UỶ ban nhân dân huyện bảo lâMtải về 15.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích15.66 Kb.
#4501

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BẢO LÂM

__________________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________________________

Số: 1165/QĐ-UBND
Bảo Lâm, ngày 19 tháng 12 năm 2008QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu, tổ chức

và cán bộ, công chức làm công tác định giá đất từ Phòng Tài chính - Kế hoạch sang Phòng Tài nguyên - Môi trường

_______________________________________________________________________UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO LÂM

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1735/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu, tổ chức và cán bộ, công chức làm công tác định giá đất từ ngành tài chính sang ngành Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2008 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp;

Căn cứ Quyết định số 2896/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu, tổ chức và cán bộ, công chức làm công tác định giá đất từ ngành tài chính sang ngành Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện Bảo Lâm;QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chuyển từ Phòng Tài chính - Kế hoạch sang Phòng Tài nguyên - Môi trường các nội dung sau:

1. Nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất.

2. Các hồ sơ, tài liệu từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2008 bằng văn bản và dữ liệu dạng số, bao gồm: Các hồ sơ, tài liệu về định giá đất và các hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến định giá đất; báo cáo thống kê về định giá đất; các chương trình, đề tài, đề án, dự án về định giá đất.

3. Tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức làm công tác định giá đất (nếu có) thuộc Phòng Tài chính - Kế hoạch.Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Phòng Tài nguyên – Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ và các phòng, ban có liên quan tổ chức thực hiện Điều 1 Quyết định này.

2. Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Kế hoạch – Tài vụ, Phòng Nội vụ và các phòng, ban có liên quan hoàn thành thực hiện Điều 1 Quyết định này trước ngày 20 tháng 12 năm 2008 và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân huyện.

3. Trong quá trình điều chuyển, phải đảm bảo hoạt động bình thường của công tác định giá đất.Điều 3. Ông (bà) Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, các phòng ban liên quan, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng HĐND và UBND tỉnh;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Sở Tài chính;

- Sở Nội vụ;

- TT. Huyện uỷ;

- TT. HĐND và UBND huyện;

- Các cơ quan liên quan;

- Lưu VT.TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Mông Hữu Cầu - Đã ký

Каталог: uploads -> laws -> files
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> TỈnh lạng sơn số: 89 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam
files -> BỘ XÂy dựng số: 1066/bxd-ktxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Ubnd tỉnh cao bằng sở TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
files -> Số: 112/2004/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Ubnd tỉnh cao bằNG
files -> Hướng dẫn số 1156/hd-tlđ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn
files -> Số: 1166 /QĐ-btnmt

tải về 15.66 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương