Ñy ban nhn dntải về 9.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích9.36 Kb.
#21252

ñy ban nh©n d©n


tØnh an giang
Sè: 452 /Q§-CTUB

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Long Xuyªn, ngµy 08 th¸ng 3 n¨m 2005.QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh an giang


VÒ viÖc phª duyÖt §Ò ¸n c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh

theo c¬ chÕ "mét cöa" cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ An Giang.


chñ tÞch ñy ban Nh©n d©n TØnh An Giang

C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ®­îc Quèc héi th«ng qua ngµy 26/11/2003;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 181/2003/Q§-TTg ngµy 04/9/2003 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ thùc hiÖn c¬ chÕ "mét cöa" t¹i c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng;

XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ An Giang t¹i C«ng v¨n sè 61/CV.KH§T ngµy 03/3/2005;

XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Néi vô An Giang.

QUyÕt ®Þnh


§iÒu 1: Phª duyÖt §Ò ¸n c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh theo c¬ chÕ “mét cöa” cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ An Giang (cã ®Ò ¸n kÌm theo).

§iÒu 2: Gi¸m ®èc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¸c së, ban, ngµnh liªn quan vµ UBND c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè tæ chøc thùc hiÖn §Ò ¸n ®· ®­îc phª duyÖt.

§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký.

Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc Së Néi vô, Gi¸m ®èc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Ban chØ ®¹o c¶i c¸ch hµnh chÝnh tØnh vµ Thñ tr­ëng c¸c c¬ quan cã liªn quan trong ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®­îc giao chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 3,

- TT. TØnh ñy,

- TT. H§ND tØnh,

- TC TØnh ñy.

- L­u.

kt. Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh an giang


phã chñ tÞch

( ®· ký )NguyÔn V¨n §¶m


Каталог: VBPQ -> vbpq.nsf
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông VI phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> TỈnh an giang
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> Ñy ban nhn dn
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998

tải về 9.36 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương