QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sảntải về 7.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích7.15 Kb.
#2756
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1017/QĐ-UB-TC Long Xuyên, ngày 6 tháng 12 năm 1995
QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 20/4/1995;

Căn cứ Quyết định số 964/QĐ.UB.TC ngày 20/11/1995 của UBND tỉnh An Giang về thành lập Doanh nghiệp Nhà nước Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang.
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập Hội đồng Quản trị Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản tỉnh An Giang có từ 03 đến 05 thành viên.

Điều 2: Hội đồng Quản trị thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Luật doanh nghiệp Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Xuất nhập khẩu Thuỷ sản An Giang đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Xuất Nhập khẩu Thủy sản, Giám đốc CTy Xuất nhập khẩu Thuỷ sản và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 3 PHÓ CHỦ TỊCH- Lưu.
(Đã ký)

Lê Phú Hội
Каталог: VBPQ -> vbpq.nsf
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông VI phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> TỈnh an giang
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> Ñy ban nhn dn
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998
vbpq.nsf -> Uû ban nh¢n d¢n tønh an giang céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tải về 7.15 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương