Ñy ban nhn dntải về 15.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích15.14 Kb.
#3452

ñy ban nh©n d©n


tØnh an giang
Sè: 1080 /CV-UB-NV

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Long Xuyªn, ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2005.

V/v rµ so¸t, söa ®æi, ®¬n gi¶n ho¸
thñ tôc hµnh chÝnh


KÝnh gëi : - Thñ tr­ëng c¸c Së, ngµnh tØnh,

- Chñ tÞch UBND huyÖn, thÞ x·, thµnh phè.
Thêi gian qua, c¸c ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng trong tØnh ®· cè g¾ng thùc hiÖn c«ng t¸c c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh theo chØ ®¹o cña trung ­¬ng, cña tØnh vµ ®· ®¹t ®­îc mét sè tiÕn bé nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn, viÖc ban hành c¸c quy ®Þnh vµ thùc hiÖn c¸c thñ tôc hµnh chÝnh trªn nhiÒu lÜnh vùc, nhÊt lµ trong quan hÖ víi d©n vµ doanh nghiÖp vÉn cßn phøc t¹p, phiÒn hµ, chËm ®­îc kh¾c phôc.

Ngµy 05/4/2005, Thñ t­íng ChÝnh phñ ®· ra ChØ thÞ sè 09/2005/CT-TTg vÒ tiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh, nh¾c nhë c¸c bé ngµnh trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng thùc hiÖn mét c¸ch tËp trung vµ thËt sù quyÕt liÖt, tr¸ch nhiÖm; ngµy 18/4/2005 V¨n phßng ChÝnh phñ ra C«ng v¨n sè 1994/VPCP-CCHC cô thÓ hãa nhiÖm vô rµ so¸t vµ c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh, ®Þnh kú hµng quý ph¶i b¸o c¸o Thñ t­íng ChÝnh phñ.

§Ó ®¹t ®­îc môc tiªu t¹o b­íc chuyÓn c¨n b¶n trong quan hÖ gi÷a c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc víi d©n vµ doanh nghiÖp, thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, Chñ tÞch UBND tØnh yªu cÇu Thñ tr­ëng c¸c së ngµnh, Chñ tÞch UBND c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè cÇn qu¸n triÖt:

- C¶i c¸ch m¹nh mÏ h¬n n÷a thñ tôc hµnh chÝnh lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô c«ng t¸c träng t©m vµ cÊp b¸ch.

- Söa ®æi còng nh­ ban hµnh c¸c quy ®Þnh míi vÒ thñ tôc hµnh chÝnh ph¶i ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu, dÔ thùc hiÖn ®èi víi d©n vµ doanh nghiÖp, lo¹i bá nh÷ng kh©u trung gian, giÊy tê kh«ng cÇn thiÕt, rót ng¾n tèi ®a thêi gian thùc hiÖn.

- C¸c thñ tôc hµnh chÝnh tù ®Æt ra kh«ng ®óng thÈm quyÒn ph¶i ®­îc hñy bá vµ xö lý tr¸ch nhiÖm ®èi víi ng­êi ban hµnh.

- C¸c thñ tôc hµnh chÝnh trªn tõng ngµnh, tõng lÜnh vùc ph¶i ®­îc hÖ thèng ho¸ hoÆc ®­îc quy ®Þnh tËp trung thèng nhÊt vµo mét v¨n b¶n. ViÖc thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh ph¶i ®¶m b¶o c«ng khai, minh b¹ch, ®óng ph¸p luËt…

Trªn c¬ së ®ã nghiªm tóc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau:

1- TËp trung vµ th­êng xuyªn chØ ®¹o ngµnh m×nh, ®Þa ph­¬ng m×nh tiÕn hµnh rµ so¸t, söa ®æi, ®¬n gi¶n hãa thñ tôc hµnh chÝnh thuéc ph¹m vi tr¸ch nhiÖm qu¶n lý.

2- B¸o c¸o Chñ tÞch UBND tØnh (th«ng qua Së Néi vô - c¬ quan th­êng trùc Ban chØ ®¹o c¶i c¸ch hµnh chÝnh ®Ó tæng hîp chung tr­íc ngµy 15 th¸ng cuèi cña mçi quý) vÒ c¸c néi dung sau:

+ T×nh h×nh triÓn khai thùc hiÖn c«ng t¸c rµ so¸t, ®¸nh gi¸ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh nhÊt lµ vÒ: ®¨ng ký hé tÞch, hé khÈu, c«ng chøng, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ ë, cÊp phÐp x©y dùng, thi tuyÓn c¸n bé, c«ng chøc, ®¨ng ký kinh doanh, thuÕ, h¶i quan…

+ KÕt qu¶ xö lý c¸c thñ tôc hµnh chÝnh sau khi rµ so¸t, trong ®ã nªu râ sè l­îng, néi dung, c¸c thñ tôc ®· ®­îc söa ®æi, b·i bá hoÆc dù kiÕn sÏ söa ®æi, bæ sung (nªu râ tªn v¨n b¶n quy ®Þnh c¸c thñ tôc).

+ Nh÷ng thñ tôc hµnh chÝnh ®Ò nghÞ cÊp cã thÈm quyÒn söa ®æi, bæ sung hoÆc b·i bá (®­îc quy ®Þnh trong LuËt, NghÞ quyÕt cña Quèc héi, Ph¸p lÖnh, NghÞ quyÕt cña Uû ban Th­êng vô Quèc héi, NghÞ quyÕt, NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ, QuyÕt ®Þnh, ChØ thÞ cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, v¨n b¶n cña Bé ngµnh Trung ­¬ng, v¨n b¶n cña H§ND tØnh, v¨n b¶n cña UBND tØnh).

+ C¸c kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt vÒ c¸c vÊn ®Ò kh¸c cã liªn quan.

Giao Së Néi vô theo dâi, tæng hîp kÕt qu¶ thùc hiÖn ë c¸c ®¬n vÞ, ®Þa ph­¬ng vµ ®Þnh kú b¸o c¸o vÒ Trung ­¬ng theo ®óng quy ®Þnh.

N¬i nhËn :

- Nh­ trªn.

- TT. TU, H§ND tØnh (®Ó b/c).

- TT. UBND tØnh.

- UBMTTQ vµ c¸c ®oµn thÓ

- L§.VP


- C¸c Phßng, Trung t©m

- L­u.


chñ tÞch UBND tØnh an giang
®· ký

NguyÔn Hoµng ViÖt
Каталог: VBPQ -> vbpq.nsf
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông VI phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> TỈnh an giang
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998
vbpq.nsf -> Uû ban nh¢n d¢n tønh an giang céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tải về 15.14 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương