BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG



tải về 2.98 Mb.
trang20/29
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.98 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   29


VÒ kh¶ n¨ng chÊp nhËn cña thÞ tr­êng

I. Nhu cÇu thÞ tr­êng

TT

Tªn s¶n phÈm

§¬n vÞ ®o

Sè l­îng cã thÓ tiªu thô trong n¨m:

Chó thÝch

20..

20..

20..

1

2

3

4

5

6

7
































































II. Ph­¬ng ¸n s¶n phÈm

TT

Tªn s¶n phÈm

§¬n vÞ ®o

Sè l­îng s¶n xuÊt trong n¨m:

Tæng sè

C¬ së tiªu thô

20..

20..

20..

1

2

3

4

5

6

7

8









































































III. Danh môc chØ tiªu chÊt l­îng s¶n phÈm

TT

Tªn s¶n phÈm vµ
chØ tiªu chÊt l­îng chñ yÕu


§¬n vÞ ®o

Møc chÊt l­îng

Ghi chó

CÇn ®¹t

T­¬ng tù mÉu

Trong n­íc

ThÕ giíi

1

2

3

4

5

6

7

































































PL2-LLTC

05/2015/TT-BTNMT



TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG KH&CN

CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ

NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ


  1. Tên tổ chức:

Năm thành lập:


Địa chỉ:

Số đăng ký hoạt động khoa học công nghệ:


Website:
Điện thoại: Fax:
E-mail:


2. Chức năng, nhiệm vụ và loại hình hoạt động KH&CN hoặc sản xuất kinh doanh liên quan đến nhiệm vụ KH&CN.

  1. Tổng số cán bộ có trình độ đại học trở lên của tổ chức




TT

Cán bộ có trình độ

đại học trở lên

Tổng số

1

Tiến sỹ







2

Thạc sỹ







3

Đại học








4. Số cán bộ nghiên cứu của tổ chức trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ


TT

Cán bộ có trình độ

đại học trở lên

Số trực tiếp tham gia thực hiện

nhiệm vụ

1

Tiến sỹ







2

Thạc sỹ







3

Đại học







5. Kinh nghiệm và thành tựu KH&CN trong 5 năm gần nhất liên quan đến nhiệm vụ KH&CN tuyển chọn/giao trực tiếp của các cán bộ trong tổ chức trực tiếp tham gia đã kê khai ở mục 4 trên đây (Nêu lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm, số năm kinh nghiệm, tên các đề tài/dự án/đề án đã chủ trì hoặc tham gia, những công trình đã áp dụng vào sản xuất và đời sống, thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác, ...)

6. Cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có liên quan đến nhiệm vụ KH&CN:
- Nhà xưởng:

- Trang thiết bị chủ yếu:




7. Khả năng huy động các nguồn vốn khác (ngoài ngân sách SNKH) cho việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN đăng ký.


  • Vốn tự có: ..................... triệu đồng (văn bản chứng minh kèm theo).

  • Nguồn vốn khác: ..................... triệu đồng (văn bản chứng minh kèm theo).




............, ngày ...... tháng ...... năm 20...
THỦ TRƯỞNG

Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ kh&cn

(Họ, tên và chữ ký của người lãnh đạo tổ chức, đóng dấu)

PL2-LLCN

05/2015/TT-BTNMT



Lý lịch khoa học

của cá nhân thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN9


Đăng ký Chủ nhiệm nhiệm vụ:



Đăng ký Tham gia thực hiện nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ:. ................................





1. Họ và tên:

2. Năm sinh: 3. Nam/Nữ:


4. Học hàm: Năm được phong học hàm:

Học vị: Năm đạt học vị:



5. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ:


6. Địa chỉ nhà riêng:

7. Điện thoại: CQ: ; NR: ; Mobile:

8. Fax: E-mail:

9. Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm:

Tên tổ chức :

Tên người Lãnh đạo:

Điện thoại người Lãnh đạo:

Địa chỉ tổ chức:


10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học










Thạc sỹ










Tiến sỹ










Thực tập sinh khoa học










11. Quá trình công tác


Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)



Vị trí công tác

Tổ chức công tác

Địa chỉ Tổ chức






































12. Các công trình công bố chủ yếu

(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký trong 5 năm gần nhất)


TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)



Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình


Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)



Năm công bố















































13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp

(liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có)


TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng




























14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn

(liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có)


TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)



























15. Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

(trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu có)


Tên đề tài/đề án,

dự án,nhiệm vụ khác

đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)



Thuộc Chương trình

(nếu có)


Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)







































Tên đề tài/đề án,

dự án, nhiệm vụ khác đã tham gia

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)



Thuộc Chương trình

(nếu có)


Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)








































16. Giải thưởng

(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu có)


TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng




























17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác

(liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có)


............, ngày ....... tháng ....... năm 20...


Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm (hoặc tham gia thực hiện chính) đề tài/đề án, Dự án10

(Xác nhận và đóng dấu)


Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần thiết để Ông, Bà …... chủ trì (tham gia) thực hiện

đề tài/đề án, dự án





cá nhân đăng ký chủ nhiệm

(hoặc tham gia thực hiện chính)

đề tài/đề án, Dự án

(Họ, tên và chữ ký)



1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   29


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương