Ubnd tỉnh cao bằNGtải về 24.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích24.06 Kb.
#4283

UBND TỈNH CAO BẰNG

Số: 1142/TB-VPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cao Bằng, ngày 24 tháng 12 năm 2007

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lô Ích Giang - Chủ tịch UBND tỉnh

tại Hội nghị giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008 của UBND tỉnh

Ngày 15 tháng 12 năm 2007, đồng chí Lô Ích Giang - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Nương – Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Lãnh Đức Dũng - Uỷ viên thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Triệu Sĩ Lầu – Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng; các đồng chí thành viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban ngành, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND và UBND các huyện, thị; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Phòng Kế hoạch – Tài chính của UBND các huyện, thị.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí Lô Ích Giang - Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu KT – XH năm 2007.

Hội nghị cơ bản nhất trí với báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2007, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 và báo cáo dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008. Hội nghị tập trung đánh giá những thuân lợi và khó khăn cơ bản, những hạn chế, tồn đọng trong công tác tổ chức, triển khai, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007, đề suất những giải pháp thực hiện năm 2008.

Năm 2007 mặc dù còn nhiều khó khăn tác động trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Nhưng các ngành, các cấp đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra. Sản xuất nông nghiệp đã có những chuyển biến tích cực; đầu tư xây dựng tiếp tục được đẩy mạnh; công tác y tế, văn hoá, xã hội tiếp tục giành được thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần của nhân dân; an ninh - quốc phòng tiếp tục được củng cố và giữ vững, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, còn bộc lộ tồn tại, yếu kém đó là việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi ở các địa phương vẫn chưa rõ nét. Giá trị và một số sản phẩm sản xuất công nghiệp không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Một số dự án sản xuất công nghiệp, thuỷ điện thực hiện chậm làm ảnh hưởng đến kế hoạch tăng trưởng tổng giá trị sản xuất công nghiệp và giảm hiệu quả đầu tư của các dự án. Công tác quản lý đầu tư và xây dựng còn có những hạn chế, tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư và giải ngân vốn các dự án còn chậm so với yêu cầu. Công tác quản lý nhà nước về văn hoá thông tin ở một số lĩnh vực và địa bàn còn yếu; phong trào xây dựng làng văn hoá chất lượng chưa cao.Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm học 2006 – 2007 đạt thấp. Tình hình tệ nạn xã hội còn diễn ra phức tạp.

II. Nhiệm vụ công tác năm 2008:

Năm 2008 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVI, vì vậy cần đẩy mạnh hơn nữa tốc độ tăng trưởng, sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế. HĐND tỉnh đã thông qua 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 với phương án cao hơn nhiều so với kết quả thực hiện năm 2007, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 14,5%; thu ngân sách đạt trên 306 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 33%,... Để triển khai tốt những nhiệm vụ trên, các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị cần tập trung thực hiện những giải pháp sau:

1. Khẩn trương xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các xã, phường, thì trấn triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2008. Có giải pháp thu hút các nguồn vốn đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư, ưu tiên các công trình cấp bách, có hiệu quả thiết thực tăng trưởng kinh tế xoá đói, giảm nghèo. Thực hiện nghiêm các chính sách đầu tư, cải tiến các thủ tục hành chính. Đẩy nhanh vấn đề giải phóng mặt bằng cho các nhà đầu tư, kể cả các dự án đầu tư cơ sỏ hạ tầng dùng vốn ngân sách nhà nước phải được ưu tiên hàng đầu.

2. UBND các huyện, thị phải gắn việc thực hiện dự án nông nghiệp, lâm nghiệp với quy hoạch, kế hoạch của huyện, thị. Khẩn trương hoàn thành chương trình 135 giai đoạn 2. Tập trung thực hiện tốt các chương trình của ngành nông nghiệp, tích cực chủ động khai thác tiềm năng kinh tế của địa phương. Khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tự phát. Tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các huyện thực hiện.

3. Đảm bảo nguồn nguyên liệu, tìm kiếm mở rộng thị trường cho các cơ sở sản xuất công nghiệp. Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các nhà máy thuỷ điện, nhà máy chế biến khoáng sản đã được cấp chứng nhận đầu tư. Điều chỉnh cơ chế chính sách quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản một cách chặt chẽ và có hiệu quả hơn nữa.

4. Thực hiện tốt đề án đổi mới ngành thuế. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các đối tượng chấp hành luật thuế. Ngay từ đầu năm các huyện, thị phải có kế hoạch thu tiền cấp quyền sử dụng đất, thu đầy đủ các nguồn thu hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng từ hoạt động khai thác mỏ. Cần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh. Tập trung chỉ đạo thống nhất việc dừng xe kiểm tra giấy tờ, hàng hóa.

5. Khẩn trương hoàn thành dự án khu di tích lịch sử Pác Bó. Thực hiện tốt các chương trình đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường học, chú ý hệ thống các trường nội trú, các trường đạt chuẩn quốc gia và các trường dạy nghề của tỉnh. Tăng cường công tác y tế dự phòng, tiếp tục tạo cơ chế để các bệnh viện công lập mở rộng xã hội hoá việc khám, chữa bệnh và hạn chế chuyển bệnh nhân về Trung ương.

6. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch, tất cả các quy định về hồ sơ giải quyết các công việc liên quan đến đầu tư và cấp phát vốn đầu tư. Từng bước kiện toàn bộ máy một số cơ quan chuyên môn các cấp.

7. Thực hiện tốt đề án ba giảm, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội.

Trên đây là kết luận của đồng chí Lô Ích Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toàn ngân sách Nhà nước năm 2008 của UBND tỉnh. Yêu cầu các ngành, huyện, thị khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch đã được giao cho các đơn vị theo quy định; hàng tháng, quý, sáu tháng báo cáo kịp thời tình hình, tiến độ thực hiện về UBND tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh./.Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Các thành viên UBND tỉnh;

- Các Sở, Ban ngành, tổ chức đoàn thể;

- UBND các huyện thị;

- CVP, các PVP, các CV;

- Lưu VT-TH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký


Hà Đức Nhàn
Каталог: uploads -> laws -> files
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> TỈnh lạng sơn số: 89 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam
files -> BỘ XÂy dựng số: 1066/bxd-ktxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Ubnd tỉnh cao bằng sở TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
files -> Số: 112/2004/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Hướng dẫn số 1156/hd-tlđ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn
files -> UỶ ban nhân dân huyện bảo lâM
files -> Số: 1166 /QĐ-btnmt

tải về 24.06 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương