uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/16luuykhi_giaiquyet_chedobhxh
  MỘt số LƯU Ý VỀ TÍnh thời gian công tác và CÁch giải quyết một số TỒn tại trưỚc tháng 01/1995
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/8thoigiancanbo_xa/dtu0101_2010
  Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-cp ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/6giaovien_mamnon
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ TÀi chính bộ NỘi vụ
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/15motso_vblienquan/II_quidinh_thutuc/1vehoso_quitrinh
  BẢo hiểm xã HỘi việt nam
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/17danhmuc_vbcacbo_bhxhVN
  BẢo hiểm xã HỘi việt nam
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/6giaovien_mamnon
  Số 25/tt ngày 16/8/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hướng dẫn thi hành quyết định Số 133/HĐbt ngày 17/8//982
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/11dmnghe_nangnhoc_dochai/2cvdieuchinhchucdanh_ngherieng
  Ngành Xây dựng giao thông và kho tàng bến bãi: Danh mục các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
  Ngành Hoá chất: Danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/6giaovien_mamnon
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/11dmnghe_nangnhoc_dochai/2cvdieuchinhchucdanh_ngherieng
  KT. BỘ trưỞng thứ trưỞNG
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/17danhmuc_vbcacbo_bhxhVN
  Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/16luuykhi_giaiquyet_chedobhxh
  MỘt sồ qui đỊnh đÓng thêM ĐỂ ĐỦ ĐIỀu kiện giải quyết chê ĐỘ BẢo hiểm xã HỘi và CÁc trưỜng hợP ĐƯỢc truy đÓNG
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/1vbqdchung
  BỘ lao đỘNG, thưƠng binh và XÃ HỘI
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/2ttgiantrongquandoi
  Thông tư 03-tt/lb năm 1961 giải thích và hướng dẫn thi hành chế độ đối với quân nhân chuyển ngành do Bộ Lao Động- bộ Nội Vụ ban hành
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/6giaovien_mamnon
  BỘ giáo dục bộ TÀi chíNH
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/8thoigiancanbo_xa/btu0101_1998
  BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/9vbquidinhtinhthamnien/8tncongtac_dutru_quocgia
  BỘ TÀi chính số: 33/2014/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/8thoigiancanbo_xa/btu0101_1998
  Ban tổ chức cán bộ chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/17danhmuc_vbcacbo_bhxhVN
  BẢo hĩẺm xã HỘi việt nam cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa vệt nam
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/16luuykhi_giaiquyet_chedobhxh
  MỘt sồ LƯU Ý khi giải quyết chê ĐỘ TỬ tuấT    Đối tượng chỉ được hưởng mai táng phí
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/5ttdoanthanhnien_xungphong
  PHỦ thủ TƯỚng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/9vbquidinhtinhthamnien/2thamnientoaan_kt_ttra_kiemlam
  BỘ NỘi vụ BỘ TÀi chíNH
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/8thoigiancanbo_xa/etglamcnhtx_tu29_01_2013
  BẢo hiểm xã HỘI
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/9vbquidinhtinhthamnien/4thamnien_coyeu
  BẢo hiểm xã HỘI
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/9vbquidinhtinhthamnien/3thamnienkiemtra_dang
  Ban chấp hành trung ưƠng ban tổ chứC
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/8thoigiancanbo_xa/dtu0101_2010
  THÔng tư liên tịCH
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/2ttgiantrongquandoi
  HỘI ĐỒng chính phủ
  BỘ lao đỘNG, thưƠng binh và XÃ HỘi-bộ quốc phòng-bộ TÀi chính
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/5ttdoanthanhnien_xungphong
  BỘ lao đỘng-thưƠng binh và XÃ HỘi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/9vbquidinhtinhthamnien/4thamnien_coyeu
  Ban cơ YẾu chính phủ
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/2ttgiantrongquandoi
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 595/TTg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/1vbqdchung
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ban việt kiều trung ưƠng độc lập — Tự đo — Hạnh phúc
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/9vbquidinhtinhthamnien/7tt_chiHuy_truong
  Nghị ĐỊnh quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/8thoigiancanbo_xa/btu0101_1998
  Ban tổ chứC–CÁn bộ chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
directory uploads tra-cuu-van-ban-che-do  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương