SÔÛ giao thoâng coâng chính tp. Hcm khu quaûn lyù giao thoâng ñOÂ thò soá 2tải về 53.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích53.7 Kb.
#206

SÔÛ GIAO THOÂNG COÂNG CHÍNH TP.HCM

KHU QUAÛN LYÙ GIAO THOÂNG ÑOÂ THÒ SOÁ 2

---oOo---


COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

---oOo---

TP.Hoà Chí Minh ngaøy thaùng naêm 2007


Keá hoïach vaø giaûi phaùp giaûm TNGT vaø uøn taéc giao thoâng theo keá hoïach chung cuûa UBND TP


Kính gôûi:

-Sôû Giao thoâng-Coâng chính;

-Phoøng Keá hoïach Ñaàu tö-Sôû GTCC.

Thöïc hieän chæ ñaïo cuûa Giaùm ñoác Sôû GTCC veà vieäc ñeà xuaát caùc giaûi phaùp vaø keá hoïach nhaèm giaûm TNGT vaø uøn taéc giao thoâng theo Keá hoïach chung cuûa UBND thaønh phoá qua Chæ thò soá 19/CT-UBND ngaøy 16/07/2007 vaø Quyeát ñònh soá 2992/QÑ-UBND ngaøy 9/7/2007. Khu QLGTÑT Soá 2 xin baùo caùo nhö sau:I.Caùc giaûi phaùp thöïc hieän:

1. Toå chöùc vaø phaân luoàng giao thoâng hôïp lyù vaø hoøan thieän haï taàng kyõ thuaät:

1.a- Trieån khai coâng taùc phaân luoàng giao thoâng giöõa tuyeán ñöôøng saét vaø ñöôøng boä nhaèm giaûm uøn taéc giao thoâng treân ñöôøng Toâ Ngoïc Vaân khi Sôû GTCC thoâng qua keá hoïach phaân luoàng. Tieáp tuïc khaûo saùt vaø kòp thôøi ñeà xuaát caùc bieän phaùp giaûi quyeát vieäc uøn taéc giao thoâng taïi giao loä QL52 + ñöôøng Thaûo Ñieàn vaø taïi ngaõ tö Bình Trieäu. Thöïc hieän toát caùc keá hoïach phaân luoàng khi trieån khai caùc döï aùn giao thoâng nhö döï aùn caàu Vöôït ñöôøng oáng caáp nöôùc Þ2000 taïi ngaõ tö RMK vaø caàu Vöôït ñöôøng oáng caáp nöôùc Þ600 taïi giao loä ñöôøng Linh Trung vaø QL52.

1.b- Ñieàu chænh vaø hoøan thieän heä thoáng sôn ñöôøng vaø bieån baùo. Thay caùc vaïch sôn ñöùt quaõng thaønh vaïch sôn lieân tuïc, theo ñeà nghò cuûa CSGT Q.Thuû Ñöùc treân caùc tuyeán ñöôøng coù soá vuï TNGT cao nhö: ñöôøng Kha Vaïn Caân; ñöôøng Toâ Ngoïc Vaân vaø TL43. Trieån khai laép ñaët THGT taïi caùc vò trí ñaõ ñeà xuaát nhö: QL1A+ñöôøng vaøo ÑH Noâng Laâm; giao loä ñöôøng Nguyeãn Thò Ñònh vaø LTL25B; giao loä ñöôøng Kha Vaïn Caân vaø ñöôøng Linh Ñoâng. Nghieân cöùu laép ñeøn THGT treân ñöôøng Leâ vaên Vieät (giao loä: Laõ Xuaân Oai; Ñình Phong Phuù; Nguyeãn vaên Taêng). Taäp trung raø soùat caùc bieån baùo khoâng phuø hôïp, khoâng roõ raøng vaø hoøan thaønh trong thaùng 8/2007. Laäp döï aùn khi ñöôïc Sôû GTCC chaáp thuaän vieäc caêng caùp treân daûi phaân caùch QL1A ñeå haïn cheá vieäc ngöôøi daân chaïy xe 2 baùnh baêng ngang daûi phaân caùch.

2. Khaéc phuïc nhöõng khuyeát taät cuûa haï taàng kyõ thuaät vaø giaûm ngaäp:

Taäp trung raø soùat vaø daëm vaù söûa chöõa caùc tuyeán ñöôøng khoâng coù heä thoáng thoùat nöôùc thöôøng xuyeân bò hö hoûng nhö: ñ.Nguyeãn Duy Trinh, ñ.Ñoã Xuaân Hôïp…vaø thöïc hieän trong thaùng 8/2007, chuaån bò toát cho thaùng ATGT (thaùng 9 haøng naêm). Söûa chöõa caùc haàm thoùat nöôùc cao hôn maët ñöôøng (<3cm) treân ñöôøng Nguyeãn Thò Ñònh. Taäp trung naïo veùt giaûm ngaäp tuyeán TL43 (khi ñöôïc Sôû GTCC chaáp thuaän tieáp nhaän theo hieän traïng), ñaët coáng giaûm ngaäp treân QL13, hoøan thaønh caùc döï aùn naïo veùt raïch naêm 2007, nhanh choùng trieån khai caùc döï aùn naâng ñöôøng giaûm ngaäp (khi ñöôïc ghi voán) nhö: ñöôøng Quoác Höông, ñ.Löông Ñònh Cuûa.

3. Kieåm tra ñoân ñoác baûo ñaûm tieán ñoä thi coâng caùc coâng trình, ñaûm baûo ATGT:

3.a Ñoái vôùi caùc coâng trình do Khu QLGTÑT soá 2 laøm chuû ñaàu tö:

+Ñoái vôùi caùc coâng trình ñang thi coâng thì ñoân ñoác caùc nhaø thaàu thöïc hieän theo ñuùng tieán ñaõ kyù trong hôïp ñoàng, toå chöùc kieåm tra ñònh kyø 3 laàn/tuaàn (do P.QLHT-DT-TB&ÑBGT chuû trì) veà vieäc chaáp haønh caùc quy ñònh thi coâng coâng trình trong noäi ñoâ nhö: bieån baùo, phaân luoàng, raøo chaén… vaø nhaéc nhôû nhaø thaàu thöïc hieän.

+Ñoái caùc coâng trình chuaån bò khôûi coâng: Raø soùat laïi heä thoáng bieån baùo quanh khu vöïc thi coâng vaø ñieàu chænh cho hôïp lyù. Toå chöùc hoïp vôùi chính quyeàn ñòa ñeå thoâng baùo ñeán ngöôøi daân trong khu vöïc, nhaéc nhôû nhaø thaàu veà caùc quy ñònh khi thi coâng.

3.a- Ñoái vôùi caùc coâng trình do ñôn vi khaùc laøm chuû ñaàu tö: Toå chöùc phoái hôïp vôùi Ñoäi TTGTCC ñòa baøn kieåm tra ñònh kyø vaøo saùng thöù Saùu haøng tuaàn vaø xöû lyù nghieâm ñoái vôùi caùc coâng trình vi phaïm

4. Phoái hôïp vôùi quaän huyeän: Trong cuoäc hoïp giao ban ñònh kyø vôùi caùc quaän seõ môøi theâm Ban ATGT vaø CSGT quaän cuøng döï ñeå cuøng ñeà xuaát nhöõng giaûi phaùp kyõ thuaät ñeå giaûm TNGT, keå caû nhöõng heä thoáng haï taàng do quaän quaûn lyù.

5. Xaây döïng quy cheá traùch nhieäm cuï theå trong coâng taùc quaûn lyù haï taàng töø giaùm saùt, tröôûng phoù phoøng ñeán laõnh ñaïo ñôn vò.

6. Phoái hôïp vôùi Cty QL Ñöôøng saét SG ñeå hoøan chænh heä thoáng bieån baùo ñöôøng ngang.


II./Keá hoïach thöïc hieän:

-Ñoái vôùi coâng trình chöa ñöôïc ghi voán: Neáu ñöôïc ghi voán trong thaùng 8, Khu QLGTÑT soá 2 seõ trieån khai caùc böôùc thöïc hieän döï aùn

-Ñoái vôùi caùc coâng trình ñaõ ñöôïc ghi voán: Trieån khai ñuùng tieán ñoä

(theo baûng tieán ñoä döï aùn ñính keøm)


III./Kieán nghò:

-Ñeà nghò nhanh choùng ghi voán caùc döï aùn ñaõ ñöôïc ñöa vaøo keá hoïach theo Quyeát ñònh soá 2992/QÑ-UBND ngaøy 09/07/2007 cuûa UBND TP.

-Sôû GTCC nhanh choùng thoâng qua caùc keá hoïach phaân luoàng maø Khu QLGTÑT soá 2 ñaõ trình nhö: ñöôøng Toâ Ngoïc Vaân vaø ñöôøng saét, phaân luoàng khi thi coâng caàu Doâng treân ñöôøng Toâ Ngoïc Vaân.

-Ñeà nghò Sôû GTCC sôùm coù chæ ñaïo trong vieäc tieáp nhaän heä thoáng thoaùt nöôùc TL43.(Ñính keøm baûng tieán ñoä döï aùn theo thöù töï öu tieân)


Khu Quaûn lyù giao thoâng ñoâ thò soá 02SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHU QUẢN LÝ GIAO THÔNG ĐÔ THỊ SỐ 02Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : ……./BC-KQL-KHĐT

TP. HCM, ngày tháng năm 2007

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC CÔNG VIỆC, CÁC CÔNG TRÌNH

TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HẠ TẦNG VÀ QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐTXDCB
TUẦN 32 (TỪ 05/08/2007 ĐẾN 11/08/2007)


STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

TÓM TẮT QUY MÔ THỰC HIỆN

DỰ KIẾN THỜI GIAN

THỰC HIỆN (từ … đến …)

GHI CHÚ

I

Công tác quản lý hạ tầng

1

Tổ chức phân luồng giao thông phục vụ thi công công trình xây dựng cầu vượt đường ống cấp nước D2000 tại ngã tư RMK-Q.Thủ Đức

Tổ chức lại giao thông khu vực giao lộ ngã 4 RMK gồm các tuyến đường Nguyễn Văn Bá, đường vào cảng TANAMEXCO, giao lộ Quốc lộ 52-Tây Hòa, Q.Thủ Đức


Từ 04/8/2007 đến 16/11/2007


II

Công tác quản lý dự án

1

Sửa chữa khắc phục tình trạng ngập nước trên đường Nguyễn Văn Hưởng, Q.2

- Địa điểm : Q.2 – thành phố Hồ Chí Minh

- Chiều dài tuyến: 3.245m, bao gồm 2 đoạn:

* Đoạn 1: Từ cuối đường Thảo Điền đến trường học Quốc Tế

(Km0+00 - Km0+315): L = 315m, B = 30m.

* Đoạn 2: Từ trường học Quốc Tế đến cuối tuyến

(Km0+360 - Km3+245): L = 2910m, B = 20m.

- Kết cấu áo đường: Đá mi làm móng lớp dưới trung bình 60cm; Cấp phối đá dăm dày 30cm; Bê tông nhựa nóng hạt trung dày 5cm.

- Vỉa hè: Lát gạch bê tông tự chèn hình con sâu dày 6cm.

- Thoát nước: Giữ nguyên hệ thống thoát nước hiện hữu, chỉ thay thế khuôn nắp máng lưỡi hầm ga và cải tạo nạo vét cửa xả, nạo vét kè rạch; Làm mới đoạn cống D800 dài 65m phía bên phải nối đoạn cống từ cửa xả số 2 về của xả số 1.

- Tổng mức đầu tư: 18,612tỷ đồng (XL=14,934 tỷ; CPK=1,59 tỷ; DPP=1,652 tỷ; GT=0,3 tỷ; ĐBGT=0,134 tỷ).

- Tổng dự toán: 18,6tỷ (XL=16,44tỷ; CPK=1,58tỷ; DPP=0,375tỷ; GT=0,206tỷ).
- Gói thầu số 1 (Km0-Km1+600): Khởi công ngày 20/11/2006. Nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng ngày 18/6/2007.


- Gói thầu số 2 (Km1+600-Km3+245,14): Khởi công ngày 24/01/2007

- Ngày 03/8/2007 nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng gói thầu số 22

Triển khai xây dựng công trình “XD cầu vượt đường ống cấp nước D2000 tại vị trí khu vực ngã 4 RMK”

- Xây dựng 02 cầu vượt bằng bê tông cốt thép dự ứng lực chiều dài 12m và 14m, HL93


Dự kiến khởi công ngày 14/8/2007, thời gian thi công 95 ngày.


III

Công tác khác


1

Thỏa thuận đồng ý cho Công ty cổ phần địa ốc 9 được đào đường và đấu nối cống nhánh thoát nước vào hệ thống thoát nước của TP trên đường Kha Vạn Cân.- Vị trí: tại ngã 3 đường Kha Vạn Cân giao với đường nội bộ khu nhà ở 301 phường Linh Tây, Q.Thủ Đức.

- Diện tích đào lòng đường: Không

- Diện tích đào vỉa hè : (3m x 1,8m) + 01 hầm (2,4m x 2,4m) BTXM


Từ 31/7/2007 đến 14/8/2007


2


Cấp phép đào đường cho Cty Cổ phần cấp nước Thủ Đức để lắp đặt đồng hồ nước
- Vị trí: 119 Lương Định Của, phường An Khánh, Quận 2

- Diện tích đào lòng đường: (0,5m x 0,8m) + (1,5 x 0,3)

- Diện tích đào vỉa hè : (2m x 0,3m) BTXM + (5 x 0,3) đất thường
Từ 31/7/2007 đến 06/8/2007


3

Cấp phép đào đường cho Cty Cổ phần cấp nước Thủ Đức để lắp đặt đồng hồ nước

- Vị trí: 754A Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, Quận Thủ Đức.

- Dịện tích đào lòng đường: (0,5m x 0,8m)

- Diện tích đào vỉa hè : (4m x 0,3m)Từ 1/8/2007 đến 07/8/2007

Nơi nhận :

- Ban Giám đốc;

- P. KHĐT, P. HTDT, PMU_1, 2, 3;

- Lưu H/C .


KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Ngọc Hùng


tải về 53.7 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương