QuyếT ĐỊnh v/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998tải về 12.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích12.17 Kb.
#3544


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1089/QĐ.UB Long Xuyên, ngày 09 tháng 06 năm 1998
QUYẾT ĐỊNH

V/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Kế hoạch Kinh tế - Xã hội năm 1998 đã được HĐND tỉnh thông qua;

- Căn cứ kết quả sản xuất lúa vụ Hè thu năm 1998;

- Xét kế hoạch & đề nghị của các DNNN được phân công kinh doanh lương thực;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Giám đốc Sở Thương mại & Du lịch.

QUYẾT ĐỊNHĐiều 1: Giao nhiệm vụ mua lúa, gạo vụ Hè thu năm 1998 tổng số 350.000 tấn qui lúa cho các doanh nghiệp sau đây:

1- Công ty Lương thực 150.000 tấn

2- Công ty XNK Nông sản Thực phẩm 80.000 tấn

3- Công ty Xuất nhập khẩu 50.000 tấn

4- Công ty Du lịch & Phát triển Miền núi 40.000 tấn

5- Công ty Thoại Hà 20. 000 tấn

6- Xí nghiệp Bao Bì 10.000 tấn

Giám đốc các doanh nghiệp căn cứ chỉ tiêu được giao chủ động bàn với UBND các huyện, thị xã tổ chức: Kho, trạm, điểm mua lúa, gạo đến tận nông dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa để mua hết lúa hàng hóa nông dân cần bán, theo giá thị trường hình thành, đảm bảo người sản xuất có lãi. Tại các điểm mua phải niên yết giá mua phù hợp từng loại phẩm cấp lúa, gạo. Nghiêm cấm mọi hành động ép cấp, ép giá. Phương tiện cân, đong phải đúng tiêu chuẩn của Nhà nước qui định.

Giám đốc các doanh nghiệp phải có kế hoạch bảo quan an toàn lúa, gạo trong mùa mưa, lũ.

Điều II: Tiếp tục duy trì Ban Điều hành mua lúa, gạo vụ Đông xuân 97 – 98 để giúp UBND tỉnh điều hành mua lúa, gạo vụ hè thu 1998.

Điều III: Giám đốc Chi nhánh Ngân hành Nhà nước chỉ đạo Giám đốc các chi nhánh ngân hàng thương mại chuẩn bị đủ vốn cho doanh nghiệp vay mua hết lúa, gạo nông dân cần bán.

Giám đốc các doanh nghiệp hợp đồng cụ thể với các chi nhánh ngân hàng thương mại để vay vốn theo chỉ tiêu kế hoạch được giao và theo tiến độ mua.Điều IV: UBND các huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc tổ chức mua lúa, gạo trên địa bàn, phản ảnh UBND tỉnh các trường hợp cần xử lý.

Điều V: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Thương mại & Du lịch, Nông nghiệp & PTNT, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại, Cục trưởng Cục Quản lý vốn & TSNN tại DN, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Giám đốc các doanh nghiệp có tên tại Điều I chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều V PHÓ CHỦ TỊCH

- TTTU, HĐND (BC)

- Đ/c Bảy Phong

- Phòng TH (3) (Đã ký)

- Lưu VP
Nguyễn Minh Nhị
Каталог: VBPQ -> vbpq.nsf
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông VI phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> TỈnh an giang
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> Ñy ban nhn dn
vbpq.nsf -> Uû ban nh¢n d¢n tønh an giang céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tải về 12.17 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương