Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập tự do hạnh phúc


Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 1.29 Mb.
trang15/16
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích1.29 Mb.
#60
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Độc lập - tự do - hạnh phúc


§Ò thi tèt nghiÖp cao ®¼ng nghÒ khãa I

(2007 – 2010)

NghÒ kÕ to¸n doanh nghiÖp

M«n thi: thùc hµnh chuyªn m«n nghÒ

Mã đề thi: KTDNTH 48

Hình thức thi: Viết

Thời gian: 4 giờ (không kể thời gian giao đề thi và chuẩn bị)

§Ò bµi

I/ Giới thiệu về Công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Hòa Anh

- Là đơn vị sản xuất: C©y ph¬i quần áo.

- Địa chỉ tại: Số 108 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

- Số tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng nông nghiệp và PTNT chi nhánh Long Biên. TK: 1200411006721

- Mã số thuế: 0100106955

- Các phương pháp kế toán được Công ty áp dụng gồm:

+ Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên

+ Phương pháp tính thuế GTGT: khấu trừ

+ Phương pháp tính giá xuất kho của hàng tồn kho: Bình quân cả kỳ dự trữ.

+ Phương pháp tính giá thành: Hệ số

- Chế độ kế toán áp dụng: theo Q§15/2006 của Bộ tài chính

- Hình thức ghi sổ kế toán: hình thức NhËt ký chung

II/ Có tài liệu về tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Hòa Anh trong tháng 6/N như sau: (§VT: 1.000 đång)

A-


- TK 111

500.000

- TK 311

107.000

- TK 112

160.000

- TK 331

CT: Cty TNHH Hoa Nam
300.000

- TK 131

CT: C«ng ty HuÖ Hoa200.000

- TK 411

1.300.000

- TK 153

+ Máy mài (20 x 10.000)

+ VPP:


202.000

200.000


2.000

- TK 421

69.000

- TK 152

+ Inox: 8750Kg x 72
630.000

630.000TK 414

318.600

- TK 211

697.200

TK 441

318.600

- TK 142

24.000
B- Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ:

1. Ngµy 10/6: Mua vµ ®­a vµo sö dông ë bé phËn s¶n xuÊt mét thiÕt bÞ, gi¸ mua theo H§ GTGT 003421 ®· cã thuÕ GTGT 5% lµ 661.500 (®· tr¶ b»ng tiền mặt 50% theo PC01, cßn l¹i nî ng­êi b¸n C«ng ty V©n Giang). Chi phÝ vËn chuyÓn tr¶ b»ng tiÒn mÆt theo PC 04 lµ 7.560 (gåm c¶ thuÕ GTGT 5%) H§ vËn chuyÓn sè 002162 của công ty Tân Phong. Thêi gian sö dông dù kiÕn cña thiÕt bÞ 10 n¨m, gi¸ trÞ thanh lý ­íc tÝnh 9.900. ThiÕt bÞ ®­îc ®Çu t­ b»ng nguån vèn XDCB 50%, cßn l¹i b»ng quü ®Çu t­ ph¸t triÓn.

2. Ngµy 11/06 phiÕu XK 03 xuÊt 4.750 kg Inox ®Ó chÕ biÕn s¶n phÈm 342.000

3. Ngµy 13/06 TrÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín thiÕt bÞ s¶n xuÊt 15.210.

4. Ngµy 15/06 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n s¶n xuÊt: 162.000, nh©n viªn ph©n x­ëng: 9.000; nh©n viªn b¸n hµng: 5.250; vµ nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp: 6.000.

5. TrÝch c¸c kho¶n theo l­¬ng theo tû lÖ quy ®Þnh.

6. §iÖn mua ngoµi ch­a tr¶ tiÒn cho Công ty cổ phần Trà Anh theo H§ 0034621 ngµy 15/06 gi¸ cã c¶ thuÕ GTGT 10% lµ 42.460. Trong ®ã sö dông cho: Bé phËn s¶n xuÊt: 30.030; bé phËn b¸n hµng 880; bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp 11.550.

7. Ngµy 18/06 NhËp kho s¶n phÈm s¶n xuÊt hoµn thµnh theo phiÕu NK 06.

- C©y ph¬i lo¹i 1,5m: 1.200SP nhập kho

- C©y ph¬i lo¹i 2m: 1.000SP nhËp kho.

Ngày 18/06 Göi b¸n cho C«ng ty cæ phÇn Th¸i Lan 400 theo phiÕu XK 07

8. Ngµy 19/06 phiÕu XK 08 xuÊt kho 600 C©y ph¬i lo¹i 1,5m b¸n trùc tiÕp cho C«ng ty HuÖ Hoa theo gi¸ b¸n ®¬n vÞ s¶n phÈm ®· cã thuÕ GTGT 10% theo H§ 005612 lµ 379,5 chưa thu được tiền.

9. Ngµy 21/06 phiÕu XK 10 xuÊt kho göi b¸n 800 C©y ph¬i lo¹i 2m cho C«ng ty cæ phÇn Th¸i Lan. Chi phÝ vËn chuyÓn theo hîp ®ång ng­êi mua chÞu, ®¬n vÞ ®· thanh to¸n hé b»ng tiÒn mÆt PC 09 theo gi¸ c¶ thuÕ GTGT 5% lµ 6.300.

10. Ngµy 23/06 C«ng ty cæ phÇn Th¸i Lan ®· nhËn ®­îc hµng vµ chÊp nhËn thanh to¸n 600 SP göi b¸n ë nghiÖp vô 9 theo gi¸ b¸n ®¬n vÞ ®· cã thuÕ GTGT 10% lµ 495 vµ toµn bé chi phÝ vËn chuyÓn. (H§ b¸n hµng 005613).

11. Ngµy 25/06 C«ng ty cæ phÇn Th¸i Lan ®· kiÓm nhËn vµ thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n toµn bé sè s¶n phÈm mµ ®¬n vÞ chuyÓn ®Õn ë nghiÖp vô 7 víi tæng gi¸ ®· cã thuÕ GTGT 10% lµ 151.800 (Hãa ®¬n b¸n hµng sè H§ 005613). Doanh nghiÖp ChÊp nhËn ChiÕt khÊu thanh to¸n 1% cho kh¸ch hµng vµ ®· tr¶ l¹i b»ng tiÒn mÆt theo phiÕu chi sè 12 ngµy 26/06.

12. C¸c chi phÝ b¸n hµng kh¸c ph¸t sinh:

- Ngµy 25/06 mua bao b× ch­a thanh to¸n cho C«ng ty cæ phÇn Trµ Anh gi¸ c¶ thuÕ GTGT 10% theo H§ 004351 lµ 4.950, dïng trùc tiÕp ngay cho bao gãi s¶n phÈm tiªu thô (không thu tiền)

- Ngµy 30/06 ph©n bæ gi¸ trÞ c«ng cô, dông cô xuÊt dïng tõ kú tr­íc vµo chi phÝ b¸n hµng: 7.500

13. C¸c chi phÝ QLDN kh¸c ph¸t sinh trong th¸ng:

- Ngµy 20/06 phiÕu XK 09 xuÊt v¨n phßng phÈm dïng cho v¨n phßng: 750

- C«ng cô dông cô mua ngoµi ®· tr¶ b»ng tiÒn mÆt PC sè 16 ngµy 24/06 theo H§ 001234 gi¸ mua c¶ thuÕ GTGT 5% lµ 18.900 ®­îc dïng trùc tiÕp cho bé phËn v¨n phßng, ®©y lµ c«ng cô thuéc lo¹i ph©n bæ 2 l©n.

- Tiếp khách công ty ®· chi b»ng tiÒn mÆt theo PC 18 ngµy 25/06 lµ: 3.000Yªu cÇu:

1. LËp chøng tõ gèc cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh sè 2, 7, 8, 1.

2. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ph­¬ng ph¸p hÖ sè vµ Ghi Sæ NhËt ký chung.

3. Vào sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 642; Sổ chi tiết bán hàng.

4. Vµo sæ c¸i cña c¸c tµi kho¶n liªn quan.

5. LËp B¶ng c©n ®èi sè phat sinh.


Tµi liÖu bæ sung:

1. Th«ng tin kh¸ch hµng:

- C«ng ty cæ phÇn Th¸i Lan

+ §Þa chØ: Số 211 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

+ MST: 0101331022

- C«ng ty HuÖ Hoa

+ §Þa chØ: Số 213 Hai Bà Trưng – Hà Nội

+ MST: 0100234567

2. Th«ng tin nhµ cung cÊp:

- C«ng ty V©n Giang

+ §Þa chØ: Số 241 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên-HN

+ MST: 0100231467

- C«ng ty cæ phÇn Trµ Anh

+ §Þa chØ: Số 56 Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội

+ MST: 0100835877

- Công ty Tân Phong: 45 Thụy Khê – Tây Hồ – Hà Nội. MST: 0101324982

-----------------------------------------------------------------------------------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu, ký và ghi tên vào sổ, chứng từ kế toán;

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Độc lập - tự do - hạnh phúc


§Ò thi tèt nghiÖp cao ®¼ng nghÒ khãa I

(2007 – 2010)

NghÒ kÕ to¸n doanh nghiÖp

M«n thi: thùc hµnh chuyªn m«n nghÒ

Mã đề thi: KTDNTH49

Hình thức thi: Viết

Thời gian: 4 giờ (không kể thời gian giao đề thi và chuẩn bị)

§Ò bµi

I/ Giới thiệu về Công ty:

- Tên công ty: Công ty TNHH Hoàn Cầu

- Là đơn vị thương mại chuyên kinh doanh sản phẩm may mặc

- Địa chỉ tại: 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội

- Số tài khoản tiền gửi tại Sở giao dịch 1 Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam: 1200311001674

- Mã số thuế: 0102333524

- Các phương pháp kế toán được Công ty áp dụng gồm:

+ Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên

+ Phương pháp tính thuế GTGT: khấu trừ

+ Phương pháp tính giá xuất kho của hàng tồn kho: nhập trước xuất trước

+ Phương pháp tính giá thành: trực tiếp

- Hình thức ghi sổ kế toán: hình thức Nhật ký chungII/ Có tài liệu về tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàn Cầu trong tháng 1/N như sau: (§VT: §ång)

A- Số dư đầu kỳ một số tài khoản như sau:- TK 111 - Tiền mặt

- TK 112 - Tiền gửi ngân hàng

- TK 153 – Công cụ D

- TK 1561 – Hµng hãa

Chi tiết: + ¸o ph«ng: 600 chiÕc x 30.000®

+ QuÇn Jean: 800 chiÕc x 100.000 • TK 1562: chi phÝ thu mua hµng hãa

Chi tiết: + ¸o ph«ng

+ QuÇn Jean

- TK 141 – T¹m øng

Chi tiết: ¤ng S¬n

- TK 211 - TSCĐ hữu hình

- TK 214 - Hao mòn TSCĐ hữu hình

- TK 311 - Vay ngắn hạn

- TK 331 - Phải trả cho người bán

Chi tiết: C«ng ty TNHH H¶I Hµ

- TK 334 – Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn

- TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh

- TK 421 – Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi18.000.000

80.000.000


4.500.000

8.000.000
180.000.000

500.000.000

30.000.000

98.000.000

12.500.000

12.200.000


56.000.000

7.560.000

180.000.000

98.000.000


3.140.000

586.000.000

14.000.000


B. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ:

1. Hóa đơn GTGT số 00534 của Công ty TNHH Hải Hà ngày 03/01 mua 4.000 Áo phông nhập kho theo phiếu NK 02, đơn giá 30.000 đồng/ 1sp, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán. Chi phí mua hàng phát sinh liên quan đến lô hàng này là 31.500.000 đồng, bao gồm 5% thuế GTGT thanh toán theo phiếu chi PC 03 ngày 03/01 cho Công ty vọ̃n chuyển Thanh Bình (HĐ vận chuyển 002134).

2. Hóa đơn GTGT số 00583 của Công ty TNHH Hải Hà ngày 06/01 mua 4.000 Quần Jean theo phiếu nhập kho NK04, đơn giá 110.000 đồng/1sp, gồm 10% thuế GTGT, đã thanh toán bằng chuyển khoản (nhận được giấy báo nợ GBN 03 ngày 07/01). Chi phí vận chuyển, bốc dỡ với giá chưa thuế là 40.000.000 đồng, thuế GTGT 5% đã trả bằng tiền mặt theo PC 06 ngày 06/01 cho Công ty vận chuyển Thanh Bình (HĐ vận chuyển 002139).

3. Ngày 08/01 xuất bán tại kho 2000 áo phông và 2000 Quần Jean cho Công ty TNHH Tân Mai, người mua trả ngay bằng chuyển khoản (đã nhận giấy báo có GBC 05), đơn giá bán áo phông chưa thuế GTGT là 70.000 đồng/sp, đơn giá bán Quần Jean chưa thuế GTGT là 150.000 đồng/1sp, thuế GTGT 10%. (Hóa đơn bán hàng số 00345 và phiếu XK 02 ngày 08/01).

4. Tính lương phải trả ở bộ phận bán hàng: 55.000.000 đồng, ở bộ phận quản lý doanh nghiệp 30.000.000 đồng

5. Tính các khoản trích theo lương tính theo tỷ lệ quy định..

6. Ngày 14/01 xuất kho công cụ, dụng cụ thuộc loại phân bổ ba tháng theo giá trị ban đầu dùng ở bộ phận bán hàng là 9.000.000 đồng, ở bộ phận quản lý doanh nghiệp là 18.000.000 đồng (Phiếu xuất kho số 05)

7. Trích khấu hao TSCĐ ở bộ phận bán hàng 20.000.000 đồng, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 10.000.000 đồng (Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ số 01/N)

8. Ngày 15/01 phiếu xuất kho số 07 xuất hàng gửi bán gồm 2000 áo phông và 2000 Quần Jean cho công ty cổ phần Việt Hưng, đơn giá bán chưa thuế GTGT 10%: áo phông là 110. 000 đồng/1sp, đơn giá bán Quần Jean là 180.000 đồng/1sp. (HĐ bán hàng số 00346).

9. Ngày 18/01 Doanh nghiệp quyết định chiết khấu thương mại cho người mua hàng ở nghiệp vụ (3) là 2% trên tổng giá và thanh toán cho khách hàng bằng tiền mặt theo phiếu chi PC14.

10. Bảng thanh toán tạm ứng số 1 ngày 19/01: Thanh toán tạm ứng cho ông Sơn liên quan đến chi phí trong kỳ ở bộ phận bán hàng là 3.000.000 đồng, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 4.000.000 đồng, thuế GTGT là 10%. Phần tạm ứng chi không hết nộp lại quỹ là 2.500.000 đồng theo phiờ́u thu số 06, còn 2.000.000 đồng trừ vào lương CBCNV.

11. Ngày 22/01 Nhận được giấy báo Có số GBC 08 của ngân hàng về khoản người mua hàng thanh toán lô hàng ở nghiệp vụ số (8)

12. Ngày 24/01 Doanh nghiệp quyết định chiết khấu thanh toán cho người mua hàng ở nghiệp vụ (8) số tiền là 1% trên giá chưa thuế GTGT, thanh toán cho người mua hàng bằng tiền mặt theo PC số 18.

13. Ngày 28/01 Các chi phí khác phát sinh bằng tiền mặt theo phiếu chi số 20 tại bộ phận bán hàng 20.000.000 đồng, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 5.000.000 đồng.

14. Ngày 30/01 Chi phí dịch vụ mua ngoài chưa thanh toán cho công ty ABC phát sinh ở bộ phận bán hàng là 4.000.000 đồng, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 3.000.000 đồng

Yêu cầu:

1. Lập chứng từ gốc liên quan cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 1, 3, 10, 13 (1,5 điểm)

2. Vào sổ Nhật ký chung (1,5 điểm)

3. Vào sổ chi tiết bán hàng; Sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 641, 642 (1,5 điểm)

4. Lập Sổ cái các tài khoản loại 1, 2, 3, 4 (4,5điểm)

5. Lập Bảng cân đối kế toán tại thời điểm cuối kỳ (1điểm)Tài liệu bổ sung:

1. Nhà cung cấp:

- Công ty TNHH Hải Hà:

+ Địa chỉ: 324 Trương Định – Hoàng Mai – Hà Nội + Mã số thuế: 0101452378

- Công ty vận chuyển Thanh Bình

+ Địa chỉ: 50 Nguyễn Văn Cừ – Long Biên – Hà Nội + MST: 0102321592

2. Khách hàng

- Công ty TNHH Tân Mai

+ Địa chỉ: 15 Thái Hà - Đống Đa – Hà Nội + Mã số thuế: 0102456889

- Công ty TNHH Việt Hưng

+ Địa chỉ: 40 Tôn Đức Thắng - Đống Đa – Hà Nội + Mã số thuế: 0101445327
-----------------------------------------------------------------------------------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu, ký và ghi tên vào sổ, chứng từ kế toán;

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Độc lập - tự do - hạnh phúc


§Ò thi tèt nghiÖp cao ®¼ng nghÒ khãa I

(2007 – 2010)

NghÒ kÕ to¸n doanh nghiÖp

M«n thi: thùc hµnh chuyªn m«n nghÒ

Mã đề thi: KTDNTH 50

Hình thức thi: Viết

Thời gian: 4 giờ (không kể thời gian giao đề thi và chuẩn bị)

§Ò bµi

Có tài liệu kế toán tại Công ty May Thăng Long là một công ty sản xuất kinh doanh hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Hoạt động của công ty trong tháng 02/N như sau: (ĐVT: 1.000 đồng)


I. Số dư đầu tháng 02/Ncủa các tài khoản:

Số hiệu

Tên tài khoản

Dư Nợ

Dư Có

111

Tiền mặt

360.000
112

Tiền gửi ngân hàng

478.500
131

Phải thu của khách hàng

235.000
138

Các khoản phải thu khác

346.000
141

Tạm ứng

25.000
142

Chi phí trả trước

10.000
152

Nguyên vật liệu

235.000
153

Công cụ dụng cụ

115.000
155

Thành phẩm

295.000- Áo sơ mi

120.000

(SL: 4.000)

- Áo phông

175.000

(SL: 4.375)


211

TSCĐHH

889.000
213

TSCĐVH

50.300
214

Hao mòn TSCĐ
224.500

311

Vay ngắn hạn
465.000

331

Phải trả người bán
275.000

333

Thuế và các khoản phải nộp NN
85.300

336

Phải trả các đơn vị nội bộ
152.000

338

Phải trả, phải nộp khác
198.000

341

Vay dài hạn
450.000

411

Nguồn vốn kinh doanh
835.000

414

Quỹ đầu tư phát triển
205.000

421

Lợi nhuận chưa phân phối
15.000

431

Quỹ khen thưởng, phúc lợi
35.000

441

Nguồn vốn đầu tư XDCB
60.000

461

Nguồn kinh phí sự nghiệp
39.000
Tổng cộng

3.038.800

3.038.800


II. Trong tháng 02/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

 1. Ngày 02/02 Công ty Thanh Mai trả nợ tiền hàng kỳ trước bằng tiền mặt 145.000 theo phiếu thu số 01).

 2. Ngày 03/02 Xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất áo phông theo phiếu xuất kho số 01.
TT

Tên NVL

Đơn vị tính

Số lượng

ĐG

Số tiền

1

Vải thun

M

2.000

20

40.000

2

Chỉ

Cuộn

40

8

320
Cộng


40.320
 1. Ngày 05/02 Chi tạm ứng cho anh Hải số tiền 2.000 để đi công tác phiếu chi số 01

 2. Ngày 06/02 Công ty mua vải thun của công ty Dệt 19/5 theo phiếu nhập kho số 01 công ty đã thanh toán bằng tiền mặt theo phiếu chi số 02, thuế GTGT 10%.

  TT

  Tên NVL

  Đơn vị tính

  Số lượng

  ĐG

  Số tiền

  1

  Vải thun

  M

  3.000

  19

  57.000
  Cộng


  57.000


  tải về 1.29 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương