C¬ së d÷ liÖu v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt lÜnh vùc n ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n ng th ntải về 5.81 Mb.
trang1/48
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích5.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

C¬ së d÷ liÖu v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt

lÜnh vùc n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n


---------------------------------------------------

QuyÕt ®Þnh cña Bé tr­ëng

Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n

Sè 14/2002/Q§-BNN, ngµy 27 th¸ng 2 n¨m 2002

VÒ viÖc ban hµnh Danh môc c¸c loµi ®éng vËt, thùc vËt hoang d·

quy ®Þnh trong c¸c Phô lôc cña C«ng ­íc CITES.-------------------------------

Bé tr­ëng Bé n«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n

  • C¨n cø NghÞ ®Þnh 73-CP ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n;

  • C¨n cø C«ng ­íc CITES (C«ng ­íc vÒ Bu«n b¸n quèc tÕ c¸c loµi ®éng vËt, thùc vËt hoang d· nguy cÊp ) mµ ViÖt nam lµ thµnh viªn chÝnh thøc tõ ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 1994;

  • C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 11/2002/N§- CP ngµy 22 th¸ng 01 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc qu¶n lý ho¹t ®éng xuÊt khÈu, nhËp khÈu vµ qu¸ c¶nh c¸c loµi ®éng vËt, thùc vËt hoang d·.

  • Theo ®Ò nghÞ cña Côc tr­ëng Côc KiÓm l©m;QuyÕt ®Þnh§iÒu 1: Nay ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy b¶n Danh môc c¸c loµi ®éng, thùc vËt hoang d· quy ®Þnh trong c¸c Phô lôc cña C«ng ­íc CITES. B¶n danh môc nµy sÏ ®­îc bæ sung, cËp nhËt vµ c«ng bè phï hîp víi kÕt qu¶ cña Héi nghÞ c¸c n­íc thµnh viªn Cites (2 n¨m häp mét lÇn).
§iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký ban hµnh.
§iÒu 3: Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ KiÓm l©m, H¶i quan, C«ng an, Hµng kh«ng, C¬ quan ThÈm quyÒn qu¶n lý CITES, hai C¬ quan ThÈm quyÒn khoa häc CITES vµ c¸c c¸ nh©n, tæ chøc cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

KT. Bé tr­ëng Bé n«ng nghiÖp vµ pTNT


Thø tr­ëng NguyÔn V¨n §¼ng : §· ký
PhÇn CHIMTªn khoa häc

Tªn ViÖt Nam

Tªn tiÕng Anh


Phô lôc

Q. Gia

Ngµy

®¨ng ký

Ghi chó

Struthioniformes

Bé ®µ ®iÓu

Struthionidae

Hä ®µ ®iÓu Ch©u Phi
Struthio camelus

§µ ®iÓu B¾c Ch©u Phi

North African Ostrich

I

I/r


I/w

AT

AT29/07/83

29/07/83


06/01/89
Rheiformes

bé chim ch¹y
Rheidae

Hä ®µ ®iÓu
Rhea americana

§µ ®iÓu lín

Greater Rhea, Common Rhea

III
III/r

III/w


II

UY
DK

DK


14/07/76
24/10/77

01/01/84


11/06/92

Kh«ng kÓ loµi phô albescent

Rhea americana albescens

§µ ®iÓu lín albescen
II

II

01/07/75

11/06/92

Bao gåm t¸t c¶ loµi phô cña R. americana


Rhena pennata

§µ ®iÓu nhì

Lesser Rhea

I
28/06/79

Tªn kh¸c lµ

Pterocnemia pennata

Rhena pennata garleppi

§µ ®iÓu nhì garleppi
II

I

01/07/75

28/06/79

Bao gåm t¸t c¶ c¸c loµi phô cña R. pennata


Rhena pennata pennata

§µ ®iÓu nhì pennata
II

I
II


01/07/75

28/06/79
19/07/00


Bao gåm t¸t c¶ c¸c loµi phô cña R. pennata
TinamiformesTinamidaeRhynchotus rufescens maculicollisII

Del

01/07/75

16/02/95

Rhynchotus rufescens pallescensII

Del

01/07/75

16/02/95

Rhynchotus rufescens rufescensII

Del

01/07/75

16/02/95

Tinamus solitarius
Solitary Tinamou

I
01/07/75
SphenisciformesSpheniscidaeSphenicus demersus

Chim c¸nh côt Jackassh

Jackassh Penguin, Black-footed Cape Penguin

II
01/07/75
Sphenicus humboldti

Chim c¸nh côt Humboldt

Humboldt Penguin

I
06/06/81
Podicipediformes

Bé chim lÆn
Podicipedidae

Hä chim lÆn
Podilymbus gigas

Chim lÆn Atilan

Atilan Grebe

I
01/07/75
Procellariformes

Bé h¶i ©u

Diomedeidae

Hä h¶i ©u mµy ®en
Diomedea albatrus

Chim h¶i ©u lín ®u«i ng¾n

Short-tailed Albatross

I
01/07/75
Pelecaniformes

Bé bå n«ng

Pelecanidae

Hä bå n«ng
Pelecanus crispus

Bå n«ng tr¾ng ®èm ®en

Dalmatian Pelican

II

I

I/rI/w
01/07/75

29/07/83


29/07/83

06/01/89

Sulidae

Hä chim ®iªn
Papasula abbiotti

Chim ®iªn Abott

Abott’s Booby

I
01/07/75

Tªn kh¸c lµ

Sula abbotti

FregatidaeFregata andrewsi

Chim chiÕn Andrew

Christmas Island (Andrew’s) Frigate bird

I
01/07/75
Ciconiformes

Bé h¹c
Ardeidae

Hä diÖc
Ardea goliath

DiÖc lín

Goliath Heron

III

III/r


III/w

GH

DK

DK26/02/76

24/10/77


01/01/84
Bubulcus ibis

Cß ruåi

Cattle Egret

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Tªn kh¸c lµ

Ardeola ibis

Casmerodius albus

DiÖc tr¾ng

Common (Great White) Egret

III

III/r


III/w

GH

DK

DK26/02/76

24/10/77


01/01/84

Tªn kh¸c lµ Egretta alba

Egretta garzetta

Cß tr¾ng

Little Egret

III

III/r


III/w

GH

DK

DK26/02/76

24/10/77


01/01/84
BalaenicipitidaeBalaeniceps rex

Cß má dµy

Shoebill, Whale-headed Stock

II
22/10/87
Ciconiidae

Hä H¹c
Ciconia boyciana

H¹c NhËt B¶n

Japanese (Oriental) White Stock

I
01/07/75

Tªn kh¸c lµ

C. ciconia boyciana

Ciconia nigra

H¹c ®en

Black Stock

II
01/07/75
Ephippiorhynchus senegalensis

H¹c má to

Saddlebill Stock

III

III/r


III/w

GH

DK

DK26/02/76

24/10/77


01/01/84
Jabiru mycteria

Cß nhiÖt ®íi

Jabiru

I

I/r


I/w

AT

AT01/08/85

01/08/85


06/01/89
Leptoptilos crumeniferus

Cß giµ

Marabou Stock

III

III/r


III/w

GH

DK

DK26/02/76

24/10/77


01/01/84
Mycteria cinerea

H¹c rõng

Milky Wood Stock

I
22/10/87
Threskiornithidae

Hä Cß qu¨m
Bostrychia hagedash

Cß qu¨m Hadada

Hadada Ibis

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Tªn kh¸c lµ

Hagedashia hagedash

Bostrychia rara

Cß qu¨m ngùc ®èm

Spotted-breasted Ibis

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Tªn kh¸c lµ

Lampribis rarra

Edocimus ruber

Cß qu¨m ®á

Scarlet Ibis

II
22/10/87
Geronticus calvus

Cß qu¨m ®Çu träc (MiÒn Nam)

(Southern) Bald Ibis

II
01/07/75
Geronticus eremita

Cß qu¨m ®Çu träc (MiÒn B¾c)

Hermit Ibis Waldrapp, Northern Bald Ibis

III

Del


I

TN

22/04/76

01/07/77


28/06/79
Nipponia nippon

Cß qu¨m mµo NhËt B¶n

Japanese Crested Ibis

I
01/07/75
Platalea leucorodia

Cß qu¨m má th×a

White Spoonbill

II
01/07/75
Plegadis falcinellus

Qu¾m ®en
III

Del


TN

22/04/76

01/07/77

Threskionis aethiopicus

Cß qu¨m Saere

Saered Ibis

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Bao gåm c¶ loµi

T. bernieri

Poenicopteridae

Hä Hång h¹c

Poenicopteridae spp
All flamigoes

II

II/r


II/w

AT

AT29/07/83

29/07/83


06/01/89
Poenicopterus andinus

Hång h¹c Andean
II
II
01/07/75
29/07/83

Tªn kh¸c lµ

Phoenicoparrus

Bao gåm c¸c loµi thuéc hä PhoenicopteridaePoenicopterus chilensis

Hång h¹c Chilª
II
II
01/07/75
29/07/83

Lóc ®Çu ®­îc ghi lµ

P. ruber chilensis

Bao gåm c¸c loµi thuéc hä PhoenicopteridaePoenicopterus jamesi

Hång h¹c James
II

II

01/07/75

29/07/83


Tªn kh¸c lµ

Phoenicoparrus, Phoeniconaias minor

Bao gåm c¸c loµi thuéc hä PhoenicopteridaePoenicopterus ruber

Hång h¹c
III

Del


II

TN

22/04/76

01/07/77


29/07/83

Bao gåm c¶ loµi P. roseus
Bao gåm c¸c loµi thuéc hä Phoenicopteridae  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương