CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ban việt kiều trung ưƠng độc lập — Tự đo — Hạnh phúctải về 19.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích19.39 Kb.
BỘ LAO ĐỘNG-TB&XH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN VIỆT KIỀU TRUNG ƯƠNG Độc lập — Tự đo — Hạnh phúc

Số 662/VK Hà Nội ngày 14 thang 12 năm 1993

THÔNG BÁO
Của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ban Vỉệt kiều Trung uơng về việc tính thời gian hoạt động cách mạng ở nước ngoài của người Việt Nam định cơ ở nước ngoài nay là cán bộ công nhân viên nhà nước để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Đ thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với người Việt Nam định cư nước ngoài nay là cán bộ, công nhân viên nhà nước đã có thời gian tham gia hoạt động cách mạng nước ngoài theo nội dung điểm 19 Thông tư của Bộ Nội vụ số 13/NV ngày 4/9/1972, sau khi được sự tham gia ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương Đảng (công văn số: 597 TC/TW ngày 10 -11 -1993) và của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (công văn số: 539 TCCP-CB ngày 11/11/1993), Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ban Việt kiều Trung ương thống nhất một số nguyên tắc hướng dẫn thực hiện chính sách trên như sau:

1/ Về tiêu chun được xét để hưởng chính sách.

Phải là người thực sự tham gia hoạt động cách mạng trong một tổ chức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Phải có thời gian hoạt động cách mạng liên tục cho tới ngày về nước và sau khi về nước tiếp tục làm việc trong biên chế nhà nước cho đến lúc nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động.

2/ Về điều kiện và thm quyền xác nhận.

- Phải có khai thời gian hoạt động cách mạng nước ngoài trong hồ sơ lý lịch của đương sự, có xác nhận của cơ quan hay tổ chức quản lý.

- Phải có xác nhận của Đại sứ quán Việt Nam tại nước đương sự tham gia hoạt động cách mạng và có sự thẩm định của Ban Việt kiều Trung ương. Riêng trường hợp cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý thì do Ban Tổ chức Trung ương thẩm định.

3/ Những người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện như trên bất kỳ nước nào về cũng được tính thời gian hoạt động cách mạng ở nước đó vào thời gian công tác liên tục để hưởng chính sách bảo hiểm xã hội.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký.


BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG -TB&XHĐã ký:

TRẦN ĐÌNH HOANTRƯỞNG BAN BAN VIỆT KIỀU TRUNG ƯƠNG

Đã ký:

GSTS. NGUYỄN NGỌC TRÂN: uploads -> tra-cuu-van-ban-che-do -> 1vbqdchung
tra-cuu-van-ban-che-do -> Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-cp ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường
tra-cuu-van-ban-che-do -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ TÀi chính bộ NỘi vụ
tra-cuu-van-ban-che-do -> BẢo hiểm xã HỘi việt nam
tra-cuu-van-ban-che-do -> BẢo hiểm xã HỘi việt nam
tra-cuu-van-ban-che-do -> Số 25/tt ngày 16/8/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hướng dẫn thi hành quyết định Số 133/HĐbt ngày 17/8//982
tra-cuu-van-ban-che-do -> Ngành Xây dựng giao thông và kho tàng bến bãi: Danh mục các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
tra-cuu-van-ban-che-do -> Ngành Hoá chất: Danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
tra-cuu-van-ban-che-do -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
tra-cuu-van-ban-che-do -> KT. BỘ trưỞng thứ trưỞNG
1vbqdchung -> BỘ lao đỘNG, thưƠng binh và XÃ HỘI
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương