CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚCtải về 35.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích35.71 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 415/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 25 tháng 02 năm 2009QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bình PhướcCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 21/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 08/10/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức biên chế của các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội;

Căn cứ Quyết định số 116/2004/QĐ-UB ngày 02/12/2004 của UBND tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục - Lao động tạo việc làm thành Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (tại Tờ trình số 05/TTr-SLĐTBXH ngày 06/01/2009) và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bình Phước.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những văn bản trước đây trái với nội dung Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm

Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bình Phước

(Ban hành kèm theo Quyết định số 415/QĐ-UBND

ngày 25/02/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước)Chương I

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG
Điều 1.

1. Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bình Phước (dưới đây gọi tắt làTrung tâm) là đơn vị sự nghiệp, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản, trụ sở riêng và hoạt động có thu theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về việc Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 2. Trung tâm có chức năng tham mưu, giúp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện việc chữa bệnh, cai nghiện; giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; dạy nghề, lao động sản xuất; tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy (sau đây gọi tắt là đối tượng 05,06).


Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Điều 3. Trung tâm có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tiếp nhận, phân loại, tổ chức chữa bệnh, cai nghiện, phục hồi sức khỏe, chăm sóc, tư vấn cho đối tượng 05,06 (kể cả đối tượng tự nguyện) theo quy trình quy định.

2. Tổ chức quản lý, chăm sóc, tư vấn điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS; thông tin, giáo dục, truyền thông và triển khai các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tại Trung tâm.

3. Tổ chức dạy văn hóa, xóa mù chữ và tiếp tục giáo dục sau khi biết chữ; giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao và các hoạt động văn hóa, xã hội cho đối tượng, để thay đổi nhận thức, hành vi đảm bảo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.

4. Hướng dẫn, tư vấn cho gia đình đối tượng về chữa trị, cai nghiện, quản lý, giáo dục tại gia đình và cộng đồng.

5. Tổ chức lao động trị liệu, dạy nghề, lao động sản xuất, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động theo quy định của pháp luật, hướng nghiệp để đối tượng tự tìm việc làm và tạo việc làm, thích nghi với đời sống xã hội.

6. Thực hiện các dự án về việc làm, xóa đói giảm nghèo, các chương trình kinh tế - xã hội khác gắn với các hoạt động dạy nghề, lao động sản xuất, chữa trị cho đối tượng.

7. Tổ chức quản lý, bảo vệ môi trường tại Trung tâm và khu vực nơi trú đóng của Trung tâm; lồng ghép việc thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường với các chương trình, kế hoạch và hoạt động của Trung tâm.

8. Tổ chức quản lý, bảo vệ, gìn giữ trật tự an toàn xã hội tại Trung tâm.

9. Nghiên cứu thực hiện mô hình cai nghiện, chữa trị, phục hồi; phương pháp, quy trình về chữa bệnh, giáo dục, dạy nghề và tổ chức lao động.

10. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

11. Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

12. Thực hiện công tác tổng hợp, thốâng kê, thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do các cơ quan quản lý cấp trên giao và theo quy định của pháp luật.


Chương III
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC


Điều 4. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế.

1. Lãnh đạo Trung tâm:

Trung tâm do Giám đốc điều hành và có không quá 03 Phó Giám đốc. Chức vụ Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm theo các tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và theo các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác quản lý cán bộ. Chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bổ nhiệm sau khi có văn bản thỏa thuận của Giám đốc Sở Nội vụ. Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm:

- Phòng Y tế - Phục hồi sức khỏe;

- Phòng dạy nghề - Lao động sản xuất;

- Phòng Giáo dục - Hòa nhập cộng đồng;

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Bảo vệ và Khu lao động sản xuất.

Mỗi phòng có Trưởng phòng và có tứ 01 đến 02 Phó Trưởng phòng. Các chức vụ này do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm theo phân cấp của UBND tỉnh.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng do Giám đốc Trung tâm quy định cụ thể.

3. Về biên chế: Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp. Hàng năm, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch biên chế của Trung tâm theo định mức được quy định tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định.

4. Giám đốc Trung tâm bố trí, sử dụng cán bộ, viên chức của Trung tâm phải phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Điều 5. Chế độ làm việc

1. Trung tâm làm việc theo chế độ Thủ trưởng. Giám đốc Trung tâm quyết định mọi vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm và là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội toàn bộ hoạt động của Trung tâm; đồng thời, chịu trách nhiệm trước Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về các vấn đề thuộc lĩnh vực công tác chuyên môn và trước pháp luật. Các Phó Giám đốc được Giám đốc phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác; Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc, đồng thời cùng Giám đốc liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật về phần việc được phân công phụ trách. Khi Giám Đốc vắng mặt, một phó Giám đốc được ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm.

2. Các phòng làm việc theo chế độ Thủ trưởng; Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công việc được giao của Phòng. Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng, được ủy quyền điều hành công việc khi Trưởng phòng đi vắng.

3. Trung tâm đảm bảo chế độ họp giao ban hàng tuần để kiểm điểm tình hình thực hiện công tác trong tuần và xây dựng chương trình công tác tuần kế tiếp; đồng thời tổ chức các cuộc họp bất thường để phổ biến, triển khai các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách của UBND tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao. Hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo UBND tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình hoạt động của Trung tâm và đề ra Chương trình, Kế hoạch kỳ sau, kiến nghị giải quyết nhữõng khó khăn, vướng mắc của Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác được giao.


Chương IV
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC


Điều 6. Trung tâm có mối quan hệ công tác với các ngành, các cấp như sau:

1. Đối với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Giám đốc Trung tâm phải thường xuyên báo cáo công tác với Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định và yêu cầu đột xuất.

3. Đối với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã:

Trung tâm xây dựng mối quan hệ công tác chặt chẽ với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã trong phạm vi nhiệm vụ được giao. Trong quan hệ công tác, khi phát sinh những vấn đề vướng mắc chưa có sự thống nhất của các sở, ngành và địa phương, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để có hướng giải quyết.
Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 7. Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm triển khai bản Quy định này đến toàn thể cán bộ, viên chức của Trung tâm. Việc sửa đổi, bổ sung bản Quy định này do Giám đốc Trung tâm tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

CHỦ TỊCH


Trương Tấn Thiệu: vbpq binhphuoc.nsf -> 46033cc6f730688b47257226000fae44
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu bp2A thuộc Dự án y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên ngành
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng mới lại rừng bằng cây Cao su tại khoảnh 5 tiểu khu 91, Ban qlrph lộc Ninh
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daâN
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 1434/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương