Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Namtải về 9.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích9.98 Kb.
#2897

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1032/VPCP-QHQT

V/v phê duyệt danh mục HTKT bổ sung dự án “Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam”


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư,

Tài chính, Nội vụ, Tư pháp;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 257/BKHĐT-KTĐN ngày 10 tháng 01 năm 2013 về việc bổ sung kinh phí cho dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại cho Bộ Nội vụ; ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 7611/NHNN-HTQT ngày 19 tháng 11 năm 2012, Bộ Tư pháp tại văn bản số 9321/BTP-PLHSHC ngày 22 tháng 11 năm 2012 và Bộ Tài chính tại văn bản số 16845/BTC-QLN ngày 04 tháng 12 năm 2012, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến  như sau: 

1. Phê duyệt danh mục HTKT bổ sung cho dự án “Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam” trị giá 275.000 USD (trong đó ADB viện trợ không hoàn lại 220.000 USD) với nội dung chính nêu tại văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện dự án và chịu trách nhiệm phê duyệt dự án HTKT nói trên theo đúng quy định tại Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với ADB để ký văn bản tiếp nhận cho dự án HTKT nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, các Phó Thủ tướng;

- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg,

  các Vụ: TH, TCCV, TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3b). HN. 27BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

 

Vũ Đức Đam
tải về 9.98 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương