BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNGtải về 2.98 Mb.
trang19/29
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.98 Mb.
#669
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   29
§Çu t­ c¬ së h¹ tÇng

§¬n vÞ: triÖu ®ång

A.Nhµ x­ëng ®· cã (gi¸ trÞ cßn l¹i)

TT

Néi dung

§¬n vÞ ®o

Sè l­îng

§¬n gi¸

Thµnh tiÒn

1

2

3

4

5

6

1
2
3

Céng A:

B. Nhµ x­ëng x©y dùng míi vµ c¶i t¹o §¬n vÞ: triÖu ®ång

TT

Môc chi

Néi dung

Kinh phÝ

Nguån vèn

Ng©n s¸ch SNKH

Tù cã

Kh¸c

Tæng sè

N¨m thø nhÊt

N¨m thø hai

N¨m thø ba

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
X©y dùng nhµ x­ëng míi


2
Chi phÝ söa ch÷a c¶i t¹o


3
Chi phÝ l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn


4
Chi phÝ l¾p ®Æt hÖ thèng n­íc


5
Chi phÝ kh¸c
Céng B:Chi phÝ lao ®éng

§¬n vÞ: triÖu ®ång

TT

Môc chi

Néi dung

Sè ng­êi

Sè th¸ng

Chi phÝ

tr. ®/ ng­êi/

th¸ng

Thµnh tiÒn

Nguån vèn

Ng©n s¸ch SNKH

Tù cã

Kh¸c

Tæng sè

N¨m thø nhÊt

N¨m thø hai

N¨m thø ba

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1
Chñ nhiÖm Dù ¸n2
Kü s­3
Nh©n viªn kü thuËt4
C«ng nh©n

Céng
Chi kh¸c cho Dù ¸n

§¬n vÞ: triÖu ®ång

TT

Môc chi

Néi dung

Thµnh tiÒn

Nguån vèn

Ng©n s¸ch SNKH

Tù cã

Kh¸c

Tæng sè

Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh

N¨m thø nhÊt

Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh

N¨m thø hai

Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh

N¨m thø ba

Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1
C«ng t¸c phÝ

- Trong n­íc

- Ngoµi n­íc2
Qu¶n lý phÝ

- Qu¶n lý hµnh chÝnh thùc hiÖn dù ¸n
3
Söa ch÷a, b¶o tr× thiÕt bÞ


4Chi phÝ kiÓm tra, ®¸nh gi¸ nghiÖm thu:

- Chi phÝ kiÓm tra trung gian

- Chi phÝ nghiÖm thu cÊp c¬ së5
Chi kh¸c:

- Héi th¶o, héi nghÞ,

- Th«ng tin tuyªn truyÒn, tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o, hç trî tiªu thô s¶n phÈm

- B¸o c¸o tæng kÕt,

- In Ên,

- Phô cÊp chñ nhiÖm dù ¸n,...


CéngKÕ ho¹ch tiÕn ®é thùc hiÖn


TT

Néi dung c«ng viÖc

Th¸ng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

. . .

1

Söa ch÷a, x©y dùng nhµ x­ëng
2

Hoµn thiÖn c«ng nghÖ
3

ChÕ t¹o, mua thiÕt bÞ
4

L¾p ®Æt thiÕt bÞ
5

§µo t¹o c«ng nh©n
6

S¶n xuÊt thö nghiÖm (c¸c ®ît)
7

Thö nghiÖm mÉu
8

HiÖu chØnh c«ng nghÖ
9

§¸nh gi¸ nghiÖm thu
Каталог: uploads -> laws -> file -> 2012
file -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam
file -> BỘ XÂy dựng số: 1066/bxd-ktxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằng sở TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
file -> Số: 112/2004/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằNG
file -> Hướng dẫn số 1156/hd-tlđ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn
file -> UỶ ban nhân dân huyện bảo lâM
2012 -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập

tải về 2.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   29
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương