Uû ban nh¢n d¢n tønh an giang céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 11.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích11.35 Kb.
#3584

Uû BAN NH¢N D¢N

TØNH AN GIANG

céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1090/Q§-UB-TC

Long Xuyªn, ngµy 06 th¸ng 5 n¨m 2002quyÕt ®Þnh cña uû ban nh©n d©n tØnh

V/v Thµnh lËp Trung t©m Tin häc TØnh.


uû ban nh©n d©n tØnh an giang

C¨n cø LuËt Tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n (söa ®æi) ®· ®­îc Quèc héi n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 21/6/1994;


C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 112/2001/Q§-TTg ngµy 25/7/2001 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, phª duyÖt §Ò ¸n Tin häc hãa qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc giai ®o¹n 2001-2005, phÇn V, môc 2.1 vÒ kiÖn toµn tæ chøc c¸c ®¬n vÞ tin häc trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc;

XÐt ®Ò nghÞ cña Ch¸nh V¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh vµ Tr­ëng Ban Tæ chøc chÝnh quyÒn tØnh,quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Thµnh lËp Trung t©m Tin häc tØnh An Giang trùc thuéc V¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh .

Trung t©m Tin häc tØnh sö dông con dÊu cña V¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh, kinh phÝ ho¹t ®éng h»ng n¨m ®­îc dù trï vµ h¹ch to¸n chung trong kinh phÝ cña V¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh.

Biªn chÕ Trung t©m ®­îc giao h»ng n¨m trong tæng biªn chÕ cña V¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh.

§iÒu 2: Trung t©m chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ ph¸t triÓn øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong c¸c c¬ quan nhµ n­íc phï hîp víi yªu cÇu ®· nªu trong QuyÕt ®Þnh 112/2001/Q§-TTg ngµy 25/7/2001 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, tæ chøc triÓn khai ®Ò ¸n Tin häc hãa qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc giai ®o¹n 2001-2005 vµ c¸c n¨m tiÕp sau trªn ®Þa bµn tØnh.

Gi¸m ®èc Trung t©m cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng tr×nh Ch¸nh V¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh ban hµnh.§iÒu 3: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký.

Ch¸nh V¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh, Tr­ëng Ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh vµ Thñ tr­ëng c¸c c¬ quan cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
N¬i nhËn


- TV TØnh uû,

- H§ND tØnh,

- V¨n phßng CP,

- Nh­ §iÒu 3,- L­u VT, TCCQ.

TM. uû ban nh©n d©n tØnh

kt.chñ tÞch

phã chñ tÞch
(§· ký)
§Æng Hoµi Dòng

Каталог: VBPQ -> vbpq.nsf
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông VI phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> TỈnh an giang
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> Ñy ban nhn dn
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998

tải về 11.35 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương