Ban cơ YẾu chính phủtải về 29.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích29.32 Kb.
#21675

BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------


Số: 479/BCY-CS
V/v giải quyết tồn đọng thâm niên Cơ yếu và cấp Giấy chứng nhận thời gian công tác trong Ngành Cơ yếu

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2009

Kính gửi: Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Công văn số 2420/LĐTBXH-BHXH ngày 09 tháng 7 năm 2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc giải quyết phụ cấp thâm niên cơ yếu của người làm công tác cơ yếu chuyển ngành nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động; sau khi thống nhất với BHXH Việt Nam, Ban Cơ yếu Chính phủ hướng dẫn về việc giải quyết tồn đọng thâm niên Cơ yếu và cấp Giấy chứng nhận thời gian công tác trong Ngành Cơ yếu, cụ thể như sau:I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Người làm công tác cơ yếu đã chuyển ngành nghỉ hưu hoặc nghỉ mất sức lao động hiện đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng nhưng chưa được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu, trợ cấp mất sức lao động.II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hồ sơ làm căn cứ tính thâm niên Cơ yếu bao gồm:

- Hồ sơ hưu trí, mất sức lao động do cơ quan BHXH đang quản lý;

- Giấy chứng nhận thâm niên do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp hoặc Xác nhận của Ban Cơ yếu Chính phủ về thời gian làm công tác cơ yếu (trường hợp trong hồ sơ hưu trí, mất sức lao động đã thể hiện rõ về thời gian làm công tác cơ yếu, mức lương hoặc phụ cấp tại thời điểm chuyển khỏi Ngành Cơ yếu thì không cần phải có Giấy chứng nhận thâm niên hoặc Xác nhận của Ban Cơ yếu Chính phủ về thời gian làm công tác cơ yếu).

- Giấy tờ thể hiện mức tiền lương đã hưởng của cán bộ khi làm công tác cơ yếu hoặc mức tiền lương tại thời điểm bắt đầu làm việc tại các cơ quan, đơn vị mới sau khi chuyển khỏi ngành cơ yếu.

Đối với các đối tượng có đủ hồ sơ như trên, Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Văn phòng Tỉnh ủy) thông báo cho đối tượng chuyển hồ sơ đến cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh để xem xét, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp mất sức lao động.

2. Đối với những trường hợp không đủ hồ sơ

a) Trường hợp trong hồ sơ hưu trí, mất sức lao động không thể hiện mức tiền lương hoặc phụ cấp trước khi chuyển Ngành Cơ yếu hoặc không có Quyết định chuyển ngành, mức lương tại thời điểm khi chuyển ngành thì cơ quan, đơn vị cũ của người làm công tác cơ yếu trước khi chuyển ngành xác nhận (nếu đơn vị cũ đã sáp nhập hoặc giải thể thì đơn vị mới hoặc đơn vị quản lý cấp trên trực tiếp xác nhận). Nếu không xác định được định mức lương hoặc phụ cấp trước khi chuyển khỏi Ngành Cơ yếu thì lấy mức lương xếp lần đầu tại cơ quan, đơn vị mới khi người làm công tác cơ yếu chuyển ngành đến xác nhận, Văn phòng Tỉnh ủy thẩm định, xác nhận bổ sung nội dung này sau đó hoàn chỉnh hồ sơ, chuyển Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét, giải quyết.

b) Trường hợp trong hồ sơ hưu trí, mất sức lao động không thể hiện rõ thời gian làm công tác cơ yếu thì phải có Giấy chứng nhận thời gian công tác trong Ngành Cơ yếu do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp (có mẫu kèm theo). Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận thời gian công tác trong Ngành Cơ yếu, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận thời gian công tác trong Ngành Cơ yếu (có mẫu kèm theo);

- Hồ sơ hưu trí, mất sức lao động của người làm công tác cơ yếu do cơ quan Bảo hiểm xã hội đang quản lý;

- Mức tiền lương tại thời điểm chuyển khỏi Ngành Cơ yếu hoặc giấy tờ có liên quan đến mức tiền lương đã được hưởng của cán bộ cơ yếu hoặc xác nhận về mức lương tại thời điểm chuyển khỏi Ngành Cơ yếu theo quy định tại điểm a khoản này;

- Lý lịch cán bộ, nhân viên của người làm công tác cơ yếu đã chuyển ngành nghỉ hưu, nghỉ hưu hoặc nghỉ mất sức lao động;

- Các giấy tờ liên quan đến cá nhân người làm công tác cơ yếu (Lý lịch đảng viên, Bản tự chuyện, sổ Bảo hiểm xã hội …).

Các giấy tờ trên là bản phô tô có công chứng của cơ quan có thẩm quyền.

Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp danh sách, đính kèm hồ sơ đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ cấp Giấy chứng nhận thời gian công tác trong Ngành Cơ yếu. Sau đó tổng hợp hồ sơ, chuyển Bảo hiểm xã hội tỉnh để xem xét, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp mất sức lao động cho đối tượng.  

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Lưu: VT, TCCB.

TRƯỞNG BAN
Trần Nguyên Bình


 

BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------


Số:          /GCN-BCY

Hà Nội, ngày     tháng     năm 200…

GIẤY CHỨNG NHẬN

Thời gian công tác trong Ngành cơ yếu

(Mẫu kèm theo Công văn số 479/BCY-CS ngày 28 tháng 10 năm 2009 của Ban Cơ yếu Chính phủ)

Căn cứ Hồ sơ cá nhân của đồng chí …….., Ban Cơ yếu Chính phủ chứng nhận:

Đồng chí: .............................................................................................................................

Sinh ngày …….. tháng ….. năm ………

Quê quán: ............................................................................................................................

Nơi ở hiện nay: ....................................................................................................................

Đã có thời gian công tác trong Ngành Cơ yếu là ……. năm ……. tháng, cụ thể như sau:

- Từ tháng … năm …….. đến tháng ……. năm …., Học viên Cơ yếu, tại ……….........................

............................................................................................................................................

- Từ tháng … năm …… đến tháng …. năm …………, cấp bậc (mức lương) ………….., chức vụ …………., đơn vị    ;

- Từ tháng … năm …… đến tháng …. năm …………, cấp bậc (mức lương) ………….., chức vụ …………., đơn vị    ;

Đồng chí …………. được tính hưởng …..% (……. phần trăm) phụ cấp thâm niên Ngành Cơ yếu.  

Nơi nhận:
- Văn phòng Tỉnh ủy …….;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Đ/c ………………;
- Lưu Vụ TCCB.

TRƯỞNG BAN
(Ban Cơ yếu Chính phủ)
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng nhận thời gian công tác trong Ngành cơ yếu

(Mẫu kèm theo Công văn số 479/BCY-CS ngày 28 tháng 10 năm 2009 của Ban Cơ yếu Chính phủ)

Kính gửi:

- Ban Cơ yếu Chính phủ;
- Văn phòng Tỉnh ủy (Thành ủy) ………………

 

Họ và tên (viết chữ in hoa có dấu): ........................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .........................................................................................................

Quê quán: ............................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: ...................................................................................................................

Hiện đang lĩnh lương hưu (trợ cấp mất sức lao động) hàng tháng tại: ..............................

............................................................................................................................................

Có thời gian công tác trong Ngành Cơ yếu là …… năm ……… tháng, cụ thể như sau:

- Từ tháng ……… năm ……… đến tháng …….. năm ….., đào tạo Cơ yếu tại ............

............................................................................................................................................

- Từ tháng ……. năm ………. đến tháng …… năm ………., cấp bậc (mức lương hoặc phụ cấp), …………. chức vụ ……………., đơn vị .............................................................

............................................................................................................................................

Được nghỉ hưu (mất sức lao động) kể từ ngày ……… tháng ……. năm …….. theo Quyết định số …………… của   

Khi nghỉ hưu (mất sức lao động) cũng như quá trình điều chỉnh lương hưu (trợ cấp mất sức lao động), tôi chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên.

Vậy, tôi làm đơn đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, cấp Giấy chứng nhận thời gian công tác trong Ngành Cơ yếu cho tôi, để tôi bổ sung hồ sơ và đề nghị tính hưởng chế độ phụ cấp thâm niên cơ yếu theo quy định.

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.(kèm theo các giấy tờ có liên quan theo quy định tại điểm b khoản 2 mục II Công văn số 479/BCY-CS ngày 28 tháng 10 năm 2009 của Ban Cơ yếu Chính phủ).

 XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG,
CƠ QUAN ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)


……, ngày … tháng … năm ….
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Каталог: uploads -> tra-cuu-van-ban-che-do -> 9vbquidinhtinhthamnien -> 4thamnien coyeu
tra-cuu-van-ban-che-do -> Số 25/tt ngày 16/8/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hướng dẫn thi hành quyết định Số 133/HĐbt ngày 17/8//982
tra-cuu-van-ban-che-do -> Ngành Xây dựng giao thông và kho tàng bến bãi: Danh mục các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
tra-cuu-van-ban-che-do -> Ngành Hoá chất: Danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
tra-cuu-van-ban-che-do -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
tra-cuu-van-ban-che-do -> KT. BỘ trưỞng thứ trưỞNG
9vbquidinhtinhthamnien -> BỘ NỘi vụ BỘ TÀi chíNH
4thamnien coyeu -> BẢo hiểm xã HỘI
9vbquidinhtinhthamnien -> Ban chấp hành trung ưƠng ban tổ chứC
9vbquidinhtinhthamnien -> Nghị ĐỊnh quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã

tải về 29.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương