Ban tổ chứC–CÁn bộ chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 20.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích20.69 Kb.

BAN TỔ CHỨC–CÁN BỘ CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 200/BTCCBCP-CQĐP

Về chức danh Trưởng ban thư ký Hội đồng nhân dân xã

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2000


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam

Theo nội dung công văn số 49/BHXH- QLT ngày 08/3/2000 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam hỏi về chế độ bảo hiểm xã hội đối với chức danh Thư ký Hội đồng nhân dân cấp xã trong khi thi hành Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của chính phủ, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ xin trả lời như sau:

Theo Điều 27, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 1989 quy định:

“...Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn thành lập Ban thư ký Hội đồng nhân dân

Mỗi ban có Trưởng ban, Phó trưởng ban và các thành viên khác của ban.”

Tại điểm 2, Điều 2 Nghị định số 46-CP ngày 23/6/1993 của Chính phủ vể chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ Đảng, chính quyền và kinh phí hoạt động của các đoàn thể nhân dân ở xã, phường, thị trấn; đối với mức sinh hoạt phí hàng tháng của cán bộ xã, phường, thị trấn quy định:

“Phó Bí thư Đảng uỷ xã (hoặc thường trực đảng uỷ xã), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng: 140.000 đổng/tháng”.

Để hướng dẫn cụ thể hơn, lại điểm 2, mục 4, Thông tư số 22 LB/TT ngày 9/10/1993 của Liên Bộ: Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46-CP ngày 23/6/1993 của Chính phủ, đối với mức sinh hoạt phí hàng tháng của cán bộ xã, phường, thị trấn đã quy định:

“Phó Bí thư Đảng uỷ xã (hoặc thường trực đảng uỷ xã), Phó Chủ tịch uỷ ban nhân dân xã, Trưởng ban thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng mức sinh hoại phí: 140.000 đồng/tháng”.

Như vậv, từ năm 1989 đến 1994, Trưởng ban Thư ký Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn là chức danh cán bộ được hưởng các chế độ tương đương như Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân và Xã đội trưởng ở cấp xã theo quy định của Nhà nước trong thời gian đó; thời gian cán bộ giữ chức danh này được tính chế độ bảo hiểm xã hội khi thi hành Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ./.

T/L BỘ TRUỞNG - TRƯỚNG BAN

BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ CHÍNH PHỦ

VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH QUYỂN ĐỊA PHƯƠNG

Trần Hữu ThắngĐã ký


Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2000
SAO LỤC

T/L TỔNG GIÁM ĐỐC BHXH VIỆT NAM

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Quang Tuất
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
Số:28/ BHXII-VP


Nơi nhận:

  • BHXH các tỉnh, TP trực thuộc TW.

  • Các Ban KTPC, KHTC, QLC,

QLT, TTT-KH. Văn phòng.

  • Lưu VT, CĐCS.
: uploads -> tra-cuu-van-ban-che-do -> 8thoigiancanbo xa -> btu0101 1998
tra-cuu-van-ban-che-do -> Số 25/tt ngày 16/8/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hướng dẫn thi hành quyết định Số 133/HĐbt ngày 17/8//982
tra-cuu-van-ban-che-do -> Ngành Xây dựng giao thông và kho tàng bến bãi: Danh mục các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
tra-cuu-van-ban-che-do -> Ngành Hoá chất: Danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
tra-cuu-van-ban-che-do -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
tra-cuu-van-ban-che-do -> KT. BỘ trưỞng thứ trưỞNG
btu0101 1998 -> BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
btu0101 1998 -> Ban tổ chức cán bộ chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
8thoigiancanbo xa -> BẢo hiểm xã HỘI
8thoigiancanbo xa -> THÔng tư liên tịCH
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương