Bµi tËp Tµi chÝnh quèc tÕ Bµi 1tải về 53.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích53.59 Kb.
#29559
Bµi tËp Tµi chÝnh quèc tÕ

Bµi 1 : C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Th¨ng Long ®ång thêi cïng mét lóc nhËn ®­îc 140tr JPY tõ XK hµng sang NhËt vµ ph¶i thanh to¸n 1,6 tr SGD tiÒn hµng NK tõ Singapore. C¸c th«ng sè trªn thÞ tr­êng ngo¹i hèi

T¹i Hµ néi :USD/VND = (19.200 – 19.500)

T¹i Frankfurt: USD/SGD =(1,7647 - 1,7653)

T¹i Tokyo: USD/JPY=(121,12 - 121,34)

Yªu cÇu:

1/ TÝnh SGD/VND; JPY/VND; SGD/VND

2/ Tr×nh bµy c¸c ph­¬ng ¸n tÝnh thu nhËp cuèi cïng b»ng VND

3/ Lµ ng©n hµng b¹n chän ph­¬ng ¸n nµo


Bµi 2 : Mét c«ng ty XNK ®ång thêi cïng mét lóc nhËn ®­îc tiÒn hµng xuÊt khÈu lµ 40.000 GBP vµ ph¶i thanh to¸n tiÒn hµng NK lµ 70.000 AUD. C¸c th«ng sè thÞ tr­êng hiÖn hµnh nh­ sau:

T¹i London: USD/AUD =( 0,6714 - 0,6723)

T¹i Tokyo: GBP/AUD =(2,2500 - 2,2515)

T¹i ViÖt Nam: USD/VND =(19.100 - 19.500)Yªu cÇu:

1/ TÝnh tû gi¸ chÐo AUD/ VND; GBP/ VND, GBP/AUD

2/ Tr×nh bµy c¸c ph­¬ng ¸n tÝnh thu nhËp b»ng VND cña c«ng ty

3/ Lµ nhµ kinh doanh NH b¹n chän ph­¬ng ¸n nµo? T¹i sao


Bµi 3 : H·y h¹ch to¸n c¸c giao dÞch sau ®©y vµo BOP

1/ C«ng ty dÖt may cña VN xuÊt khÈu l­îng hµng hãa trÞ gi¸ 8000 USD sang Mü vµ kho¶n thanh to¸n ®­îc chuyÓn vµo tµi kho¶n cña c«ng ty dÖt may cña VN t¹i NH Mü

2/ Mét c­ d©n cña VN ®i du lÞch tham quan ë Th¸i Lan mét tuÇn vµ chi tiªu hÕt 250 USD cho viÖc ¨n ë ®i l¹i

3/ VN xuÊt khÈu hµng hãa sang Liªn minh Ch©u ¢u (EU) trÞ gi¸ 100 tr USD, ®ång thêi nhËp khÈu hµng hãa tõ EU cã trÞ gi¸ 50 tr USD. Sè tiÒn cßn l¹i dïng tr¶ nî cho Mü

4/ VN xuÊt khÈu hµng hãa sang Nga trÞ gi¸ 100 tr USD. Dïng 50 tr USD ®Ó mua tr¸i phiÕu KB Mü , sè cßn l¹i dïng ®ãng niªm liÔm (phÝ hµng n¨m) cho liªn hîp quèc

5/ Tæng c«ng ty dÇu khÝ VN ph¸t hµnh tr¸i phiÕu quèc tÕ trÞ gi¸ 50 tr USD. Sè tiÒn ®­îc dïng ®Ó nhËp khÈu thiÕt bÞ lµ 30tr USD cßn l¹i göi ng¾n h¹n t¹i Hongkong

6/ VN nhËn kiÒu hèi hµng n¨m lµ 100 tr USD. Sè tiÒn nµy ®­îc NHNN mua hÕt t¨ng dù tr÷ ngo¹i hèi d­íi h×nh thøc tr¸i phiÕu n­íc ngoµi

7/ C¸c n­íc cøu trî cho c¸c t×nh bÞ thiªn tai hµng hãa trÞ gi¸ 10tr USD vµ tiÒn mÆt trÞ gi¸ 20tr USD

8/ C©u l¹c bé Pari quyÕt ®Þnh gi¶m nî cho VN 50 tr USD

9/ C«ng ty h¶i ch©u nhËp hµng tr¶ chËm tõ NhËt trÞ gi¸ 15 tû VN§

10/ NH ngo¹i th­¬ng VN vay citybank Ha néi trÞ gi¸ 15 tr USD thêi h¹n 9 th¸ng

11/ Tæng c«ng ty x©y dùng S«ng §µ ®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y ®iÖn t¹i Lµo trÞ gi¸ 100 tû VN§ b»ng thiÕt bÞ m¸y mãc

12/ NH ph¸t triÓn Ch©u ¸ cam kÕt cho VN vay 100 tr USD thêi h¹n 5 n¨m

13/ C«ng ty Toyota 100% vèn n­íc ngoµi ho¹t ®éng t¹i VN dïng tiÒn l·i mua tr¸i phiÕu kho b¹c VN

14/ NH ngo¹i th­¬ng VN göi ngo¹i tÖ t¹i NHNN VN

15/ NH ngo¹i th­¬ng VN b¸n ngo¹i tÖ cho NHNN VN

16/ NH ngo¹i th­¬ng VN thùc hiÖn giao dÞch ho¸n ®æi ngo¹i tÖ víi NHNN VN

17/ VN cßn nî Liªn hîp quèc 15 tr USD

18/ Bé quèc phßng NK thiÕt bÞ , m¸y mãc tõ nguån tiÒn cña Bé Tµi chÝnh

19/ L­u häc sinh ViÖt Nam thanh to¸n tiÒn häc phÝ cho c¸c tr­êng ®¹i häc óc 100 tr AUD

20/ NHNN VN b¸n ngo¹i tÖ ®Ó hót bít VN§ tõ l­u th«ng

21/ C«ng ty A Th¸i lan ph¸t hµnh tr¸i phiÕu quèc tÕ t¹i VN trÞ gi¸ 100 tû VN§

22/ Trung quèc cøu trî c¸c tØnh MiÒn Trung VN 1000 tÊn g¹o trÞ gi¸ 8 tr Nh©n d©n tÖ
Bµi 4: Vµo ngµy 17/5/2008 mét DN XNK cña VN thu ®­îc 250.000EUR tõ viÖc xuÊt khÈu hµng sang §øc. HiÖn t¹i DN l¹i ch­a cÇn EUR mµ cÇn VND ®Ó trang tr¶i chi phÝ trong n­íc. Tuy nhiªn sau 2 th¸ng (17/7/2008) l¹i cÇn ®Õn 250.000 EUR ®Ó tr¶ cho mét th­¬ng vô víi nhµ xuÊt khÈu Ph¸p

Yªu cÇu:

H·y tÝnh to¸n møc chªnh lÖch VN§ khi DN XNK cña VN thùc thi ho¸n ®æi tiÒn tÖ

BiÕt r»ng:

- Tû gi¸ giao ngay: EUR/VND = 15.289/15.295

- L·i suÊt EUR 2 th¸ng : 4,5%/n¨m

- L·i suÊt VN§ 2 th¸ng: 6.4%/n¨m

Bµi 5:

DN Z cã 100.000 USD tõ viÖc xuÊt khÈu. HiÖn t¹i DN l¹i ch­a cÇn USD mµ cÇn EUR ®Ó kinh doanh. Nh­ng sau 3 th¸ng DN cÇn 100.000 USD ®Ón thanh to¸n thiÕt bÞ nhËp khÈu

Yªu cÇu:

H·y tÝnh to¸n møc chªnh lÖch VN§ khi DN XNK cña VN thùc thi ho¸n ®æi tiÒn tÖ

BiÕt r»ng:

- Tû gi¸ giao ngay: USD/EUR = 0,8180 /90

- L·i suÊt USD : 6%- 8%/n¨m

- L·i suÊt EUR: 10%- 12%/n¨mBµi 6: Nhà nhập khẩu Mỹ sau 3 tháng phải trả một khoản tiền 10000 GBP, Nhà nhập khẩu đã ký một hợp đồng quyền chọn mua GBP với ngân hàng theo những nội dung sau:

Tỷ giá thực hiện: GPB/USD = 1,5460

Giá trị hợp đồng: 10000GBP

Phí giao dịch: 0,015USD/GBPYêu cầu:

Hãy xác định lãi (lỗ) của nhà nhập khẩu Mỹ nếu đến thời điểm thanh toán tỷ giá thực tế là: 1,5380; 1,5460; 1,5560; 1,5590.Bài 7:

Doanh nghiệp X mua quyền chọn bán AUD và nhận bằng USD (tương đương với mua quyền chọn mua USD) với nội dung hợp đồng như sau:

Tỷ giá thực hiện: AUD/USD = 0,6

Giá trị hợp đồng (số lượng giao dịch): 5000000AUD

Phí giao dịch: 3%

Thời hạn: 3 tháng

Lãi suất kỳ hạn 3 tháng của AUD: 12%/năm

Yêu cầu: Hãy xác định lãi (lỗ) của doanh nghiệp X nếu tỷ giá thực tế sau 3 tháng là: 0,5 ; 0,6; 0,7

Bài 8:

Giri lyer là nhà phân tích người Châu Âu làm việc cho một công ty đa quốc gia có chi nhánh tại Mỹ. Ông đang tính toán một quyết định đầu tư cổ phiếu của công ty Pacific, một công ty hóa chất của Đức có cổ phiếu niêm yết tại Frankfurt DAX. Ông ta thu thập được các dữ liệu sau:Nhân tố

Ngày 1/1 mua

Ngày 31/12 bán

Chi phí thực hiện

Giá cổ phiếu

135 EUR

160,5 EUR

12 EUR

Tỷ giá hối đoái

1EUR = 1,05 USD

1EUR=1,15USD

-

Yêu cầu: Hãy xác định:

a. Lợi nhuận thu được nếu đầu tư cổ phiếu bằng EUR là bao nhiêu

b. Lợi nhuận thu được nếu đầu tư cổ phiếu bằng USD là bao nhiêu

c. Điều đó có nghĩa là với góc độ nhà đầu tư Châu Âu hay nhà đầu tư Mỹ có lợi hơnBài 9:

Công ty Kelly & Murphy của Mỹ dự định vay một khoản vốn trị giá 4000000 USD thời gian 1 năm. Công ty đứng trước 3 lựa chọn:

- Vay USD từ ngân hàng Wells Fargo (Mỹ), lãi suất 7%/năm

- Vay GBP từ ngân hàng national (Anh), lãi suất 12%/năm

- Vay JPY từ ngân hàng Tokomoru (Nhật), lãi suất 4%/năm

Nếu công ty vay bằng ngoại tệ thì sau đó phải đổi ra USD theo giá hiện hành, 1 năm sau công ty tiến hành mua số ngoại tệ cần thiết trả cho ngân hàng, Công ty Kelly & Murphy không thực hiện nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối.

Kelly & Murphy dự tính 1 năm sau GBP giảm 4% so với USD, JPY tăng 2% so với USD

Yêu cầu: Hãy xác định công ty nên vay vốn từ ngân hàng nào?

Bài 10:

Một công ty Mỹ cần vay 10 triệu USD với thời hạn 1 năm, lãi suất vay vốn bằng USD là 8%/năm. Nếu vay bằng EUR với lãi suất 6%/năm và vay bằng JPY lãi suất là 3%/năm

Công ty dự kiến EUR trong thời gian đó sẽ tăng giá từ 1 EUR = 1,1 USD ở thời điểm hiện tại lên 1EUR = 1,15 USD vào thời điểm thanh toán và JPY sẽ tăng giá 1USD = 120 JPY lên 1USD=115JPY

Yêu cầu:


a. Công ty nên vay vốn từ ngân hàng nào? Tại sao?

b. Với sự biến động của các đồng tiền ở mức nào thì lãi suất của việc vay vốn ngân hàng ngang bằng nhau? Với mức nào thì việc vay vốn EUR và JPY sẽ có lợi hơn vay vốn bằng USD?Bài 11:

Một công ty đa quốc gia có chi nhánh tại hai nước A và B. Do các lợi thế cạnh tranh trong sản xuất chi nhánh tại nước A đã bán cho chi nhánh tại nước B lượng hàng hóa là 100000 sản phảm với giá 17USD/sp. Chi nhánh tại nước B sau đó bán ra thị trường nước B số sản phẩm trên với giá 23USD/sp. Thuế suất thuế TNDN tại nước A là 30%, tại nước B là 40%. Chi phí sản xuất một sản phẩm tại chi nhánh nước A là 14USD/sp, các chi phí khác ở chi nhánh nước A là 1USD/sp, ở chi nhánh nước B là 1,2USD/sp.Yêu cầu:

Hãy tính số lợi nhuận tăng thêm của công ty đa quốc gia nếu:

a, Chi nhánh tại nước A bán cho chi nhánh tại nước B với giá 20 USD/sp số hàng hóa trên

b, Chi nhánh tại nước A bán cho chi nhánh tại nước B số sản phầm trên với giá 22USD/sp (nếu lỗ thì không phải nộp thuế thu nhập mà còn được tính giảm trừ vào thu nhập chung trong kinh doanh của chi nhánh)Bài 12:

Có một dự án vay ODA của Việt Nam với WB cho một lĩnh vực giao thông như sau:

+ Tổng tiền vay 100 triệu USD

+ Thời hạn vay: 15 năm

+ Thời gian ân hạn: 10 năm

+ Lãi suất: 3 %/ năm

+ Lãi và vốn được trả sau mỗi năm, vốn gốc được trả đều đặn cho các năm còn lại sau khi hết thời gian ân hạn

+ Lãi suất thị trường cả giai đoạn dự tính 8%/ năm

Yêu cầu: Hãy xác định mức độ ưu đãi và yếu tố không hoàn lại của dự án

Bài 13:

Có tình hình mặt hàng Y trên thị trường Việt Nam năm vừa qua có lượng cung Qs và lượng cầu Qd có quan hệ với giá P giả sử theo các phương trình tuyến tính sau:

Qs= 4(P – 4)

Qd= 47 – 3PTrong đó:

Qs, Qd: Triệu tấn

P: Trăm tỷ (1011) VND/triệu tấn

Giá nhập khẩu CIF mặt hàng Y tại các cửa khẩu là 600000 (6x105) VND/tấn

Đối với mặt hàng Y, thị trường Việt Nam được coi là nền kinh tế nhỏ

Yêu cầu:

a. Vẽ sơ đồ minh họa mối quan hệ giữa Qs, Qd với P của mặt hàng Y theo các dữ liệu trên

b. Nếu chính phủ Việt Nam muốn bảo hộ cho các cơ sở sản xuất trong nước với giá bán từ 840000 (8, 4x105) VND/tấn trở xuống thì cần phải đánh mức thuế nhập khẩu là bao nhiêu? Với mức thuế đó, thặng dư của người tiêu dùng bị mất là bao nhiêu? Các cơ sở sản xuất thu được bao nhiêu thặng dự? Chính phủ sẽ thu được bao nhiêu thuế nhập khẩu? Phần mất trắng là bao nhiêu?

c. Năm nay mọi điều kiện khác về mặt hàng Y gần như không thay đổi, song giả sử mặt hàng Y đã thực hiện cắt giảm thuế theo CEPT/AFTA, thuế suất chỉ còn 5%. Trong trường hợp này thặng dư của người tiêu dùng sẽ được bù lại bao nhiêu? Thuế của chính phủ bị giảm bao nhiêu? Phần mất trắng được giảm bao nhiêu? Bao nhiêu sản lượng bị ế nếu quy mô sản xuất trong nước vẫn giữ nguyên như năm trước.Bài 14:

Có tình hình mặt hàng Y trên thị trường Việt Nam năm 2009 như sau:

Lượng cung Qs, lượng cầu Qd, quan hệ với giá P theo phương trình:

Qs = 0,5(P-3)

Qd = 6,6 – 0,4P

Trong đó:

Qs, Qd: Triệu tấn

P: Nghìn tỷ (1012) VND/triệu tấn

Giá nhập khẩu bình quân mặt hàng Y là 376 USD/tấn (tương đương 6,4 triệu VND/tấn)

Đối với mặt hàng Y, thị trường Việt Nam được coi là nền kinh tế nhỏ

Yêu cầu:

Hãy biểu diễn đồ thị và cho biết:

a. Nếu chính phủ muốn bảo hộ các cơ sở sản xuất trong nước sản xuất mặt hàng Y với giá bán 8,32 triệu VNĐ/tấn trở xuống thì cần đánh mức thuế suất thuế nhập khẩu bao nhiêu. Trong trường hợp đó chính phủ sẽ thu được bao nhiêu thuế nhập khẩu? Thặng dư của người tiêu dùng bị mất bao nhiêu? Phần mất trắng hoàn toàn? Lượng mặt hàng Y được bảo hộ là bao nhiêu? Doanh nghiệp trong nước thu thêm được bao nhiêu lợi nhuận? Chi phí bảo hộ để sản xuất mặt hàng Y trong nước với gía cao là bao nhiêu?

b. Giả sử năm 2010 mọi điều kiện khác về mặt hàng Y là không đổi. Tuy vậy, do phát hiện mặt hàng Y của nước B bán phá giá trên thị trường Việt Nam. Chính phủ áp dụng thuế chống bán phá giá 40% với hàng nhập khẩu nước B. Hãy xác định

- Thặng dư của người tiêu dùng bị mất là bao nhiêu

- Thuế nhập khẩu của Chính phủ thu thêm được bao nhiêu

- Phần mất trắng hoàn toàn là bao nhiêu

- DN trong nước thu thêm được bao nhiêu lợi nhuận

- Lượng hàng Y nhập khẩu sẽ là bao nhiêu tấn

Bài 15:

Giả sử mặt hàng X trên thị trường Việt Nam năm vừa qua như sau:

+ Với các mức giá từ Po = 3 triệu VND/tấn trở xuống lượng cung Qs=0, trong khi đó lượng cầu Qd có thể đạt từ 3,5 triệu tấn trở lên

+ Với giá Pe = 8 triệu VND/tấn, lúc này lượng cung Qs = lượng cầu Qd = 1.5 triệu tấn

+ Giá nhập khẩu CIF tại các cửa khẩu mặt hàng X là 4 triệu VND/tấn, với giá này lượng cung tương ứng đạt 0,3 triệu tấn, còn lượng cầu là 3,1 triệu tấn

Yêu cầu:

a. Vẽ đồ thị biểu hiện quan hệ cung – cầu mặt hàng X theo các dữ liệu nói trên với giả sử Qs và Qd quan hệ với P theo các đường tuyến tính

b. Nếu chính phủ muốn bảo hộ cho các cơ sở sản xuất trong nước với giá từ 6 triệu VND/tấn trở xuống, thì cần phải đánh thuế nhập khẩu là bao nhiêu %? Với mức thuế nhập khẩu như vậy, lượng cung tương ứng đạt 0.9 triệu tấn, còn lượng cầu tương ứng đạt 2,3 triệu tấn thì thặng dư người tiêu dùng bị mất là bao nhiêu? Bao nhiêu chi phí được bảo hộ? chính phủ sẽ thu được bao nhiêu thuế nhập khẩu? Phàn mất trắng sẽ là bao nhiêu?

c. Tình hình thị trường mặt hàng X năm nay về cơ bản không có gì thay đổi. Tuy nhiên mặt hàng X đã được cắt giảm thuế theo tinh thần CEPT/AFTA, nên thuế suất chỉ còn 5%. Với mức thuế này, lượng cầu trong nước được mở rộng đạt 3,02 triệu tấn, còn lượng cung trong nước chỉ đáp ứng 0,36 triệu tấn. Hãy xác định:

+ Thặng dư của người tiêu dùng sẽ được bù lại là bao nhiêu?

+ Thuế nhập khẩu của Chính phủ bị giảm là bao nhiêu?

+ Phần chi phí của các doanh nghiệp không được bảo hộ là bao nhiêu?

+ Phần mất trắng đã được giảm bao nhiêuBài 16:

Có tình hình xuất khẩu mặt hàng C của Việt Nam vào thị trường Mỹ năm vừa qua như sau (đối với mặt hàng C, thị trường mỹ là nền kinh tế lớn)  • Giá bán tại thị trường Mỹ là 2520 USD/tấn

  • Mặt hàng C của Việt Nam được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt là 5%

  • Khả năng xuất khẩu mặt hàng C của Việt Nam có tương quan giữa lượng cung Qs và giá xuất khẩu P như phương trình:

Qs = 0,1(P – 1220)

Trong đó Qs: ngàn tấn, P: USD/tấnYêu cầu:

a. Vẽ đồ thị minh họa mối quan hệ giữa khả năng xuất khẩu và giá của mặt hàng C vào thị trường Mỹ

b. Xác định giá xuất khẩu, sản lượng và kim ngạch xuất khẩu mặt hàng C vào thị trường Mỹ năm vừa qua

c. Năm nay khả năng xuất khẩu mặt hàng C của Việt Nam vào thị trường Mỹ hầu như không có gì thay đổi. Tuy vậy, sau vụ xử kiện mất công bằng về mặt hàng C, chính phủ Mỹ đã áp dụng mức thuế chống bán phá giá 60% với mặt hàng này. Hãy xác định:

- Giá xuất khẩu mặt hàng C hiện tại

- Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu bị giảm so với năm trước

- Thặng dư nhà sản xuất bị mất so với năm trướcBài 17:

Có tình hình xuất khẩu mặt hàng D của Việt Nam vào thị trường E năm vừa qua như sau: (mặt hàng D trên thị trường E được coi là nền kinh tế lớn)

+ Giá bán mặt hàng D trên thị trường E là 98 EUR/sản phẩm

+ Thuế nhập khẩu mặt hàng này là 40%

+ Khả năng xuất khẩu mặt hàng D của Việt Nam vào thị trường E có tương quan giữa lượng cung Qs với giá P giả sử theo phương trình tuyến tính sau:

Qs = 0,4(P – 50)

Trong đó: Qs: triệu sản phẩm, P: triệu USD/triệu sản phẩm

Yêu cầu:

a. Vẽ đồ thị minh họa tương quan giữa Qs và P với mặt hàng xuất khẩu D vào thị trường E

b. Xác định giá xuất khẩu, sản lượng, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng D vào thị trường E năm vừa qua

c. Năm nay, khả năng xuất khẩu mặt hàng D của Việt Nam vào thị trường E không có gì thay đổi. Tuy vậy vì hiệu định thương mại giữa Việt Nam và đã có hiệu lực, mặt hàng D được hưởng MFN, thuế nhập khẩu chỉ còn 4%. Hãy xác định:

- Giá xuất khẩu mặt hàng D vào thị trường E năm nay

- Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng bao nhiêu so với năm trước

- Thặng dư của nhà xuất khẩu được bao nhiêu do MFN mang lại

d. Vẫn tình hình xuất khẩu mặt hàng D của Việt Nam vào thị trường E nói trên. Tuy vậy trong năm tới Việt Nam được hưởng quy chế đặc biệt dành cho nước đang phát triển với mức thuế nhập khẩu 2%, song hạn ngạch xuất khẩu tối đa chỉ đạt 2 tỷ USD. Hãy xác định với hạn ngạch xuất khẩu đó các nhà xuất khẩu Việt Nam có bị thiệt thòi gì không?Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 53.59 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương