uploads/laws/files
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads/laws/file/2012/2015/thang-01/thang-03
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
uploads/laws/files
  TỈnh lạng sơn số: 89 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/Laws/files
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
uploads/laws/files
  Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam
uploads/laws/files/BC-XB
  BỘ XÂy dựng số: 1066/bxd-ktxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/laws/files
  Ubnd tỉnh cao bằng sở TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
  Số: 112/2004/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ubnd tỉnh cao bằNG
uploads/Laws/files
  Hướng dẫn số 1156/hd-tlđ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn
uploads/laws/files
  UỶ ban nhân dân huyện bảo lâM
  Số: 1166 /QĐ-btnmt
uploads/Laws/files
  Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ
uploads/laws/files
  Ủy ban nhân dân tỉnh cao bằNG
  Ủy ban nhân dân tỉnh cao bằng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  VĂn bản số 123/2007/NĐ-cp số hiệu văn bản: 123/2007/NĐ-cp loại văn bản: Nghị định
  BỘ TÀi nguyên và
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  TỔng cục quản lý ĐẤT Đai số: 1357/tcqlđĐ
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh phúC Độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh phúC Độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh phúC Độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân tỉnh tuyên quang
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh phúC Độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh phúC Độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh phúC Độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân công hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vinh phúC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005
uploads/laws/files/KH
  Phần I – quy đỊnh chung
uploads/laws/files
  VĂn phòng chính phủ Số: 1522
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc số: 1540/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/laws/file/2012
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/laws/files
  VĂn phòng chính phủ Số: 1572
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh phúC Độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh phúC Độc lập Tự do Hạnh phúc
  TỈnh cao bằng số: 1636/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  UỶ ban nhân dân tỉnh cao bằNG
  VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata nghị ĐỊNH
  BỘ TÀi nguyÊn vÀ MÔi trƯỜng Số: 2091/QĐ-btnmt cộng hOÀ xà hỘi chỦ nghĨa ViỆt Nam
  Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-cp ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
uploads/Laws/files
  215 CÂu hỏI ĐÁp pháp luật về BẢo vệ quyền sở HỮu công nghiệp phần I
uploads/laws/files
  BỘ TÀi chính bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads/Laws/files
  Hướng dẫn số 11-hd/ubkttw ngày 24/3/2008 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Quy định số 94-QĐ/tw ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên
uploads/laws/files
  CỤc công nghệ thông tin
uploads/Laws/files
  Ubnd tỉnh bình thuậN
uploads/laws/file/2012
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập
uploads/laws/files/2-2014
  Căn cứ Nghị định số 109/2006/NĐ-cp ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt
uploads/laws/files
  TỈnh yên bái số: 2350/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  TỔng cụC ĐỊa chính bộ TÀi chíNH
  Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam
uploads/Laws/files
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số: 22/2010/tt-btnmt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
uploads/laws/files
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở TÀi nguyên và MÔi trưỜng độc lập Tự do Hạnh phúc
  SỞ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
uploads/Laws/files
  BỘ CÔng nghiệp số: 35/2006/QĐ-bcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/laws/files
  BỘ TÀi chính-bộ TÀi nguyên cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam và MÔi trưỜng độc lập Tự do Hạnh phúc
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số: 18/2007/QĐ-btnmt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng tổng cục quản lý ĐẤT ĐAI
uploads/Laws/files
  BỘ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
uploads/laws/file
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
uploads/laws/files
  Ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc số: 2965/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân tỉnh cao bằng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010
  Ubnd tỉnh cao bằng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở TÀi nguyên và MÔi trưỜng độc lập Tự do Hạnh phúc
uploads/laws/file
  BỘ TÀi chính số: 645/QĐ-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/laws/files
  TỈnh cao bằng số: 672/ubnd-cn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd năm 2003
  Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005
  CỤc bảo vệ MÔi trưỜNG
  CỤc bảo vệ MÔi trưỜng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  QuyếT ĐỊnh về việc ủy quyền thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động của môi trường tỉnh Vĩnh Phúc
  Công văn số 873/vpcp- ktn của Văn phòng Chính phủ : V/v quyết định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình cấp bách
  Công văn số 875/vpcp- kgvx của Văn phòng Chính phủ : V/v bổ sung đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên nghề thanh tra
uploads/Laws/files
  TỔng cục môi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/laws/files
  Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015
uploads/laws/file
  BỘ TÀi nguyên và
uploads/laws/files
  Uỷ ban nhân dân tỉnh cao bằng
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015
  CÔng vă n c ủ a V ăn ph ò ngch í n h ph ủ s ố 3 3 9 9 / V pc p- nnng à y 2 1 t h á n g 6 n ă m 2 0 0 2 VỀ V i ệ c đ Í nhch í n h danhm ục t h ực V ậ T, Đ Ộ n g vậ thoangd ã q u ý hiếmbanh à n h k è mtheong hị Đ Ị N H s ố 4 8 / 2 0 0 2
uploads/Laws/files
  Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 3 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
uploads/laws/file
  VỀ việc ban hành quy đỊnh về Đo vẽ BẢN ĐỒ ĐỊa chất và ĐIỀu tra tài nguyên khoáng sản tỷ LỆ 1: 50
uploads/laws/files
  Chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
directory uploads laws  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương