UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 9.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích9.65 Kb.
#2921
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BẮC KẠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1035/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 24 tháng 5 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định giá thuế nhà đất tỉnh Bắc Kạn năm 2006

theo giá thóc thuế sử dụng đất nông nghiệp


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế nhà đất;

Căn cứ Thông tư số 83/TC/TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 401/TTr-GC ngày 10/5/2006 về việc quy định giá thuế nhà đất tỉnh Bắc Kạn năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định giá thuế nhà đất tỉnh Bắc Kạn năm 2006 thu bằng tiền theo giá thóc thuế sử dụng đất nông nghiệp là 2.000 đồng/kg (Hai nghìn đồng trên một kilôgam).

Điều 2. Cục Thuế tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

- TT Tỉnh uỷ (b/c); CHỦ TỊCH

- TT HĐND, UBND tỉnh;

- Như điều 3 (t/h);- LĐVP;

- Lưu: VT-P.TH.
Hà Đức Toại

Hoµ/q®/Gia thoc thue nha dat

Каталог: vbpq -> vbpq.nsf
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông VI phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> TỈnh an giang
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> Ñy ban nhn dn
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998
vbpq.nsf -> Uû ban nh¢n d¢n tønh an giang céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tải về 9.65 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương