Ban chấp hành trung ưƠng ban tổ chứCtải về 23.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích23.88 Kb.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
-------


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------


Số: 37-HD/BTCTW

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2010

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN NGHỀ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐẢNG CÁC CẤPCăn cứ Quyết định số 78-QĐ/TW ngày 21-8-2007 của Bộ Chính trị quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 275-QĐ/TW ngày 04-12-2009 của Ban Bí thư Trung ương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14-12-2004 của Ban Bí thư Trung ương (khoá IX) về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, mặt trận và các đoàn thể;

Sau khi trao đồi thống nhất với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan liên quan, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức Ngành kiểm tra đảng như sau:1. Đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên nghề

Cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra đảng được hưởng phụ cấp thâm niên nghề bao gồm:

- Cán bộ, công chức chuyên trách công tác kiểm tra đảng đã được xếp lương theo chức danh (chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, uỷ viên uỷ ban kiểm tra chuyên trách) hoặc xếp lương theo ngạch kiểm tra đảng (kiểm tra viên, kiểm tra viên chính, kiểm tra viên cao cấp) trong các cơ quan uỷ ban kiểm tra từ Trung ương đến cấp huyện và tương đương đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

- Cán bộ, công chức công tác ở uỷ ban kiểm tra cấp huyện (bao gồm: huyện, quận thị xã thành phố trực thuộc tỉnh) chưa được bổ nhiệm ngạch kiểm tra đảng nhưng trực tiếp làm công tác kiểm tra đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, hiện hưởng lương công chức loại Ao hoặc công chức loại B (cán sự và tương đương) và đang hưởng phụ cấp trách nhiệm nghề kiểm tra đảng.2. Cách tính phụ cấp thâm niên nghề

2.1. Nguyên tắc chung

Chế độ phụ cấp thâm niên nghề được tính hưởng kể từ ngày 01  -0 1 -2009 và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.

Cách tính phụ cấp thâm niên nghề được thực hiện theo các quy định chung của Đảng, Nhà nước và theo Hướng dẫn này.

2.2. Cách tính hưởng

2.2.1. Đối với cán bộ, công chức thuộc uỷ ban kiểm tra đảng các cấp

- Đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên nghề kiểm tra đảng theo quy định tại Điểm 1 nêu trên, hiện đang công tác ở cơ quan uỷ ban kiểm tra đảng các cấp sau 5 năm (đủ 60 tháng) được hưởng phụ cấp thâm niên nghề bằng 5%. Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm công tác (đủ 1 2 tháng) được tính thêm 1% .

- Cán bộ, công chức công tác ở uỷ ban kiểm tra đảng các cấp khi được luân chuyển, điều động trong Ngành kiểm tra Đảng thì thời gian công tác được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề là liên tục.

Ví dụ 1: Đồng chí A, là Kiểm tra viên, công tác tại cơ quan uỷ ban kiểm tra huyện uỷ được 3 năm (36 tháng) sau đó được chuyển công tác lên cơ quan uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ, có thời gian công tác được trên 2 năm (27 tháng, tính đến hết ngày 31-12-2008). Đồng chí A sẽ được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề kiểm tra đảng là 5% từ ngày 01-01-2009 và hưởng 6% phụ cấp. thâm niên nghề từ ngày 01-10-2009.

2.2.2. Cán bộ, công chức thuộc các ngành, lĩnh vực được hưởng phụ cấp thâm niên nghề chuyển sang công tác ở uỷ ban kiểm tra các cấp

- Cán bộ, công chức thuộc các ngành, lĩnh vực đang được hưởng phụ cấp thâm niên nghề theo quy định của Chính phủ) được luân chuyển, điều động sang uỷ ban kiểm tra đảng các cấp khi có đủ điều kiện bổ nhiệm ngạch kiểm tra đảng (quy định tại Quyết định số 388-QĐ/UBKTTW) thì được tính thời gian hưởng phụ cấp thâm niên nghề đồng thời được cộng gộp các năm công tác trước đó (nếu có) để tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Ví dụ 2: Đồng chí B, cán bộ công an tỉnh, đang hưởng thâm niên công tác trong Ngành Công an là 1 8 năm tính đến ngày chuyển công tác (ngày 01-01-2007) và được cơ quan có thẩm quyền điều động sang công tác tại Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ, sau khi đủ điều kiện và được cấp có thẩm quyền chuyển xếp vào một trong các ngạch kiểm tra viên của đảng. Đồng chí B được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề từ ngày 01-01-2009 là 20% (trong đó: 18% của Ngành Công an và 2% của Ngành kiểm tra đảng).

2.2.3. Cán bộ, công chức công tác ở cơ quan uỷ ban kiểm tra các cấp được luân chuyển, điều động sang các cơ quan khác của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể (không có chế độ phụ cấp thâm niên) nay tiếp tục về công tác tại cơ quan uỷ ban kiểm tra đảng các cấp, thì được cộng gộp các năm công tác ở uỷ ban kiểm tra trước đó để tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Ví dụ 3: Đồng chí C, công tác ở Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ được 4 năm (48 tháng) tính đến ngày 01-01-2005, sau đó được cấp có thẩm quyền điều động sang giữ chức phó trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, đến ngày 01-01-2008 được điều động về công tác tại Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ và giữ chức phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ. Như vậy, tính đến ngày 01-01-2009 đồng chí C có 5 năm (60 tháng) công tác trong ngành kiểm tra đảng nên được hưởng phụ cấp thâm niên nghề là 5%.

2.3. Mức hưởng phụ cấp thâm niên nghề

Mức phụ cấp thâm niên nghề hằng tháng được tính bằng tổng hệ số lương của cán bộ, công chức hiện hưởng cộng phụ cấp thâm niên vượt khung và phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) nhân với số năm được tính thâm niên (những năm công tác tại cơ quan uỷ ban kiểm tra đảng các cấp và các ngành, lĩnh vực khác được Chính phủ quy định hưởng phụ cấp thâm niên nghề) và nhân với mức lương tối thiểu chung do Chính phủ ban hành.

Ví dụ 4: Đồng chí D, công tác ở Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, hiện hưởng lương ngạch Kiểm tra viên cao cấp bậc 6/6, hệ số 8,00(1) và 5% (thâm niên vượt khung)(2); đồng chí D hiện giữ chức vụ trưởng, phụ cấp chức vụ lãnh đạo 1,0(3) và Có tổng thời gian công tác được tính hưởng phụ cấp thâm niên là 25 năm(4) (bao gồm: 10 năm công tác ở Thanh tra Chính phủ; 8 năm ở Ngành Hải quan và 7 năm ở cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương). Hằng tháng đồng chí D được hưởng phụ cấp thâm niên nghề như sau:

(1)8,00 + (2)5%(VK) + (3)1,0

(PCCVLĐ)


(hệ số lương hiện hưởng cộng hệ số thâm niên vượt khung cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo Vụ trưởng)

 

 

x(4)

 

25%(5)

(mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định của từng thời kỳ) 

 

=(6)

Số tiền phụ cấp thâm niên nghề đồng chí D được hưởng.2.4 Cách chi trả phụ cấp, nguồn kinh phí và các trường hợp khác

- Cách chi trả phụ cấp, nguồn kinh phí và các trường hợp không được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề thực hiện thống nhất theo quy định chung của Chính phủ tại Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 24-12-2009, của Liên tịch Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.

- Trường hợp cán bộ, công chức công tác ở các ngành, lĩnh vực không có chế độ phụ cấp thâm niên nghề khi được bầu vào ủy viên ủy ban kiểm tra đảng từ cấp huyện và tương đương trở lên và hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì được hưởng phụ .cấp thâm niên nghề sau 5 năm (60 tháng) công tác trong Ngành kiểm tra đảng.

3. Tổ chức thực hiện

Các cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Đảng có trách nhiệm:

- Căn cứ vào thời gian làm việc theo hồ sơ quản lý cán bộ, công chức để quyết định mức phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Hướng dẫn này, đồng thời giải quyết việc truy lãnh tiền phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý tính từ ngày 01-01-2009;

- Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện việc trích nộp bổ sung phần đóng bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế về tiền phụ cấp thâm niên nghề và điều chỉnh lại mức lương hưu đối với cán bộ, công chức đã nghỉ hưu từ ngày 01-01-2009 trở về sau.

Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương để phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhân:
Các tỉnh uỷ thành uỷ;
Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoànvà các đảng uỷ trực thuộc Trung ương;
Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính;
Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương;
Ban Tổ chức, Uỷ ban Kiểm tra các tỉnh uỷ, thành uỷ; các đảng uỷ trực thuộc Trung ương;
Các vụ đơn vị;
Lưu VP; Vụ CSCB.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Văn Quynh


: uploads -> tra-cuu-van-ban-che-do -> 9vbquidinhtinhthamnien
tra-cuu-van-ban-che-do -> Số 25/tt ngày 16/8/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hướng dẫn thi hành quyết định Số 133/HĐbt ngày 17/8//982
tra-cuu-van-ban-che-do -> Ngành Xây dựng giao thông và kho tàng bến bãi: Danh mục các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
tra-cuu-van-ban-che-do -> Ngành Hoá chất: Danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
tra-cuu-van-ban-che-do -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
tra-cuu-van-ban-che-do -> KT. BỘ trưỞng thứ trưỞNG
9vbquidinhtinhthamnien -> BỘ TÀi chính số: 33/2014/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
9vbquidinhtinhthamnien -> BỘ NỘi vụ BỘ TÀi chíNH
9vbquidinhtinhthamnien -> BẢo hiểm xã HỘI
9vbquidinhtinhthamnien -> Ban cơ YẾu chính phủ
9vbquidinhtinhthamnien -> Nghị ĐỊnh quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương