸ §µo vËn chuyÓn ®Êt trong ph¹m vi 500m b»ng m¸y c¹p 16m
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> V/v Đổi tên và ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chưc bộ máy của Sở Công nghiệp
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH

tải về 74.27 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương