Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtải về 12.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích12.88 Kb.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------


Số:1683/BHXH-CSXH 
V/v: Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách BHXH

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;


Thực hiện Công văn số 2023/LĐTBXH-BHXH ngày 18/6/2012, số 3147/LĐTBXH-BHXH ngày 22/8/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH); để thống nhất trong tổ chức thực hiện Luật BHXH, BHXH Việt Nam hướng dẫn một số nội dung như sau:1. Về hủy quyết định hưởng BHXH một lần

Trường hợp đã có quyết định hưởng BHXH một lần theo Luật BHXH, tại thời điểm giải quyết đã thực hiện đúng theo quy định của Luật BHXH về hồ sơ, quy trình và thẩm quyền nhưng người lao động chưa nhận khoản trợ cấp BHXH một lần theo quyết định của BHXH cấp tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân hoặc BHXH cấp huyện (theo phân cấp quản lý) (sau đây viết là cơ quan BHXH) mà có đề nghị cơ quan BHXH hủy quyết định hưởng BHXH một lần để bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc tiếp tục tham gia BHXH thì cơ quan BHXH kiểm tra đối chiếu hồ sơ, sổ sách, chứng từ đã giải quyết, nếu khoản tiền BHXH một lần thật sự chưa được chi từ quỹ BHXH và người lao động thực sự chưa nhận tiền thì ra quyết định hủy quyết định hưởng BHXH một lần để bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc tiếp tục tham gia BHXH đối với người lao động. Thủ tục hồ sơ và quy trình giải quyết thực hiện theo Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.


2. Về chế độ tử tuất đối với thân nhân người lao động có thời gian đóng BHXH bắt buộc dưới hai năm chết

Theo quy định tại Điều 67 Luật BHXH và Điều 39 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số Điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH bắt buộc dưới hai năm chết mà thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất một lần thì được hưởng trợ cấp tuất một lần bằng ba tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH Nội dung này thay thế Đoạn 1 và Đoạn 2, Khoản 5 Công văn số 3527/BHXH-CSXH ngày 21/9/2007 của BHXH Việt Nam hướng dẫn một số nội dung thực hiện BHXH từ ngày 01/01/2007


3. Về thời điểm hưởng lương hưu

Việc giải quyết hưởng chế độ hưu trí thực hiện theo quy định của chính sách tại từng thời kỳ như sau: Trước ngày 01/12/2012, thực hiện theo quy định tại Điểm 9, Khoản 6 Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc và các quy định trước đó; từ ngày 01/12/2012 trở đi thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Thông tư số 23/2012/TT- BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 19/2008/TT- BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

Các nội dung khác về thời điểm hưởng lương hưu thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 481/BHXH-CSXH ngày 29/01/2013 của BHXH Việt Nam

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vưởng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu hướng dẫn thực hiện./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Lao động – TB&XH (để b/c);

- Tổng Giám đốc (để b/c);

- Các Phó Tổng Giám đốc;

- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;- Lưu VT, CSXH (2b).


KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương


: uploads -> tra-cuu-van-ban-che-do -> 17danhmuc vbcacbo bhxhVN
tra-cuu-van-ban-che-do -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ TÀi chính bộ NỘi vụ
tra-cuu-van-ban-che-do -> BẢo hiểm xã HỘi việt nam
17danhmuc vbcacbo bhxhVN -> BẢo hiểm xã HỘi việt nam
tra-cuu-van-ban-che-do -> Số 25/tt ngày 16/8/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hướng dẫn thi hành quyết định Số 133/HĐbt ngày 17/8//982
tra-cuu-van-ban-che-do -> Ngành Xây dựng giao thông và kho tàng bến bãi: Danh mục các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
tra-cuu-van-ban-che-do -> Ngành Hoá chất: Danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
tra-cuu-van-ban-che-do -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
tra-cuu-van-ban-che-do -> KT. BỘ trưỞng thứ trưỞNG
17danhmuc vbcacbo bhxhVN -> BẢo hĩẺm xã HỘi việt nam cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa vệt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương