C¬ së d÷ liÖu v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt lÜnh vùc n ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n ng th ntải về 5.81 Mb.
trang6/48
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích5.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

Bé nuèc

TROGONIDAE

Hä nuèc
Pharomachrus mocinno

Nuèc N÷ hoµng

Quetzanl, Resplendent Quezal

I
01/07/75
CORACIIFORMES

Bé s¶
BUCEROTIDAE

Hä hång hoµng
Aceros spp.
Hornbills

II
11/06/92
Aceros narcondami

NiÖc Nacondam
II
II
01/07/75
11/06/92

Tªn kh¸c lµ Rhyticeros narcondami

Bao gåm c¸c loµi phô trong Aceros sppAceros nipanensis

NiÖc cæ hung

Rufous-necked Hornbill

I
11/06/92
Aceros subruficollis

NiÖc tói

Plain-pouched hornbill

I
11/06/92

Tªn kh¸c lµ Aceros plicatus subruficolis, Rhyticerã subruficollis

Anorrhinus spp.
Horbills

II
11/06/92
Anthracoceros spp.
Hornbills, Pied Hornbills

II
11/06/92
Buceros spp.
Rhinoceros (Giant) Hornbills

II
11/06/92
Buceros bicornis

Hång hoµng

Great Indian hornbill

II

I

01/07/75

11/06/92

Buceros bicornis homrai

Hång hoµng Homrai
I

I

28/06/79

11/06/92

Bao gåm c¶ loµi B. bicornis


Buceros hydrocorax

NiÖc hung ®á
II

II

18/01/90

11/06/92

Bao gåm c¸c loµi phô trong Bceros spp


Buceros hydrocorax hydrocoraxII

II

01/07/75

18/01/90

Buceros rhinoceros

NiÖc Rinoceros
II

II

18/01/90

11/06/92

Buceros rhinoceros rhinocerosII

II

01/07/75

18/01/90

Buceros vigil

Hång hoµng má sõng

Helmeted hornbill

I
01/07/75

Tªn kh¸c lµ

Rhinoplax vigil

Penelopides spp.
Hornbills

II
11/06/92
PICIFORMES

Bé gâ kiÕn
CAPITONIDAE

Hä cu rèc
Semnornis ramphastinus

Cu rèc Tucan

Toucan Barbet

III

III/r


III/r III/r

III/r


III/r

III/w


III/w

III/w


III/w

III/w


CO

DE

ESLU

NL

PTLU

DE

PTES

NL


28/05/89

28/05/89


28/05/89

28/05/89


29/06/89

28/07/89


09/01/90

25/07/90


03/08/90

23/10/90


11/01/91
RAMPHASTIDAEBaillonius bailloni

Chim Tuc¨ng vµng nghÖ

Saffron Toucanet

III

AR

11/06/92
Pteroglossus aracari
Black-necked Aracari

II
11/06/92
Pteroglossus castanotis

Chim cæ ®en Aracari

Chestnut-eared Aracari

III

AR

11/06/92
Pteroglossus viridis

Chim xanh Aracari

Green Aracari

II
11/06/92
Ramphastos dicolorus

Chim Tu c¨ng ngùc ®á

Red-breasted Toucan

III

AR

11/06/92
Ramphastos sulfuratus

Chim Tu c¨ng má g·y

Keel-billed Toucan

III

II


GT

23/04/81

11/06/92

Ramphastos toco

Chim Tu c¨ng Toco

Toco Toucan

II
11/06/92
Ramphastos tucanus

Chim tu c¨ng má ®á

Red-billed Toucan

II
11/06/92
Ramphastos vitellinus
Channel-billed Toucan

II
11/06/92
Selenidera maculirostris

Chim Tu c¨ng má ®èm

Spot-billed Toucanet

III

AR

11/06/92
PICIDAE

Hä gâ kiÕn
Campephilus imperialis

Gâ kiÕn hoµng ®Õ

Imperial Woodpecker

I
01/07/75
Dryocopus javensis richardsi

Gâ kiÕn ®en bông tr¾ng

Tristram’s (White-billed) Woodpecker

I
01/07/75
Picus squamatus flavirostrisII

Del

01/07/75

22/10/87

PASSERIFORMES

Bé sÎ
COTINGIDAECephalopterus ornatus

Chim Amazon

Amazonian Ornate Umbrellabird

III

CO

21/09/88
Cephalopterus penduliger
Long-wattled Umbrellabird

III

CO

21/09/88
Cotinga maculata

Chim Cotinga ®èm

Banded (Spotted) Cotinga

I
01/07/75
Rupicola spp.
Coks-of-the-Rock

II
01/07/75
Xipholena atropurpurea

Cotinga c¸nh tr¾ng

White-winged Cotinga

I
01/07/75
PITTIDAE

Hä ®u«i côt
Pitta guajana

§u«i côt ®Ýt xanh

Blue-tailed (Banded) Pitta

III

II


TH

07/12/87

18/01/90

Pitta gurneyi

§u«i côt Gurney

Gurney’s Pitta

III

I


TH

07/12/87

18/01/90

Pitta kochi

§u«i côt Koch

Koch’s (Whiskered) Pitta

I
01/07/75
Pitta nympha

§u«i côt bông ®á

Japanese Fairy Pitta, Blue-winged Pitta

II
01/07/75

Tªn kh¸c lµ

P. brachyura nympha

AtrichornithidaeAtrichornis clamosus

Chim bôi Clamosu

Noisy Scrub-bird

I
01/07/75
HIRUNDINIDAEPseudochelidon sirintarae

Nh¹n s«ng m¾t tr¾ng

White-eyed River Martin

II

I

01/07/75

18/01/90

PYCNONOTIDAEPycnonotus zeylanicus
Strau-headed (Straw-crowned) Bulbul

II
28/09/97
MUSCICAPIDAE

Hä ®íp ruåi
Amytornis goyderiI

Del

01/07/75

28/06/79

Bebrornis rodericanus

ChÝch ®u«i qu¹t ®¶o Rodriguez

Rodriguez Island Brush-warbler

III

III/r


III/w

MU

DK

DK04/12/75

24/10/77


01/01/84

Tªn kh¸c lµ Acrrocephalus rodericanus

Cyornis ruckii

ChÝch b¾t ruåi Rueck

Rueck’s Blue-Flycatcher, Niltava

II
01/07/75

Tªn kh¸c lµ Niltava ruecki, Muscicapa ruecki

Dasyornis broadbenti litoralis

ChÝch l«ng cøng n©u ®á

Wesern Rufous Bristlebird

I
01/07/75
Dasyornis longirostris

ChÝch l«ng cøng

Western Bristlebird

I
01/07/75

Tªn kh¸c lµ D. brachypterus longirostris

Garrulax canorus

Ho¹ mi

Hwamei, Melodious Laughingthrush

II
19/07/00
Leiothrix argentauris

Kim oanh tai b¹c

Silver-eared Mesia

II
28/09/97
Leiothrix lutea

Kim oanh má ®á

Red-billed Leiothrix, Pekin Robin, Pekin Nightingale, Hill Tit

II
28/09/97
Liocichala omeiensis
Omei Shan (Mount Omei) Liocichla

II
28/09/97
Melampitta giganteaII
01/07/75
Melampitta lugubrisII
01/07/75
Picathartes gymnocephalus

Bå c©u nói cæ tr¾ng

White-necked Rockfowl

I
01/07/75
Picathartes oreas

Bè c©u nói cæ x¸m

Grey-necked Rockfowl

I
01/07/75
Psophodes nigrogularisI

II

Del


01/07/75

28/06/79


22/10/87
Terpsiphone bourbonnensis
Mascarene Paradie Flycatcher, Coqde Boise

III
III/r

III/w


MU
DK

DK


04/12/75
24/10/77

01/01/84


Tªn kh¸c lµ Tchitrea bourrbonnensis

ZOSTEROPIDAE

Hä vµnh khuyªn
Zosterops albogylaris

Vµnh khuyªn m¾t tr¾ng

White-chested White-eye White-breasted (Norfolk Island) Silvereye

I
01/07/75
MELIPHAGIDAELichenostomus melanops cassidix
Yellow-tufted (Helmeted) Honeyeater

I
01/07/75

Tªn kh¸c lµ Melanops cassidix, M. melanops cassidix

EMBERIZIDAE

Hä sÎ ®ång
Gubernatrix cristata

SÎ vµng

Yellow Cardinal

III

III/r


III/w

II


UY

DK

DK14/07/76

24/10/77


01/01/84

22/10/87

Paroaria capitata

SÎ má vµng

Yellow-billed Cardinal

II
22/10/87
Paroaria coronata

SÎ mµo ®á

Red-crested Cardinal

II
22/10/87
Tangara fastuosa

SÎ b¶y mµu

Seven-coloured Tanager, Superb Tanager

II
28/09/97
ICRERIDAEAgelaius flavus

Chim kÐt ®Çu vµng

Saffron-cowled Blackbird

III
III/r

III/w


I

MU
DK

DK


14/07/76
24/10/77

01/01/84


16/02/95

Tªn kh¸c lµ

Xanthopsar flavus

FRINGILLIDAE

Hä sÎ ®ång
Fringillidae spp.III

GH

26/02/76
Carduelis cucullata

Chim sÎ vµng ®á

Red Siskin

I
01/07/75

Tªn kh¸c lµ

Spinus cucullata

Carduelis yarrellii

Chim sÎ mÆt vµng

Yellow-faced Siskin

II
01/07/75

Tªn kh¸c lµ

Spinus yarrellii

Serinus canicapillus

Chim sÎ däc d­a

Streaky-headed Seed-Eater

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Fringillidae

Serinus leucopygius

Chim hoµng yÕn x¸m

Grey Canary (White-rumped Seed-Eater

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Fringillidae

Serinus mozambicus

Chim hoµng yÕn mÆt vµng

Yellow-fronted Canary

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Fringillidae

ESTRILDIDAE

Hä chim di
Amadina fasciata

Chim s©u cæ ng¾n

Cut-throat Weaver

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Amandava formosa

Chim di xanh Munia

Green Avadavat, Green Munia

II
28/09/97

Tªn kh¸c lµ

Estrilda formosa

Amandava subflava

Chim di v»n

Zebra Waxbill

III
III/r
III/w

GH
DK
DK

26/02/76
24/10/77
01/01/84

Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Tªn kh¸c lµ Estrilda subflava, SporaeginthusEstrilda astrild
Common Waxbill

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Estrilda caerulescens

Chim Di löa

Lavender Fire Fich

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Estrilda melpoda

Chim di m¸ vµng

Orange-cheeked Waxbill

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae


Estrilda troglodytes

Chim di h«ng ®en

Black-rumped Waxbill

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Lagonosticta rara

Chim di bông ®en

Black-bellied (Fire-Finch) Waxbill

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Lagonosticta rubricata

Chim di ch©u phi

African (Blue-billed) Fire-Finch, African Waxbill

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Lagonosticta rufopicta

Chim di ngùc v¹ch

Bar-breasted (Fire-Finch) Waxbill

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Lagonosticta senegala

Chim di má ®á

Red-billed (Senegal) Fire-Finch, Red-billed Waxbill

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Lagonosticta vinacea

Chim di mÆt ®en

Black-faced Fire-Finch, Vinaccous Waxbill

III
III/r
III/w

GH
DK
DK

26/02/76
24/10/77
01/01/84

Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Tªn kh¸c lµ L. larvata vinaceaLonchura bicolor

Chim Munia khoang tr¾ng

Black-and-white Munia (Mannikin)

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Tªn kh¸c lµ Spermestes bicolor

Lonchura cantans

Chim Munia cæ tr¾ng

African (Warbling) Silverbill, White-throated Munia

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Lonchura cucullata

Chim Munia lïn

Bronze Munia (Mannikin)

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Lonchura fringilloides

¸c lµ Munia

Magpie Munia, Pied Mannikin

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Mandingoa nitidula

Chim l­ng xanh

Green-backed Twinspot

III
III/r
III/w

GH
DK
DK

26/02/76
24/10/77
01/01/84

Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Tªn kh¸c lµHypargos nitidulus

Nesocharis capistrata

Chim s©u ®Çu x¸m

White-collared (Grey-headed) olive-back, White-cheeked Olive Weaver

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Nigrita bicolor

SÎ ®en ngùc n©u

Chestnut-breasted Negrofinch

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Nigrita canicapilla

SÎ ®en tr¸n x¸m

Grey-crowned Negrofinch

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Nigrita fusconota

SÎ ®en ngùc tr¾ng

White-breasted Negrofinch

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Nigrita luteifrons

SÎ ®en

Pale-fronted Negrofinch

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Ortygospiza atricollis

Chim sÎ Ch©u phi

African (Common) Quail-finch

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Padda oryzivora

Chim sÎ Java

Java Sparrow, Rice Bird, Paddy Bird

II
28/09/97
Parmoptila rubrifrons

Chim sÎ Jameson

Jameson’s Antpecker, Flower pecker Weaver Finch

III
III/r
III/w

GH
DK
DK

26/02/76
24/10/77
01/01/84

Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Tªn kh¸c lµ P. woodhousei rubrifronsPholidornis rushiae

Chim sÎ Hylia

Tit-hylia

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Poephila cincta cincta

Chim sÎ häng ®en

Black-throated Finch, Parson Finch

II
17/10/80
Pyenestes ostrinus

Chim sÎ bông ®en

(Black-bellied) Seed-cracker

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Pytilia hypogrammica

Chim sÎ mÆt ®á

Red-faced (Yellow-winged) Pytilia

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Pytilia phoenicoptera

Chim sÎ c¸nh ®á

Red-winged Pitilia

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Spermophaga haematina

Chim sÎ má xanh

Western Bluebili, Blue-billed Weaver

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Stagonopleura oculataII
Del
28/06/79
22/10/87

Tªn kh¸c lµ

Emblemm oculata

Uraeginthus bengalus

Chim sÎ m¸ ®á

Red-cheeked Cordonbleu

III
III/r
III/w

GH
DK
DK

26/02/76
24/10/77
01/01/84

Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Tªn kh¸c lµ Estrilda bengalaPLOCEIDAE

Hä sÎ
Ploceidae spp.III

GH

26/02/76
Amblyospiza albifrons

SÎ má to

Grosbeak Weaver, White-fronted Grobeak

III

III/r


III/w

GH

DK

DK26/02/76

24/10/77


01/01/84
Anaplectes rubriceps

SÎ ®Çu ®á

Red-headed Weaver, Red-winged Malimbe

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Tªn kh¸c lµ Malimbus rubriceps, Anaplectes melanotisAnomalospiza imberbis
Parasitic Weaver

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Bubalornis albirostris

Chim sÎ má tr¾ng

Buffalo (White-billed) Weaver

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Euplectes afer

SÎ tr¸n vµng

Yellow-crowned Bishop

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Euplectes ardens

SÎ ®en ®u«i dµi

Red-collared Widowbird, Long-tailed Black Whydah

III
III/r
III/w

GH
DK
DK

26/02/76
24/10/77
01/01/84

Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Tªn kh¸c lµColiuspasser ardens

Euplectes franciscanus

SÎ ®á ph­¬ng b¾c

Orange Bishop, Northern Red Bishop

III
III/r
III/w

GH
DK
DK

26/02/76
24/10/77
01/01/84

Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Tªn kh¸c lµE. orix franciscanus

Euplectes hordeaceus

SÎ c¸nh ®en

Black-winged (Fire-crowned) Bishop

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Euplectes macrourus

SÎ vai vµng

Yellow-shouldered Widowbird, Yellow-mantled Whydah

III
III/r
III/w

GH
DK
DK

26/02/76
24/10/77
01/01/84

Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Tªn kh¸c lµ Coliuspasser macrourusMalimbus cassini

SÎ Cassin

Black-throated (Cassin’s) Malimbe

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Malimbus malimbicus

SÎ mµo Malimbe

Crested Malimbe

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Malimbus nitens

SÎ x¸m Malimbe

Gray’s (Blue-billed) Malimbe

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Malimbus rubricollis

SÎ ®Çu ®á Malibe

Red-headed Malimbe

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Malimbus scutatus

SÎ ®Ýt ®á Malimbe


Red-vented Malimbe

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Pachyphantes superciliosus

SÎ nhiÖt ®íi

Compact Weaver

III
III/r
III/w

GH
DK
DK

26/02/76
24/10/77
01/01/84

Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Tªn kh¸c lµ Ploceus superciliosusPasser griceus

SÎ ®Çu x¸m

Grey-headed Sparrow

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Petronia dentata

SÎ bôi

Bush Sparrow, Bush Petronia

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Plocepasser superciliosus

SÎ nhiÖt ®íi tr¸n n©u

Chestnut-crowned Sparrow-Weaver

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Ploceus albinucha

SÎ ®en Maxwell

Maxwell’s Black Weaver

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Ploceus aurantius

SÎ vµng

Orange Weaver

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Ploceus cucullatus

SÎ ®Çu ®en

Village (Black-headed) Weaver

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Ploceus heuglini

SÎ Heuglin

Heuglin’s Masked-Weaver

III
III/r
III/w

GH
DK
DK

26/02/76
24/10/77
01/01/84

Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Tªn kh¸c lµTextu atrogularis

Ploceus luteolus

SÎ nhá

Litte Weaver

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Tªn kh¸c lµ Sitagra luteolaPloceus melanocephalus
Black-headed (Yellow-backed) Weaver

III
III/r
III/w

GH
DK
DK

26/02/76
24/10/77
01/01/84

Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Tªn kh¸c lµSitagra melanocephala

Ploceus nigerrimus

SÎ ®en Vieillot

Vieillot’s Black Weaver

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Ploceus nigricollis

SÎ cæ ®en

Black-necked (Spectacled) Weaver

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Ploceus pelzelni

SÎ má nhá

Slender-billed Weaver

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Ploceus preussi

SÎ Preuss

Preuss’s (Golden-backed) Weaver

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Ploceus tricolor

SÎ m×nh vµng

Yellow-mantled Weaver

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Ploceus vitellinus

SÎ Vitellin

Vitelline Masked-Weaver

III
III/r
III/w

GH
DK
DK

26/02/76
24/10/77
01/01/84

Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Tªn kh¸c lµ P. velatus viellinusQuelea erythrops

SÎ ®Çu ®á

Red-heade Dioch (Quelea)

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Sporopipes frontalis

sÎ mÆt ®èm

Speckle (Scaly) fronted Weaver

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Vidua chalybeata

SÎ lµng xanh

Village (Green) Indigobird

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Vidua interjecta

SÎ ®u«i dµi

Long-tailed (Nigeria or Congo) Paradise-Whydah

III
III/r
III/w

GH
DK
DK

26/02/76
24/10/77
01/01/84

Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Tªn kh¸c lµ V. orientalis interjectaVidua larvaticola

SÎ Baka

Baka Indigobird

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae


Vidua macroura

SÎ ®u«i ghim

Pin-tailed Whydah

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Vidua orientalis

SÎ thiªn ®­êng ph­¬ng b¾c

Northern (Broad-tailed) Paradise-Whydah

III
III/r
III/w

GH
DK
DK

26/02/76
24/10/77
01/01/84

Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Tªn kh¸c lµ V. paradisaea orientalisVidua raricola

SÎ Jambandu

Jambandu Indigobird

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Vidua togoensis

SÎ thiªn ®­êng Togo

Togo Paradise-Whydah

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

Vidua wilsoni

SÎ Wilson

Pale-winged (Wilson’s) Indigobird

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Ploiceidae

STURNIDAE

Hä s¸o
Gracula religiosa

YÓng

Javan Hill (Talking) Mynah

III

II


TH

11/06/92

28/09/97

Leucopsar rothschildi

Chim s¸o Rothchild

Rothchild’s Starling, Bali Mynah01/07/75
PARADISAEIDAEParadisaeidae spp.
All birds of Paradise

II
01/07/75

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương