PHÁt triển nông thôNtải về 2.81 Mb.
trang1/15
Chuyển đổi dữ liệu13.10.2017
Kích2.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 54 /2006/QĐ-BNN

Hà nội, ngày 05 tháng 7 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã

quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế

các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp


BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

Căn cứ Công ước về Buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp);

Căn cứ Nghị định số 11/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về việc quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh các loài động vật, thực vật hoang dã;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm lâm,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các loài động, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế Quyết định số 14/2002/QĐ/BNN-KL ngày 27/2/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước CITES .

Điều 3. Cục trưởng Cục Kiểm lâm, giám đốc Cơ quan Thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam, cơ quan Thẩm quyền khoa học CITES Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh các loài động vật, thực vật hoang dã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận :

-Thủ tướng các Phó Thủ tướng CP (để b/c)

-Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ;

-HĐND, UBND, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh,TP trực thuộc TW;

-Viện KSNDTC; TANDTC;

-Các cơ quan TW các Đoàn thể;

-Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

-VPCP, Công báo Chính phủ;

-Các Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng ;

-Các đơn vị trưc thuộc Bộ;

-Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT

-Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp

-Lưu VT, Cục KL.

KT/ BỘ TRƯỞNG


THỨ TRƯỞNG

Hứa Đức Nhị

DANH MỤC ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ QUY ĐỊNH TRONG CÁC PHỤ LỤC I, II VÀ III CÔNG ƯỚC CITES

(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2006/QĐ-BNN ngày 05 tháng 7 năm 2006)I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ, KÝ HIỆU

Các từ ngữ, ký hiệu trong Quyết định này được hiểu như sau:

1. Loài trong các Phụ lục này bao gồm :

a) Tên của một loài; hoặc

b) Toàn bộ các loài của một đơn vị phân loại sinh học cao hơn hoặc bộ phận cụ thể của loài.

2. Từ viết tắt “spp.” được dùng để chỉ tất cả các loài của một đơn vị phân loại sinh học cao hơn.

3. Các giải thích mang tính tham khảo khác đối với đơn vị phân loại sinh học cao hơn chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin hoặc phân loại. Các tên gọi chung sau tên khoa học của một họ chỉ mang tính chất tham khảo. Các cách giải thích này nhằm mục đích chỉ các loài trong một họ có liên quan được quy định trong các Phụ lục của Công ước. Trong hầu hết các trường hợp, không phải tất cả loài trong cùng một họ đều được quy định trong các phụ lục của Công ước.

4. Những từ viết tắt sau đây được sử dụng đối với phân loại thực vật dưới loài:

a) “ssp.” được dùng để chỉ phân loài; và

b) “var(s).” được dùng để chỉ đơn vị phân loại dưới loài: thứ

5. Vì không có loài hoặc một đơn vị phân loại sinh học nào của thực vật thuộc Phụ lục I được chú giải có liên quan tới loài lai của nó được quy đ ịnh phù hợp với Điều III của Công ước, điều này có nghĩa là cây lai nhân giống nhân tạo từ một hoặc nhiều loài hoặc phân loài có thể được buôn bán khi có chứng chỉ chứng nhận nhân giống nhân tạo. Hạt, phấn hoa, hoa cắt, cây con và các mô cấy trong bình (in vitro) trong môi trường rắn, lỏng của các loài lai này vận chuyển trong vật đựng vô trùng thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước.

6. Tên các quốc gia ghi trong ngoặc đơn sau tên của các loài thuộc Phụ lục III là tên các quốc gia thành viên công ước CITES đề xuất đưa loài đó vào Phụ lục.

7. Theo Điều I, Khoản b, Điểm iii của Công ước, dấu (#) đứng trước các số đặt cùng hàng tên của một loài hoặc một đơn vị phân loại sinh học thuộc Phụ lục II hoặc III được dùng để xác định các bộ phận hoặc dẫn xuất của chúng theo mục đích của Công ước, được định rõ như sau:

#1 Tất cả các bộ phận và dẫn xuất, trừ:

a) Hạt, bào tử và phấn hoa;

b) Cây con hoặc các mô cấy trong bình (in vitro) trong môi trường rắn hay lỏng vận chuyển trong vật đựng vô trùng; và

c) Hoa cắt từ cây nhân giống nhân tạo;

#2 Tất cả các bộ phận và dẫn xuất, trừ:

a) Hạt và phấn hoa;

b) Cây con hoặc các mô được nuôi cấy trong bình (in vitro) trong môi trường rắn hay lỏng vận chuyển trong vật đựng vô trùng;

c) Hoa cắt từ các cây nhân giống nhân tạo; và

d) Dẫn xuất hoá học và các dược phẩm hoàn chỉnh;

#3 Toàn bộ rễ, rễ cắt lát, một phần của rễ trừ các bộ phận hoặc dẫn xuất đã được chế biến như bột, thuốc viên, chiết xuất, thuốc bổ, trà và bánh kẹo;

#4 Tất cả các bộ phận và dẫn xuất, trừ:

a) Hạt trừ các hạt của loài Xương rồng Mê –xi- cô và phấn hoa;

b) Cây con hoặc các mô cấy trong bình (in vitro) trong môi trường rắn hay lỏng được vận chuyển trong vật đựng vô trùng;

c) Hoa cắt từ các cây nhân giống nhân tạo ;

d) Quả, bộ phận và dẫn xuất của quả từ cây nhập nội hoặc cây nhân giống nhân tạo; và

e) Mấu, đốt và những bộ phận, dẫn xuất từ mấu, đốt của cây có nguồn gốc của cây xương rồng Opuntia và các phân loài Opuntia được nhập nội hoặc trồng cấy nhân tạo.

#5 Gỗ súc, gỗ xẻ và gỗ lạng;

#6 Gỗ súc, gỗ xẻ, gỗ lạng và gỗ dán;

#7 Gỗ súc, dăm gỗ và gỗ mảnh vụn chưa qua chế biến;

#8 Tất cả bộ phận và dẫn xuất trừ:

a) Hạt và phấn hoa ;

b) Cây con hoặc các mô cấy trong bình (in vitro) trong môi trường rắn hay lỏng được vận chuyển trong vật đựng vô trùng;

c) Hoa cắt từ cây trồng cấy nhân tạo; và

d) Quả, bộ phận và dẫn xuất của quả từ cây thuộc giống Vanilla được trồng cấy nhân tạo;

#9 Tất cả bộ phận và dẫn xuất trừ những bộ phận và dẫn xuất dán nhãn

“Sản xuất từ các loài thuộc chi Hoodia ( Hoodia spp.) Nguyên liệu được khai thác có kiểm soát và sản xuất với sự cộng tác giữa Cơ quan Thẩm quyền Quản lý CITES Botswana/Namibia/Nam Phi theo hiệp định BW/NA/ZA xxxxxx”; và

#10 Tất cả các bộ phận và dẫn xuất trừ :

a) Hạt và phấn hoa; và

b) Các dược phẩm hoàn chỉnh.


8- Trong Phụ lục này, tên các loài động vật, thực vật được sử dụng chính thức là tên khoa

học (la tinh). Tên tiếng Việt và tên tiếng Anh chỉ có giá trị trong nước và tham khảo

trong quan hệ quốc tế.

9-Chỉ các cơ sở trồng cấy nhân tạo đã đăng ký với Cơ quan Thẩm quyền Quản lý CITES Việt Nam mới được hưởng các quy định miễn trừ tại Quyết định này.II. CÁC LOÀI QUY ĐỊNH TRONG CÁC PHỤ LỤC CỦA CÔNG ƯỚC

PHẦN A. NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ DÂY SỐNG/PHYLUM CHORDATA

I. LỚP ĐỘNG VẬT CÓ VÚ/ CLASS MAMMALIAS


Phụ lục I

Phụ lục II

Phụ lục III

1

MONOTREMATA/ BỘ THÚ HUYỆT

1.1

Tachyglossidae/ Echidnas, spiny anteaters / Họ nhím mỏ vịtZaglossus spp. / các loài thú ăn kiến
2

DASYUROMORPHIA/BỘ CHUỘT TÚI

2.1

Dasyuridae/ Dunnarts/ Họ chuột túi
Sminthopsis longicaudata/

Laniger Planigale/ Chuột túi

BôngSminthopsis psammophila

/Long tailed marsupial-mouse,

Long-tailed dunnart/ Chuột túi

đuôi dài2.2

Thylacinidae/ Tasmanian wolf, thylacine / Họ sói túi
Thylacinuscynocephalus /

Tasmanian wolf, thylacine /ChóSói Tát ma ni (Có khả năng

tuyệt chủng)

3

PERAMELEMORPHIA/ PARAMELLEMORS/BỘ CHUỘT LỚN

3.1

Peramelidae/ Bandicoots/ Họ chuột lợn
Chaeropus ecaudatus / Pig

Footed Bandicoot / Chuột chân

lợn (có khả năng tuyệt chủng)


Macrotis lagotis / Rabbit

Bandicoot / Chuột lợn hình thỏ


Macrotis leucura /Lesser

Rabbit Bandicoot / Chuột lợn

nhỏPerameles bougainville

/Western barred-bandicoot or

Long-nosed bandicoot / Chuột

lợn mũi dài4

DIPROTODONTIA/ DIPROTODONT MARSUPIALS /BỘ HAI RĂNG CỬA

4.1

Phalangeridae / Cuscuses/ Họ cáo túiPhalanger orientalis / Grey cuscus / Cáo túi xám


Spilocuscus maculatus / Spotted cuscus / Cáo túi đốm
4.2

Vombatidae / Northern hairy-nosed wombat / Họ Thú lông mũi
Lasiorhinus krefftii /

Queenland hairy-nosed wombat

/ Thú lông mũi4.3

Macropodidae / Kangaroos, wallabies/ Họ KangaruDendrolagus inustus /Grizzled tree kangaroo / Kangaru gai


Dendrolagus ursinus / Black tree kangaroo / Kangaru đenLagorchestes hirsutus/Western

hare-wallaby / Kangaru chân to


Lagostrophus fasciatus/

Banded hare-wallaby / Kangaru

chân to sọc


Onychogalea fraenata /Bridled

nail-tailed wallaby / Kangaru

chân vuốt


Onychogalea lunata / Crescent

Nail tailed wallaby / Kangaru

vuốt bán nguyệt4.4

Potoroidae / Rat-kangaroos/ Họ Kang ga ru chuột
Bettongia spp / Rat-kangaroo /

Kangaru chuột


Caloprymnus campestris /

Desert rat-kangaroo / Kangaru

chuột (có khả năng tuyệtchủng)5

SCANDENTIA/ BỘ CHUỘT CHÙ

5.1

Tupaiidae /Tree shrews/ Họ chuột chù câyTupaiidae spp / Tree shrews / Nhóm loài chuột chù cây
6

CHIROPTERA/ BATS / BỘ DƠI

6.1

Phyllostomidae / Broad-nosed bat/ Họ dơi lá mũi rộng


Platyrrhinus lineatus / White-line bat / Dơi sọc trắng ( quần thể ở Uruguay)

6.2

Pteropodidae / Fruit bats, flying foxes/ Họ dơi ăn quả


Acerodon spp. /Các loài dơi (Trừ các loài quy định trong Phụ lục I)Acerodon jubatus / Flying

Foxes / Dơi quả A-xe


Acerodon lucifer / Golden

capped fruit bat /Dơi quả A-xe

jubatus (có khả năng tuyệt

chủng)


Pteropus spp / Flying foxes / Các loài dơi ngựa (Trừ các loài quy định trong Phụ lục I)Pteropus insularis / Truk flying

fox /Dơi ngựa In-su


Pteropus mariannus / Manana

Flying fox / Dơi ngựa Mana


Pteropus molossinus / Ponape flying fox / Dơi ngựa Pon


Pteropus phaeocephalus/

Mortlock flying fox / Dơi ngựa

Vít


Pteropus pilosus / Palau flying

fox/Dơi ngựa Palau


Pteropus samoensis / Samoan

flying fox / Dơi ngựa Sa-mô


Pteropus tonganus / Ínsular

Flying fox / Dơi ngựa Tonga7

PRIMATES / APES, MONKEYS / BỘ LINH TRƯỞNGPRIMATES spp / Các loài linh trưởng (Trừ các loài quy định trong Phụ lục I)
7.1

Lemuridae / Large lemurs/ Họ vượn cáo
Lemuridae spp. / Lemur and

Gentle lemur / Các loài Vuợn

Cáo
7.2

Megaladapidae / Sportive lemurs/ Họ vượn triết
Megaladapidae spp. / Sportive

and weasel lemur / Các loài

vượn triết. (có khả năng tuyệt

chủng)
7.3

Cheirogaleidae / Dwarf lemurs/ Họ vượn lùn nhỏ
Cheirogaleidae spp. / Dwarf

and mouse lemur /Nhóm loài

vượn lùn nhỏ
7.4

Indridae / Avahi, indris, sifakas, woolly lemurs/ Họ vượn lông mượt
Indridae spp. / Avahi, indris,

sifakas,woolly lemurs / Các loàivượn lông mượt7.5

Daubentoniidae / Aye-aye/ Họ vượn khôn
Daubentonia

madagascariensis

/Aye-aye/ Vượn Madagasca7.6

Callitrichidae / Marmosets, tamarins/ Họ khỉ đuôi sóc
Callimico goeldii / Goeldi

Marmoset/ Khỉ sóc Goeldi


Callithrix aurita / White-eared

Marmoset / Khỉ sóc tai trắng


Callithrix flaviceps /Buff

Headed Marmoset / Khỉ sóc

đầu vàng


Leontopithecus spp / Golden

Lion Marmoset / Khỉ đuôi sóc

vàng


Saguinus bicolor / Pied

marmoset / Khỉ sóc nhiều màu


Saguinus geoffroyi / Cotton top

tamarin / Khỉ sóc Pana


Saguinus leucopus / White

Footed Marmoset / Khỉ sóc

chân trắng


Saguinus oedipus / Cotton-

headed tamarin / Khỉ sóc đầu

trắng7.7

Cebidae / New World monkeys / Họ khỉ Xe-bi
Alouatta coibensis / Manted

Howler/ Khỉ rú Coiben


Alouatta palliata /Manted

Howler/ Khỉ rú Pa-li


Alouatta pigra / Guatemalan

howler / Khỉ rú Pi-ga


Ateles geoffroyi frontatus /

Black handed spider monkey/

Khỉ nhện tay đen


Ateles geoffroyi panamensis

/Black handed spider monkey/

Khỉ nhện tay đen Pa-na


Brachyteles arachnoides /

Wooly spider monkey / Khỉ

nhện lông mượt


Cacajao spp / Uakaris / Các

loài khỉ rú Uaka


Chiropotes albinasus / White-

nosed saki / Khỉ mũi trắng


Lagothrix flavicauda / Yellow

tailed wooly monkey / Khỉ đuôi

vàng


Saimiri oerstedii / Red-baked

squirrel monkey / Khỉ sóc đỏ7.8

Cercopithecidae / Old World monkeys / Họ khỉ đuôi dài
Cercocebus galeritus galeritus/

Tana river mangabey/ Khỉ xồm


Cercopithecus diana/ Diana

monkey/Khỉ di-a-na


Macaca silenus/ Lion – tailed

macaque/Khỉ đuôi sư tử


Mandrillus leucophaeus/ Drill/

Khỉ mặt đen Tây phi


Mandrillus sphinx/ Mandrill/

Khỉ mõm Chó


Nasalis concolor/ Mentawi Islands snub-nosed langur/ Voọc mũi hếch đảo men-ta


Nasalis larvatus/ Proboscis

monkey/ Khỉ mũi dài bo-sit


Presbytis potenziani/ Mentawi

leaf monkey/ Khỉ lá Men-ta


Procolobus pennantii kirkii/

Zanzibar red colobus/ Khỉ đỏ

Zan-zi


Procolobus rufomitratus/ Tana

river red colobus/ Khỉ đỏ Ta-na


Pygathrix spp./ Snub-nosed

monkey/ Khỉ mũi hếch


Semnopithecus entellus/ Grey

langur/Khỉ ấn độ


Trachypithecus geei/ Golden

langur/Voọc vàng


Trachypithecus pileatus/

Southern caped langur/ Vọc

nam á7.9

Hylobatidae /Gibbons/ Họ vượn


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương