TỈnh an giangtải về 12.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích12.78 Kb.
#3001

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANGSố:1042/QĐ-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long Xuyên, ngày 19 tháng 4 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH


Về việc hủy bỏ Quyết định số 502/2003/QĐ-UB ngày 09/4/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành bản quy định về việc cho phép sử dụng tạm thời một phần phía bên trong vĩa hè và lòng đường của một số đường phố thuộc thành phố Long Xuyên và thị xã Châu ĐốcỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2001;

Căn cứ Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Theo đề nghị của Ban An toàn Giao thông tỉnh An Giang tại Tờ trình số 18/TTr-ATGT ngày 23/3/2007,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Hủy bỏ Quyết định số 502/2003/QĐ-UB ngày 09/4/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành bản quy định về việc cho phép sử dụng tạm thời một phần phía bên trong vĩa hè và lòng đường của một số đường phố thuộc thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc và Quyết định số 2500/2003/QĐ-UB ngày 05/12/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Bản quy định về việc cho phép sử dụng tạm thời một phần phía bên trong vĩa hè và lòng đường của một số đường phố thuộc thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc.

Điều 2. Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quyết định tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về giao thông đường bộ và trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông đường bộ và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong phạm vi địa phương quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận :

- TT TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Ban ATGT tỉnh;

- UBND và Ban ATGT huyện, thị, thành phố;


- Sở ngành cấp tỉnh

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;- Lưu VT, KT.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
đã ký

Phạm Kim Yên

Каталог: VBPQ -> vbpq.nsf
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông VI phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> Ñy ban nhn dn
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998
vbpq.nsf -> Uû ban nh¢n d¢n tønh an giang céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tải về 12.78 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương