QuyếT ĐỊnh về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông VI phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003tải về 12.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích12.28 Kb.
#2621

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BẮC KẠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1002/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 03 tháng 6 năm 2008QUYẾT ĐỊNH

Về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

Xét đề nghị của Công an tỉnh Bắc Kạn tại văn bản số 175/TTr-CAT(PC26) ngày 20 tháng 3 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Tịch thu sung công quỹ nhà nước phương tiện giao thông vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, cụ thể như sau:

Tịch thu 22 xe mô tô, là các phương tiện giao thông vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông (hiện đang tạm giữ tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh), hiện nay không biết rõ chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp, chủ sở hữu không đến nhận phương tiện.

Trong đó:

1. Xe có biển số đăng ký đúng hồ sơ gốc quản lý: 04 xe.

2. Xe không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, gắn biển số giả, không có phiếu trả lời xác minh: 18 xe.

Có danh sách cụ thể kèm theo.Điều 2. Giao Công an tỉnh:

1. Xây dựng phương án xử lý, phối hợp với các ngành chức năng thực hiện thủ tục sung công quỹ các phương tiện giao thông nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật. Yêu cầu hoàn thành và tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trong tháng 6/2008.

2. Có trách nhiệm thụ lý, trả lời hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị, khiếu nại liên quan đến việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Như điều 3 (t/h);

- Sở GTVT;

- Viện KSND tỉnh;

- PC26 Công an tỉnh;

- PVPTH;

- Lưu: VT,NC.Trương Chí Trung
Каталог: vbpq -> vbpq.nsf
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> TỈnh an giang
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> Ñy ban nhn dn
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998
vbpq.nsf -> Uû ban nh¢n d¢n tønh an giang céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tải về 12.28 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương