BỘ lao đỘng-thưƠng binh và XÃ HỘi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích9.23 Kb.
#21374

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3634/LĐ-TBXH

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 1997

Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội Việt Nam

- Sở Lao động–Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh


Ngày 18 tháng 9 năm 1997, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, Thành đoàn thanh niên cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh có công văn số 1419/LTCV đề nghị tính thời gian công tác của thanh niên xung phong để hưởng bảo hiểm xã hội. Căn cứ vào chỉ thị số 460/TTg ngày 23.9.1973 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện như sau :

1. Thanh niên xung phong thuộc đối tượng quy định tại Chỉ thị số 460/TTg ngày 23.9.1978 của Thủ tướng Chính phủ, sau khi hết nhiệm kỳ phục vụ được tuyển vào cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước thì được tính thời gian để hưởng bảo hiẻm xã hội kể từ ngày tuyển vào thanh niên xung phong.

2. Kể từ ngày 01.01.1995, thanh niên xung phong xây dựng kinh tế theo quy định tại chỉ thị số 460/TTg thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội, có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội và được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26.1.1995 của Chính phủ.

3. Đối với thanh niên xung phong thoát ly gia đình để phục vụ đất nước trong các thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ và xây dựng kinh tế nếu được cử đi học mà thời gian học tập tại các trường đào tạo của Nhà nước được hưởng các chế độ sinh hoạt phí hoặc tiền lương như quy định đối với cán bộ công nhân, viên chức Nhà nước thì thời gian đi học trước 1.1.1995 được tính hưởng bảo hiểm xã hội. Sau 1.1.1995 thực hiện theo quy định tại Nghị đinh số 12/CP ngày 26.1.1995 của Chính phủ.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- LĐLĐ TP Hồ Chí Minh;

- Thành đoàn TNCS TP Hồ Chí Minh;- Lưu VP, BHXH.

KT.BỘ TRƯỞNG

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

THỨ TRƯỞNG

Đã ký
Lê Duy Đồng

Каталог: uploads -> tra-cuu-van-ban-che-do -> 5ttdoanthanhnien xungphong
tra-cuu-van-ban-che-do -> Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-cp ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường
tra-cuu-van-ban-che-do -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ TÀi chính bộ NỘi vụ
tra-cuu-van-ban-che-do -> BẢo hiểm xã HỘi việt nam
tra-cuu-van-ban-che-do -> BẢo hiểm xã HỘi việt nam
tra-cuu-van-ban-che-do -> Số 25/tt ngày 16/8/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hướng dẫn thi hành quyết định Số 133/HĐbt ngày 17/8//982
tra-cuu-van-ban-che-do -> Ngành Xây dựng giao thông và kho tàng bến bãi: Danh mục các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
tra-cuu-van-ban-che-do -> Ngành Hoá chất: Danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
tra-cuu-van-ban-che-do -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
tra-cuu-van-ban-che-do -> KT. BỘ trưỞng thứ trưỞNG
5ttdoanthanhnien xungphong -> PHỦ thủ TƯỚng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tải về 9.23 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương