Commerce department international trade


PART IV. FINAL PROVISIONStải về 1.84 Mb.
trang29/29
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.84 Mb.
#224
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
PART IV. FINAL PROVISIONS

Article 89. The Secretary-Genaral of the United Nations is hereby designated as the depositary for this Convention.Phần 4. NHỮNG QUY ĐỊNH CUỐI CÙNG

Điều 89. Tổng Thư ký LHQ được chỉ định là người giữ lưu chiểu bản Công ước này.
Article 90. This Convention does not prevail over any international agreement which has already been or may be entered into and which contains provisions concerning the matters governed by this Convention, provided that the parties have their places of business in States parties to such agreement.

Điều 90. Công ước này không ảnh hưởng đến bất kỳ một thỏa thuận quốc tế nào đã được hay sẽ được ký kết bao gồm những quy định liên quan đến các vấn đề là đối tượng điều chỉnh của Công ước này, với điều kiện các bên của hợp đồng phải có trụ sở thương mại tại các quốc gia thành viên của thỏa thuận quốc tế đó.
Article 91

1. This Convention is open for signature at the concluding meeting of the United Nations Conference on Contracts lor the International Sale of Goods and will remain open for signature by all States at the Headquarters of the United Nations New York until 30 September 1981.

2. This Convention is subject to ratification acceptance or approval by the signatory States.

3. This Convention is open for accession by all States which are not signatory States as from the date it is open for signature.

4. Instruments of ratification, acceptance, approval and accession are to be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Điều 91.

1. Công ước này được để ngỏ cho các bên ký kết tại phiên họp bế mạc của Hội nghị LHQ về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế, và sẽ để ngỏ cho các quốc gia ký kết tại trụ sở LHQ tại New York, cho tới ngày 31-11-1981.

2. Công ước này phải được sự phê chuẩn, chấp thuận hay chuẩn y của các quốc gia ký kết.

3. Công ước này được để ngỏ để tất cả các quốc gia không ký tên tham gia, kể từ ngày Công ước để ngỏ cho các bên ký kết.

4. Việc phê chuẩn, chấp nhận, chuẩn y và tiếp cận phải được đăng ký với Tổng Thư ký LHQ.
Article 92

1. A Contracting State may declare at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession

that it will not be bound by Part II of this Convention or that it will not be bound by Part III of this Convention.

2. A contracting State which makes a declaration in accordance with the preceding paragraph in respect of Part II or Part III of this Convention is not to be considered a Contracting State within paragraph (1) of Article 1 of this Convention in respect of matters governed by the Part to which the declaration applies.


Điều 92.

1. Một quốc gia thành viên có thể vào lúc ký kết, phê chuẩn, chấp nhận, chuẩn y hay gia nhập, tuyên bố sẽ không bị ràng buộc bởi Phần II hay Phần III của Công ước này.

2. Một quốc gia thành viên, theo đều khoản trên đưa ra một tuyên bố về Phần II hay Phần III của Công ước này sẽ không được coi là một quốc gia thành viên theo nghĩa của Khoản 1 Điều 1 Công ước này về các vấn đề quy định của Công ước có liên quan đến tuyên bố đó.
Article 93

1. If a Contracting State has two or more territorial units in which, according to its constitution, different systems of law are applicable in relation to the matter dealt with in this Convention, it may, at the lime of signature, ratification, acceptance, approval or accession, declare that this Convention is to extend to all its territorial units or only to one or more of them, and may amend its declaration by submitting another declaration another declaration at any time. . ,

2. These declarations are to be notified to the depositary and to state expressly the territorial units to which the Convention extends.

3. It, by virtue of a declaration under this Article, this Convention extends to one or more but not all of the territorial units of a Contracting State, and it the place of business of a party is located in that State, this place of business for the purposes of this Convention, is considered not to be in a Convention, extends.

4. It a Contracting State makes no declaration under paragraph (1) of this article, the Convention is to extend to all territorial units of that State.

Điều 93.

1.

2.3.
Article 94

1. Two or more Contracting States which have the same or closely related legal rules on matters governed by this Convention may at any time declare that he Convention is not to apply to contracts of sale or to their formation where the parties have their places of business in those Slates. Such declarations may be made jointly or by reciprocal unilateral declarations.

2. A contracting State which has the same or closely related legal rules on matters governed by this Convention as one or more non-Contracting States may at any time declare that the Convention is not to apply to contract of sale. or to their formation where the parties have their places of business in those States.

3. If a State which is the object of a declaration under the preceding paragraph subsequently becomes a Contracting State, the declaration made will, as from the date on which the Convention enters into force in respect of the new Contracting State, have the effect of a declaration makes under paragraph (1), provided that the new Contracting State joins in such declaration or makes a reciprocal unilateral declaration.Điều 94.

1.

2.3.
Article 95. Any state may declare at the time of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession that it will not be bound by subparagraph (1) (b) of article 1 of this Convention.

Điều 95.

1.

2.3.
Article 96. A Contracting State whose legislation requires contracts of sale to be concluded in or evidenced by writing may at any time make a declaration in accordance with article 12 that any provision of article 11, article 29, or Part II of this Convention, that allows a contract of sale or its modification or termination by

agreement or any offer, acceptance, or other indication of intention to be made in any form other than in writing, does not apply where-any party has his place of business in that State.Điều 96.
Article 97

1. Declarations made under this Convention at the time of singnature are subject to confirmation upon ratification, acceptance or approval.

2. Declarations and confirmations of declarations are to be in wiling and be formally notified to the depositary.

3. A declaration takes effect simultaneously with the entry into force this Convention in respect of the State concerned. However, a declaration of which the depositary receives formal notification after such entry into force takes effect on the first day of the month following the expiration of six month after the date of its receipt by the depositary. Reciprocal unilateral declarations under article 94 take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the receipt of the latest declaration by the depositary.

4. Any State which makes a declaration under this .Convention may withdraw it at any time by a formal notification in writing addressed to the deposition. Such withdrawal is to take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the depositary.

5. A withdrawal of a declaration made under article 94 renders inoperative, as from the date on which on which the withdrawal takes effect, any reciprocal declaration made by another State under that article.Điều 97.

1.

2.3.
Article 98. No reservations are permitted except those expressly authorized in this Convention.

Điều 98.
Article 99.

1. This Convention enters into force, subject to the provisions of paragraph (6) of this Article, on the first day of the month following the expiration of twelve month's after the date of deposit of the tenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, including an instrument which contains a declaration made under article 92.

2. When a State ratifies, accepts, approves or accedes to this Convention after the deposit of the tenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Convention, with the exception of the Part excluded, enters into force in respect of that State, subject to the provisions of paragraph (6) of this article, on the first day of the month following the expiration of twelve months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

3. A State which ratifies, accepts, approves or accedes to this Convention and is party to either or both the Convention relating to a Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods done at The Hague on 1st July 1964 (The 1964 Hague Formation Convention) and the Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods done at The Hague on 1 July 1964 (The 1964 Hague Sales Convention) shall at the same time denounce, as the case may be, either or both the 1964 Hague Formation Convention and the 1964 Hague Formation Convention of the Netherlands to that effect.

4. A State party to the 1964 Hague Sales Convention which ratifies, accepts, approves or accedes to the present Convention and declares or has declared under article 92 that it will not be bound by Part III of this Convention shall at the time of ratification, acceptance, approval or accesion denounce the 1964 Hague Sales Convention by notifying the Government of the Netherlands to that effect.

5. A State party to the 1964 Hague Formation Convention which ratifies, accepts, approves or accedes to the present Convention and declares or has declared under Article 92 that it will not be bound by Part III of this Convention shall at the time of ratification, acceptance, approval or accession denounce the 1964 Hague Formation Convention by notifying the Government of the Netherlands to that effect.

6. For the purpose of this Article, ratification, acceptances, approvals and accessions in respect of this Convention by States parties to the 1964 Hague Formation Convention or to the 1964 Hague Sales Convention shall not be effective until such denunciations as may be required on the part of those States in respect of the latter two Conventions have themselves become effective. The depositary of this Convention shall consult with the Government of the Netherlands, as the depositary of the Conventions, so as to ensure necessary co-ordination in this respect.

Điều 99.

1.

2.3.
Article 100

1. This Convention applies to the formation of a contract only when the proposal for concluding the contract is made on or after date when the Convention enter into force in respect of the Contracting States referred to in subparagrph (1) (a) or the Contracting State referred to in subpsrsgraph (1) (b) of Article 1.

2. This Convention applies only to contract concluded on or after the date when the Convention enters into force in respect of the Contracting States referred to in subparagraph (1)(a) or the Contracting State relered to in subparagraph (1)(b) of Article 1.

Điều 100.

1.

2.3.
Article 101

1. A Contracting State may denounce this Convention, or Part II or Part III of the Convention, by a formal notification in writing addressed to the depositary.

2. The denunciation takes effect on the first day of the month following the expiration of twelve months by the depositary. Where a longer period for the denunciation to take effect is specified in the notification, the denunciation takes effect upon the expiration of such longer period after the notification is received by the depositary.

Done at Vienna, this day of eleventh day of April, one thousand nine hundred and eighty, in a single original, of which the Arabic, Chinese, English, French. Russian and Spanish texts are equally authentic.IN WITNESS WHERE OF the undersigned plenipotentiaries being duly authorized by their respective Governments have signed this Convention.
«
Каталог: 2012
2012 -> Những câu nói tiếng Anh hay dùng hằng ngày
2012 -> I. NỘi dung quy hoạch cao đỘ NỀn và thoát nưỚc mặt bản đồ hiện trạng cao độ nền và thoát nước mặt
2012 -> BÀI 1: KỸ NĂng thuyết trình tổng quan về thuyết trình 1 Khái niệm và các mục tiêu
2012 -> Người yêu lạ lùng nhất
2012 -> Thi thử ĐẠi họC ĐỀ thi 11 MÔN: tiếng anh
2012 -> SÔÛ giao thoâng coâng chính tp. Hcm khu quaûn lyù giao thoâng ñOÂ thò soá 2
2012 -> Những câu châm ngôn hay bằng tiếng Anh
2012 -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO ĐỀ thi tuyển sinh đẠi họC 2012 Môn Thi: anh văN – Khối D
2012 -> Tuyển tập 95 câu hỏi trắc nghiệm hay và khó Hoá học 9 Câu 1
2012 -> Windows dvd maker Tạo dvd album ảnh trình chiếu trên đầu dvd phổ thông

tải về 1.84 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương