ĐỀ: I. Listen to the following conversation and fill in the missing information (6 points) Student Atải về 27.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích27.65 Kb.
#25729

Họ và tên:…………………………. KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG Số phách

Lớp: 6…. Môn: Tiếng Anh 6 (do nhà trường ghi)

Thời gian: 45 phút


Điểm Lời phê của giáo viên Số phách

(do nhà trường ghi)

ĐỀ:

I. Listen to the following conversation and fill in the missing information (6 points)

Student A:

Name:...............................................................................

Age:((tuổi) ........................................................................

Address: ...........................................................................

Student B:

Name:...............................................................................

Age:((tuổi) .........................................................................

Address: .............................................................................II. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại. (1.5 points)

1. A. now B. how C. down                  D. window

2. A. bike B. high C. nine D. sandwich

3. A. books B. pencils C. rulers D. bags

4. A. brother B. come C. home D. mother

5. A. these B. thank C. those D. there

6. A. city B. family C. fifteen D. telephone

III. Chọn đáp án đúng nhất (A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu sau.(3,5 points)

1. …………………is your father? He is very well, thank you.

A. How B. How much C. How many D. How often

2 . Tom and Peter are classmates and Mary is …………..friend.

A. his B. her C. their D. our

3. What’s his brother’s name? ………….. Nam.

A. His name’s B. He C. His brother name’s D. She

4. How many ……….are there in the living-room? There’s only one…………

A. couch/ couches B. couches/ couches C. couches / couch D. couch/ couch

5. Are you and Lan students? Yes, ………

A. we are B. they are C. you are D. I am

6. My brother and …….are at home. A. Me B. my C. mine D. I

7. ………are Hoa’s pens. A. This B.That C.These D. There

8. ……………. is your baby sister? She’s fine.

A. How much B. How C. How old D. How many

9. He …………….to school on Sundays.

A. not goes B. don’t go C. doesn’t go D. no goes

HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO PHẦN PHÁCH
    10. Are these couches? No, …… aren’t. A. they B. there C. these D. it

11. The room of my parents is small. “The room of my parents” means:

A. my room’s parents B. my parents’s room

C. my parents’ room D. my room’ parents

12. .................... good friends.

A. Tom and I am B. I and Tom is C. Tom and I are

13. She lives ..... 46 Tran Phu Street. A. on B. in C. at D. Ø

14. My class is ...... the second floor. A. in B. with C. on D. at

IV. Đặt câu hỏi cho từ gạch chân (4points)

1. Mai is not fine today.

................................................................................................................................................?

2. The man in the car is our new teacher.

................................................................................................................................................?

3. There is a board on the wall.

................................................................................................................................................?

4. My sister lives on Le Qui Don Street.

................................................................................................................................................?

V. Đọc đoạn văn và chọn câu trả lời thích hợp.(5 points)

I live in a house near the sea. It is ...(1)... old house, about 100 years old and...(2)... very small. There (3)….two bedrooms upstairs and no bathroom. The bathroom is downstairs ... (4)... the kitchen and there (5)….a living room where there is a lovely old fire place. There is a garden...(6)... the house. The garden goes down to the beach and in spring and summer...(7)... flowers every where. I live alone...(8)... my dog, Rack

I love my house for... (9)... reasons: the garden, the flowers in summer, the fee in winter, but the best thing (10) the view from my bedroom window.

Upstairs: trên lầu downstairs: dưới lầu1

A. a

B. an

C. the

D. any

2

A. It's

B. It

C. there's

D. They're

3

A. are

B. is

C. isn’t

D. be

4

A. between

B. next

C. near to

D. next to

5

A. are

B. is

C. isn’t

D. be

6

A. in front

B. front of

C. of front in

D. in front of

7

A. these are

B. they are

C. there are

D. those are

8

A. for

B. of

C. on

D. with

9

A. any

B. many

C lot

D. a

10

A. are

B. is

C. isn’t

D. be

====== Good luck to you=====

Key:


I. 6 pts

Student A:

Name Huong

Age:((tuổi) 13

Address: Dinh Tien Hoang street

Student B:

Name: Steven

Age:((tuổi) 12

Address: Tran Hung Dao Sreet

II. (1.5 points)

1. D. Window 2.D. sandwich 3. A. books 4. C. home 5. B. thank 6. B. familyIII. (3,5 points)

1. A 2 . C 3. A 4.C 5.A 6. D 7. C

8. B 9. C 10.A 11.C 12.C 13A 14.C

IV. (4points)

1. How is Mai today ?

2. Who is the man in the car?

3. .How many boards are there on the wall?

4. Where does your sister live?

V. Đọc đoạn văn và chọn câu trả lời thích hợp.(5 points)

1 B 2A 3A 4C 5B 6D 7C 8.D 9B 10B
====== Good luck to you=====
Каталог: fileupload -> tainguyen
tainguyen -> ĐỀ CƯƠng ôn tập học kỳ I. MÔN hóa họC. NĂM họC: 2014-2015. I/ Phần câu hỏi lý thuyết
tainguyen -> Ma trậN ĐỀ kiểm tra hki năm họC 2013-1014 Môn: Tin 6
tainguyen -> BÀi tập nâng cao- lớP 8
tainguyen -> ĐÁP ÁN ĐỀ SỬ 7 hki năm họC 2015-2016 Đề A
tainguyen -> Ubnd tỉnh phú YÊn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học phú YÊN Độc lập -tự do Hạnh phúc
tainguyen -> ĐÁP Án và biểU ĐIỂm lịch sử 8 KÌ II (2012-2013) Câu 1: ( 4điểm)
tainguyen -> MÔN : VẬt lý LỚP : 11 NÂng cao thời gian làm bài: 45 phút
tainguyen -> Ma trậN ĐỀ kiểm tra hki (2014-2015) Môn: lịch sử lớp 6
tainguyen -> Trường th số 2 Sơn Thành Đông Họ và tên
tainguyen -> Hãy điền số thích hợp vào chỗ nhé ! Câu 1

tải về 27.65 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương