Chúa Nhật Thứ 5 Thường Niên b reading I (Jb 7: 1-4, 6-7) a reading from the Book of Jobtải về 217.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu20.11.2017
Kích217.4 Kb.
Chúa Nhật Thứ 5 Thường Niên B

Reading I (Jb 7:1-4, 6-7)

A Reading from the Book of Job

Job spoke, saying: Is not man’s life on earth a drudgery? Are not his days those of hirelings? He is a slave who longs for the shade, a hireling who waits for his wages. So I have been assigned months of misery, and troubled nights have been allotted to me. If in bed I say, “When shall I arise?” then the night drags on; I am filled with restlessness until the dawn. My days are swifter than a weaver’s shuttle; they come to an end without hope. Remember that my life is like the wind; I shall not see happiness again.

The Word of the Lord

Reading II (1 Cor 9:16-19, 22-23)

A Reading from the First Letter of St. Paul to the Corinthians

Brothers and sisters: If I preach the gospel, this is no reason for me to boast, for an obligation has been imposed on me, and woe to me if I do not preach it! If I do so willingly, I have a recompense, but if unwillingly, then I have been entrusted with a stewardship. What then is my recompense? That, when I preach, I offer the gospel free of charge so as not to make full use of my right in the gospel.

Although I am free in regard to all, I have made myself a slave to all so as to win over as many as possible. To the weak I became weak, to win over the weak. I have become all things to all, to save at least some. All this I do for the sake of the gospel, so that I too may have a share in it.

The Word of the Lord

Gospel (Mk 1:29-39)

The Gospel According to St. Mark

On leaving the synagogue Jesus entered the house of Simon and Andrew with James and John. Simon’s mother-in-law lay sick with a fever. They immediately told him about her. He approached, grasped her hand, and helped her up. Then the fever left her and she waited on them.

When it was evening, after sunset, they brought to him all who were ill or possessed by demons. The whole town was gathered at the door. He cured many who were sick with various diseases, and he drove out many demons, not permitting them to speak because they knew him.

Rising very early before dawn, he left and went off to a deserted place, where he prayed. Simon and those who were with him pursued him and on finding him said, “Everyone is looking for you.” He told them, “Let us go on to the nearby villages that I may preach there also. For this purpose have I come.” So he went into their synagogues, preaching and driving out demons throughout the whole of Galilee.

The Word of the Lord

Questions:

 1. Where did Jesus go after leaving the synagogue and whom did Jesus heal in today’s Gospel?

 1. Jesus entered the house of James and John and healed Simon’s mother-in-law who was sick with fever.

 2. Jesus entered the house of Simon and Andrew and healed John’s mother-in-law who was sick with cancer.

 3. Jesus entered the house of Simon and Andrew and healed Simon’s mother-in-law who was sick with fever.

 1. Which of the following is NOT characteristic of Jesus’ healings?

 1. Jesus healed all of the many who came to Him.

 2. Jesus healed all of them completely.

 3. Jesus healed all of them immediately.

 4. Jesus healed them so He could become rich and popular.

 1. Jesus arose early in the morning for what purpose?

 1. Jesus arose early in the morning so He would not miss the bus.

 2. Jesus went off to a deserted place and prayed.

 3. Jesus left and went off to a village for a cup of coffee.

Bài Đọc 1 (G 7:1-4, 6-7)

Bài Trích Sách Gióp

Bấy giờ Gióp nói rằng: “Khổ dịch là đời sống của con người trên trái đất, ngày của họ giống như ngày của người làm công. Cũng như người nô lệ khát khao bóng mát, như người làm công ước mong lãnh tiền công thế nào, thì tôi cũng có những tháng nhàn rỗi, có những đêm người ta bắt tôi làm việc cực nhọc. Nếu tôi đi ngủ, thì tôi lại nói: ‘Chừng nào tôi mới thức dậy, và chừng nào là đến chiều? Tôi phải buồn sầu mãi cho đến tối.’ Ngày của tôi qua nhanh hơn chiếc thoi đưa, nó tàn lụn đi mà không mang lại tia hy vọng nào. Hãy nhớ rằng đời sống tôi chỉ là một hơi thở! Mắt tôi sẽ không nhìn thấy hạnh phúc.”Đó là Lời Chúa

Bài Đọc 2 (1 Cr 9:16-19, 22-23)

Bài Trích Thư Thứ Nhất Của Thánh Phao-lô Tông Đồ Gửi Tín Hữu Cô-rin-tô

Anh em thân mến, nếu tôi rao giảng Tin Mừng, thì không phải để làm cho tôi vinh quang, mà vì đó là một nhu cầu đối với tôi. Vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng. Giả như nếu tôi tự ý đảm nhận việc ấy, thì tôi có công; nhưng nếu tôi bị ép buộc, thì tôi phải làm trọn nghĩa vụ đã giao phó cho tôi. Vậy thì phần thưởng của tôi ở đâu? Khi rao giảng Tin Mừng, tôi đem Tin Mừng biếu không, tôi không dùng quyền mà Tin Mừng dành cho tôi. Mặc dầu tôi được tự do đối với tất cả mọi người, tôi đã đành làm nô lệ cho mọi người, hầu thu hút được nhiều người hơn. Tôi đã ăn ở như người yếu đau đối với những kẻ yếu đau, để thu hút người yếu đau. Tôi đã nên mọi sự đối với tất cả mọi người, để làm cho mọi người được cứu rỗi. Tất cả những việc đó, tôi làm vì Tin Mừng để được thông phần vào lợi ích của Tin Mừng.Đó là Lời Chúa

Phúc Âm (Mc 1:29-39)

Tin Mừng Chúa Giêsu Theo Thánh Mác-cô

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, Người cùng với Gia-cô-bê và Gio-an đến nhà Si-mon và An-rê. Lúc ấy bà nhạc gia của Si-mon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài.

Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám: và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người.

Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Si-mon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm thấy Người, các ông nói cùng Người rằng: “Mọi người đều đi tìm Thầy.” Nhưng Người đáp: “Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa.” Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Ga-li-lê-a và xua trừ ma quỷ.Đó là Lời Chúa

Câu Hỏi:

 1. Sau khi rời khỏi hội đường, Chúa Giêsu đã đi đâu và đã chữa lành cho ai?

 1. Chúa Giêsu tới nhà ông Gia-cô-bê và Gio-an để chữa cho bà mẹ vợ ông Si-mon đang bị cảm sốt.

 2. Chúa Giêsu tới nhà ông Si-mon và An-rê để chữa cho bà mẹ vợ ông Gio-an đang bị ung thư.

 3. Chúa Giêsu tới nhà ông Si-mon và An-rê để chữa cho bà mẹ vợ ông Si-mon đang bị cảm sốt.

 1. Đặc tính nào không phải là đặc tính của sự chữa lành của Chúa Giêsu?

 1. Chúa Giêsu chữa lành tất cả mọi người.

 2. Chúa Giêsu chữa lành tất cả một cách tuyệt đối.

 3. Chúa Giêsu chữa lành tất cả ngay lập tức.

 4. Chúa Giêsu chữa lành tất cả để ngài trở nên giàu có và nổi tiếng.

 1. Chúa Giêsu thức dậy thật sớm vào buổi sáng để làm gì?

 1. Chúa Giêsu dậy sớm để khỏi lỡ xe buýt.

 2. Chúa Giêsu tới một nơi hoang vắng để cầu nguyện.

 3. Chúa Giêsu tới một ngôi làng để uống cà-phê.

Tô Màu

He cured many who were sick with various diseases.”Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau.

Mk 1:34

Kiếm Chữ

G

S

K

E

J

R

A

S

O

P

J

D

J

M

C

D

U

E

L

O

G

G

D

P

R

A

Y

E

D

A

I

G

D

G

H

M

S

S

O

E

M

O

S

O

U

S

I

M

O

N

R

H

J

S

A

E

J

U

S

E

E

G

L

S

S

D

H

R

S

C

S

J

S

U

U

A

E

A

G

E

N

E

D

E

H

F

O

J

O

S

S

V

I

L

L

A

G

E

S

I

E

E

D

A

S

E

G

A

L

I

L

E

E

S

O

V

L

D

Y

N

S

Y

N

A

G

O

G

U

E

D

E

E

V

N

G

D

A

D

E

M

O

N

S

D

E

R

M

N

N

S

C

U

R

E

D

K

S

P

A

E

J

N

A

E

U

C

R

E

V

S

I

S

I

R

S

S

S

J

I

N

I

S

W

D

P

N

E

U

E

O

N

R

A

I

S

E

E

D

O

A

G

O

A

E

H

I

S

U

S

I

E

R

P

D

S

V

O

D

A

G

E

S

A

A

Esynagogue 

Jesus 

Simon 

Andrew 

James 

John

fever

possessed 

demons

cured 

diseases

prayed

looking 

villages 

preach 

Galilee

Fill in the Blank

CURED

DEMONS

FEVER

GALILEE

PRAYED

PREACHED

 1. Jesus entered the house of Simon and Andrew with James and John. Simon’s mother-in-law lay sick with a ______________. They immediately told him about her. He approached, grasped her hand, and helped her up. Then the fever left her and she waited on them.

 2. When it was evening, after sunset, they brought to him all who were ill or possessed by ______________. The whole town was gathered at the door.

 3. He ______________ many who were sick with various diseases, and he drove out many demons, not permitting them to speak because they knew him.

 4. Rising very early before dawn, he left and went off to a deserted place, where he ______________.

 5. Simon and those who were with him pursued him and on finding him said, “Everyone is looking for you.” He told them, “Let us go on to the nearby villages that I may ______________ there also. For this purpose have I come.”

 6. So he went into their synagogues, preaching and driving out demons throughout the whole of ______________.

Điền Vào Chỗ Trống

CẢM SỐT

CẦU NGUYỆN

CHỮA

GA-LI-LÊ-A

RAO GIẢNG

QUỶ ÁM

 1. Chúa Giêsu cùng với Gia-cô-bê và Gio-an đến nhà Si-mon và An-rê. Lúc ấy bà nhạc gia của Si-mon ______________ nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài.

 2. Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị ______________: và cả thành tụ họp trước cửa nhà.

 3. Người ______________ nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người.

 4. Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và ______________ tại đó.

 5. Si-mon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm thấy Người, các ông nói cùng Người rằng: “Mọi người đều đi tìm Thầy.” Nhưng Người đáp: “Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng ______________ ở đó nữa.”

 6. Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ ______________ và xua trừ ma quỷ.

Reflections

Reading I

In this reading we meet Job, a holy man who had always loved and served God well. Job had great wealth and a wonderful family. But then he suffered one tragedy after another, and lost everything, including his family. Today we hear him grieving and complaining because he does not understand why he has had to suffer so much. His heart is broken. He believes that he will never be happy again.

We all know how Job feels. Life is not always easy for us. We suffer pain, loss, misunderstanding, fear, and anger. But, like Job, we must remember God’s unfailing love for us. By faith, we praise the Lord who heals the brokenhearted.

What things might cause you to feel like Job sometimes? What are the burdens that you can change? What are the burdens that you cannot change? Do you ever blame God for your suffering? Why or why not?

How have you experienced God’s healing presence when you are suffering? What will you do to help others who are suffering know that God is with them?

Reading II

The Christians at Corinth have been complaining again! They are unhappy because Paul has asked for their support. In his reply to them, Paul rather huffily tells them that preaching the gospel is not always easy, but he has to do it. The message of Jesus is so important that Paul has willingly made himself “a slave” to all to win as many people as possible to the gospel.

We too are called to bring the Good News of Jesus to others. Sometimes that will be difficult, as it was for Paul. But we need to remember that many around us are brokenhearted and without hope. They experience the misery of which Job complained. And they need our help.

How do you show that sharing the message of Jesus is important in your life? Why is that sometimes difficult to do? Who helps you to be faithful to the gospel in hard times? In what ways have you been good news for those who are weak in faith or in hope?

How might you share the message of Jesus with a younger brother or sister? With an elderly person in a nursing home? With a newcomer to your school?

Gospel

Mark describes for us how Jesus’ day begins and ends with taking care of others. He heals Simon’s mother-in-law, he cures others who are sick, he drives out demons from those who are possessed. He comforts the downhearted and discouraged. The crowds follow him wherever he goes. Even when he goes off to a lonely place to pray and be renewed, Jesus is tracked down by his disciples who say, “Everybody is looking for you!” Without complaint, Jesus responds at once by heading for the nearby villages to heal and preach and comfort.

When you are busy or tired, how do you respond to family members who want your help or attention? Why is it sometimes hard for us to respond to others’ needs? Who or what can remind us to be more loving and patient with others around us?

When you hear about people who are sick, lonely, or discouraged, what do you do? How do you think today’s gospel story might inspire you to be more like Jesus?

St. Agatha

Feb. 5th

A beautiful Christian girl named Agatha lived in Sicily in the third century. The governor heard of Agatha’s beauty and brought her to his palace. He wanted to make her commit sins, but she was brave and would not give in. “My Lord Jesus Christ,” she prayed, “you see my heart and you know my desire. I am all yours. Save me from this evil man. Make me worthy of winning out over the devil.”

The governor then sent Agatha to the house of a wicked woman and hoped she would become bad too. But Agatha had great trust in God and prayed all the time. She kept herself pure. She would not listen to the evil ideas of the woman and her daughters.

After a month, she was brought back to the governor. He tried again to win her. “You are a noblewoman,” he said kindly. “Why have you lowered yourself to be a humble Christian?”

“Even though I am a noble,” answered Agatha, “I am a slave of Jesus Christ.” “Then what does it really mean to be noble?” the governor asked. Agatha answered, “It means to serve God.”When he realized that she would not sin, the governor became angry. He had Agatha whipped and tortured. As she was being carried back to prison she whispered, “Lord, my Creator, you have protected me from the cradle. You have taken me from the love of the world and given me patience to suffer. Now receive my soul.” Agatha soon died a martyr at Catania, Sicily, in the year 250.
: downloads -> kinhThanh -> namB
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
namB -> Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Vọng Năm b reading I (Is 40: 1-5, 9-11) a reading from the Book of Isaiah
namB -> Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Chay Năm b reading I
namB -> Chúa Nhật Lễ Lá Năm b reading I (Is 50: 4-7) a reading from the Second Book of Isaiah
namB -> Chúa Nhật Thứ 2 Thường Niên b reading I (1 Sm 3: 3b-10, 19) a reading from the First Book of Samuel
namB -> Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm b reading I (Ex 24: 3-8) a reading from the Book of Exodus
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương