uploads/laws/files
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads/laws/TT09_2014
  BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
vbdh/uploads/laws/2016
  QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
uploads/laws
  QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  1. Mở rộng đối tượng bắt buộc tham gia bhtn
uploads/laws/file/2012/2015/thang-01/thang-03
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
web/uploads/laws
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
uploads/laws/files
  TỈnh lạng sơn số: 89 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/Laws/files
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
uploads/laws/TT20_BTP_2014
  PHỤ LỤc IV hưỚng dẫn phưƠng pháp tính trong kỳ BÁo cáo thống kê 6 tháng và NĂm lần mộT
uploads/laws/files
  Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam
uploads/laws
  Hướng dẫn khóa sổ kế toán, kết chuyển số liệu sang sổ kế toán mới của Công đoàn cơ sở
uploads/laws/files/BC-XB
  BỘ XÂy dựng số: 1066/bxd-ktxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/laws
  CHÍnh phủ Số: 108
  Trong lĩnh vực Thuế phí lệ phí Hướng dẫn về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
uploads/laws/files
  Ubnd tỉnh cao bằng sở TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
  Số: 112/2004/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ubnd tỉnh cao bằNG
uploads/Laws/files
  Hướng dẫn số 1156/hd-tlđ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn
uploads/laws/files
  UỶ ban nhân dân huyện bảo lâM
  Số: 1166 /QĐ-btnmt
uploads/laws
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà giang
uploads/Laws/files
  Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ
uploads/laws
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 45/2011/tt-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/laws/files
  Ủy ban nhân dân tỉnh cao bằNG
  Ủy ban nhân dân tỉnh cao bằng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  VĂn bản số 123/2007/NĐ-cp số hiệu văn bản: 123/2007/NĐ-cp loại văn bản: Nghị định
uploads/laws
  BỘ TÀi chính bộ giáo dục và ĐÀo tạO
uploads/laws/files
  BỘ TÀi nguyên và
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
uploads/laws
  Ủy ban nhân dân tỉnh hà giang
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh phúC Độc lập Tự do Hạnh phúc
uploads/laws/files
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  TỔng cục quản lý ĐẤT Đai số: 1357/tcqlđĐ
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
uploads/laws
  Ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúC
uploads/laws/files
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh phúC Độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh phúC Độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh phúC Độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân tỉnh tuyên quang
uploads/laws
  HỘi nông dân việt nam bch hội nông dân tỉnh cao bằng
uploads/laws/files
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh phúC Độc lập Tự do Hạnh phúc
uploads/laws
  Ubnd tỉnh cao bằng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/laws/files
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh phúC Độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh phúC Độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân công hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vinh phúC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005
uploads/laws/files/KH
  Phần I – quy đỊnh chung
uploads/laws
  BỘ TÀi chính số: 2914/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
uploads/laws/files
  VĂn phòng chính phủ Số: 1522
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc số: 1540/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/laws/file/2012
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/laws/files
  VĂn phòng chính phủ Số: 1572
uploads/laws
  V/v thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-cp
  Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003
uploads/laws/files
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh phúC Độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh phúC Độc lập Tự do Hạnh phúc
  TỈnh cao bằng số: 1636/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/laws
  Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn
  HƯỚng dẫn số: 1755 /hd-tlđ CÔng đOÀn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế DÂn chủ
web/uploads/laws/botaichinh
  Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí
uploads/laws
  PHÒng giáo dục và ĐÀo tạO
uploads/laws/files
  TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  UỶ ban nhân dân tỉnh cao bằNG
uploads/laws
  Quảng Nam, ngày tháng năm 2014
  Số: 194/2012/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ubnd tỉnh vĩnh phúc sở TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
  Ubnd tỉnh vĩnh phúc sở TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
uploads/laws/files
  VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata nghị ĐỊNH
uploads/laws
  BỘ TÀi chính số: 11604/btc-tct v/v chính sách thuế gtgt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
uploads/laws/files
  BỘ TÀi nguyÊn vÀ MÔi trƯỜng Số: 2091/QĐ-btnmt cộng hOÀ xà hỘi chỦ nghĨa ViỆt Nam
  Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-cp ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
uploads/Laws
  20 tcn 46-84 chống sét cho các công trình xây dựng (TRÍCH) Chương I quy đỊnh chung
uploads/laws
  BÀi thuyết trình ngàY 20/10
  Chi cục phát triển nông thôN
uploads/Laws/files
  215 CÂu hỏI ĐÁp pháp luật về BẢo vệ quyền sở HỮu công nghiệp phần I
uploads/laws
  TỈnh vĩnh phúC
uploads/laws/files
  BỘ TÀi chính bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads/laws
  BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/laws/TT07_BTP_2014
  Phụ lục III biểu mẫu rà soáT, ĐÁnh giá thủ TỤc hành chính
uploads/laws/quan_ly_ha_tang_giao_thong_thuy
  Định mức kinh tế kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa
uploads/laws
  ĐOÀn tncs hồ chí minh trung tâm dạy nghề thanh niêN
ba_uploads/laws
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 4891 /bgdđt-gdtrH
uploads/Laws/files
  Hướng dẫn số 11-hd/ubkttw ngày 24/3/2008 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Quy định số 94-QĐ/tw ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên
uploads/laws/files
  CỤc công nghệ thông tin
uploads/laws
  BÁo cáo kết quả kiểm tra, thẩm định tình hình dịch
  Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
uploads/Laws/files
  Ubnd tỉnh bình thuậN
uploads/laws/quan_ly_ha_tang_giao_thong_thuy
  BỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
uploads/laws
  THÔng tư CỦa bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số 07/2006/tt-blđtbxh ngàY 26 tháng 7 NĂM 2006 HƯỚng dẫn về HỒ SƠ, LẬp hồ SƠ thực hiện chế ĐỘ ƯU ĐÃi ngưỜi có CÔng với cách mạNG
uploads/laws/file/2012
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập
uploads/laws
  BỘ TÀi chính bộ giáo dục và ĐÀo tạO
  Viết lời : Hữu Tâm
uploads/laws/files/2-2014
  Căn cứ Nghị định số 109/2006/NĐ-cp ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt
uploads/laws
  TRƯỜng thcs vũ diệm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  LUẬt dạy nghề CỦa quốc hội khoá XI, KỲ HỌp thứ 10 SỐ 76/2006/QH11 ngàY 29 tháng 11 NĂM 2006
uploads/laws/files
  TỈnh yên bái số: 2350/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/laws
  TRƯỜng tiểu học thạch hội cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/laws/files
  TỔng cụC ĐỊa chính bộ TÀi chíNH
  Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam
uploads/Laws/files
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số: 22/2010/tt-btnmt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
uploads/laws/files
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở TÀi nguyên và MÔi trưỜng độc lập Tự do Hạnh phúc
  SỞ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
uploads/Laws/files
  BỘ CÔng nghiệp số: 35/2006/QĐ-bcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/laws/files
  BỘ TÀi chính-bộ TÀi nguyên cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam và MÔi trưỜng độc lập Tự do Hạnh phúc
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số: 18/2007/QĐ-btnmt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng tổng cục quản lý ĐẤT ĐAI
uploads/Laws/files
  BỘ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
uploads/laws/VBHN_03_2014
  Số: 07/2013/tt-bnnptnt
uploads/lawstthq
  Stt tiêu thức Nội dung
uploads/laws/file
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
uploads/laws/files
  Ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc số: 2965/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/laws
  QuyếT ĐỊnh v/v ban hành Tiêu chuẩn công nhận trường đạt chuẩn Xanh – sạch – đẹp
  Số: 490/QĐ-ubnd
uploads/laws/files
  Ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
uploads/laws
  TỈnh hà giang
uploads/laws/files
  UỶ ban nhân dân tỉnh cao bằng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/laws
  TÊn hoạt chấT – nguyên liệU (common name)
  Stt Nội dung Ghi chú
  GIÁI ĐÁp một số thắc mắc về CÁc nội dung xây dựng đỀ Án xáC ĐỊnh vị trí việc làm phân biệt, làm rõ hơn nữa khái niệm vị trí việc làm? Trả lời
uploads/laws/files
  Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010
  Ubnd tỉnh cao bằng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở TÀi nguyên và MÔi trưỜng độc lập Tự do Hạnh phúc
uploads/laws/file
  BỘ TÀi chính số: 645/QĐ-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/laws/files
  TỈnh cao bằng số: 672/ubnd-cn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd năm 2003
  Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005
uploads/laws
  Trường thcs đỀ kiểm tra học kỳ II n đề chính thức ăm học: 2014 2015
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh phúC
  Số: 69 kh/Đtn đOÀn tncs hồ chí minh
  Số: 93 kh/Đtn đOÀn tncs hồ chí minh
  Số: 70 kh/Đtn đOÀn tncs hồ chí minh
uploads/laws/2016
  ĐỀ CƯƠng tuyên truyềN 85 năm Đoàn tncs hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên 2016
uploads/laws/files
  CỤc bảo vệ MÔi trưỜNG
  CỤc bảo vệ MÔi trưỜng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  QuyếT ĐỊnh về việc ủy quyền thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động của môi trường tỉnh Vĩnh Phúc
  Công văn số 873/vpcp- ktn của Văn phòng Chính phủ : V/v quyết định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình cấp bách
  Công văn số 875/vpcp- kgvx của Văn phòng Chính phủ : V/v bổ sung đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên nghề thanh tra
uploads/Laws/files
  TỔng cục môi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/laws
  Thanh Hóa, ngày 08 tháng 11 năm 2011
  CÔng đOÀn giáo dục số: 10/kh-cđgd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/laws/files
  Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015
uploads/laws
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh phúC
  UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc số: 935/QĐ-ubnd
  UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc số: 947/QĐ-ubnd
uploads/laws/file
  BỘ TÀi nguyên và
uploads/laws
  BỘ TÀi nguyên và
  HỘi nông dân việt nam bch hội nông dân tỉnh cao bằng
  Ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc số: 985/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc số: 986/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/laws/files
  Uỷ ban nhân dân tỉnh cao bằng
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015
uploads/laws
  VÀo danh mục thuốc bảo vệ thực vậT ĐƯỢc phép sử DỤng ở việt nam
  Ban thưỜng vụ trung ưƠng hội cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ lao đỘNG,THƯƠng binh và XÃ HỘi- bộ quốc phòng bộ NỘi vụ
  Ngữ pháp: I. Verb tenses : The simple present perfect tense 1-Cấu tạo
uploads/laws/files
  CÔng vă n c ủ a V ăn ph ò ngch í n h ph ủ s ố 3 3 9 9 / V pc p- nnng à y 2 1 t h á n g 6 n ă m 2 0 0 2 VỀ V i ệ c đ Í nhch í n h danhm ục t h ực V ậ T, Đ Ộ n g vậ thoangd ã q u ý hiếmbanh à n h k è mtheong hị Đ Ị N H s ố 4 8 / 2 0 0 2
uploads/Laws/files
  Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 3 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
uploads/laws/file
  VỀ việc ban hành quy đỊnh về Đo vẽ BẢN ĐỒ ĐỊa chất và ĐIỀu tra tài nguyên khoáng sản tỷ LỆ 1: 50
dhcsnd4/pa_uploads/laws
  BỘ thông tin và truyềN thông số: 20/2008/QĐ-btttt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/laws
  20 ĐỀ VÀ ĐÁP Án thi hsg anh 8 ĐỀ SỐ 1 ĐỀ thi chọn hsg tiếng anh 8
  Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử huyệN
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam phòng giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
  Mục Lục HƯỚng dẫn quản trị HỆ thống website
uploads/laws/files
  Chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
directory uploads laws  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương