Tổng Công ty cp khoáng sản Hà Nam CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 29.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích29.02 Kb.

Tổng Công ty CP Khoáng sản Hà Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====&=====

Hà nam , ngày 10 Tháng 4 năm 2008
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Hà Nam
Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 10 tháng 4 năm 2009 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Khoáng sản Hà Nam, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

Mục đích:

  • Thông qua kết quả HĐ SXKD năm 2008; Phương án HĐ SXKDvà các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009

  • Báo cáo công tác , hoạt động của HĐQT năm 2008

  • Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 của Ban giám đốc

  • Báo cáo công tác , hoạt động của BKS năm 2008

  • Báo cáo thù lao của HĐQT ,BKS năm 2008 ; trình dự toán năm 2009

  • Báo cáo về việc rút vốn chưa sử dụng đến ra khỏi công ty khoáng sản Hà Bắc để đầu tư xây dựng nhà máy gạch giai đoạn 2

Thành phần tham dự đại hội:

  • 80 cổ đông nắm giữ: 9.546.880 CP tương ứng 81,66% VĐL.

  • Số cổ đông vắng mặt: 137

Tiến trình đại hội

Phần 1: BTC Tuyên bố lý do Đại hội; phổ biến nội quy , thể lệ biểu quyết

Đại hội giới thiệu và thông qua:

Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

- Ông: Nguyễn Xuân Mai Chức vụ : Tổng giám đốc kiêm chủ tịch HĐQT

- Ông: Nguyễn Tiến Dũng Chức vụ : Phó tổng giám đốc

- Ông: Đoàn Khắc Quang Chức vụ : Phó tổng giám đốc

- Ông: Lê Trung Kiên Chức vụ : Trưởng ban kiểm soát

- Bà: Đặng Thu Phương Chức vụ : Kế toán trưởng

Danh sách Ban thư ký đại hội gồm các thành viên :

- Ông: Nguyễn Ngọc Vinh Chức vụ: Phó phòng tổ chức

- Bà: Lê Thị Nga Chức vụ: Kế toán

Phần 2: Nội dung đại hội :

1/ ĐH đã nghe TGĐ báo cáo kết quả HĐ SXKD năm 2008;

2/ Phương án HĐ SXKDvà các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009

3/ Đại hội nghe chủ tịch HĐQT Báo cáo công tác , hoạt động của HĐQT năm 2008

4/ Đại hội đã nghe TGĐ Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 của Ban giám đốc

5/ Đại hội nghe trưởng BKS Báo cáo công tác , hoạt động của BKS năm 2008

6/ Đại hội nghe tờ trình củaTGĐ v/v chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2008 - Dự toán 2009

Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung trên

I - Thảo luận về B/C SXKD năm 2008 Các ý kiến tham gia:

1. Yêu cầu về công tác thị trường có dự báo chính xác để xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế.

2. Tăng cường công tác quản trị tại các đơn vị để ổn định lực lượng lao động

3. Trách nhiệm lãnh đạo, nâng cao công tác đi sâu, đi sát với tình hình thực tếII - Phương án SXKD và các chỉ tiêu năm 2009:

1.Tập trung sát sao trong việc chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả sản xuất

2. Triển khai các dự án

III - Thảo luận về nội dung báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận 2008

1. Tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh để tăng trích lập quỹ dự phòng, quỹ phân phối lợi nhuận.

2. Lựa chọn công ty kiểm toán trong năm 2009

IV - Thảo luận về báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS

1. Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành

2. Tăng mối liên hệ giữa HĐQT, BKS với các đơn vị

V. Thảo luận mức chi trả thù lao năm 2008 và dự toán năm 2009

1. Tăng thù lao HĐQT, ban kiểm soát

2. Nguồn kinh phí dự tóan năm 2009

VI. Thảo luận về việc rút vốn chưa sử dụng hết ra khỏi công ty khoáng sản Hà Bắc để đầu

tư xây dựng nhà máy gạch giai đoạn 2

1. Công tác đầu tư

2. Tiến trình xây dựng nhà máy gạch

Đại hội tiến hành biểu quyết :

I - B/C SXKD năm 2008

Kết quả :

Tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội : 9.546.880 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.546.880 chiếm 100% tổng số phiếu biểu

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm % tổng số phiếu biểuII - Phương án SXKD và các chỉ tiêu năm 2009

Kết quả :

Tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội : 9.546.880 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.308.208 chiếm 97,5% tổng số phiếu biểu

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 238.672 chiếm 2,5 % tổng số phiếu biểuIII - Báo cáo tài chính – phương án phân phối lợi nhuận và việc chia cổ tức năm 2008, dự kiến mức chia cổ tức năm 2009

Kết quả :

Tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội : 9.546.880 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.546.880 chiếm 100% tổng số phiếu biểu

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm % tổng số phiếu biểuIV – Thảo luận về báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS

Kết quả :

Tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội : 9.546.880 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.546.880 chiếm 100% tổng số phiếu biểu

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm 0% tổng số phiếu biểuV – Thảo luận thông qua việc phê duyệt chức danh chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ

Kết quả :

Tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội : 9.546.880 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.546.880 chiếm 100% tổng số phiếu biểu

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm 0% tổng số phiếu biểuVI - Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2008 - Dự toán 2009

Kết quả :

Tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội : 9.546.880 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.546.880 chiếm 100% tổng số phiếu biểu

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm 0% tổng số phiếu biểuVII - Rút vốn ra khỏi công ty khoáng sản Hà Bắc và đầu tư vào xây dựng nhà máy gạch giai đoạn 2

Kết quả :

Tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội : 9.546.880 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.546.880 chiếm 100% tổng số phiếu biểu

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm % tổng số phiếu biểuĐại hội bế mạc hồi 11h30 cùng ngày,


Tổ thư ký

Chủ tịch đoàn
( Ký, ghi rõ họ tên )

( Ký, ghi rõ họ tên )
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương