Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạNtải về 17.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích17.12 Kb.
#3003

Số 28 (12 - 6 - 2009)

CÔNG BÁOỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC KẠN

_____________________

Số: 1042/2009/QĐ-UBND


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 5 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH


Về việc sửa đổi, bổ sung bản “Quy định trách nhiệm của

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành

và Trưởng thôn, bản, Tổ trưởng tổ dân phố trong tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông” ban hành kèm theo Quyết định số 1230/2004/QĐ-UB ngày 15/7/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;

Căn cứ Thông tư số 22/2007/TT-BCA(C11) ngày 12/10/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc thông báo đến nơi cư trú hoặc nơi công tác, học tập của người có hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông;

Căn cứ Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 26/6/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Kạn về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn;

Căn cứ Quyết định số 1230/2004/QĐ-TTg ngày 15/7/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành bản “Quy định trách nhiệm của của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Trưởng thôn, bản, Tổ trưởng tổ dân phố trong tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông”;

Xét đề nghị của Công an tỉnh tại văn bản số 1270/TTr-CAT(PC26) ngày 5/5/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều bản “Quy định trách nhiệm của của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Trưởng thôn, bản, Tổ trưởng tổ dân phố trong tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông” ban hành kèm theo Quyết định số 1230/2004/QĐ-UB ngày 15/7/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

“Điều 3. Công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông bị các cơ quan chức năng lập biên bản khi đến giải quyết phải có giấy giới thiệu của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị, trường học (nếu là công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang). Uỷ ban nhân dân xã, phường thị trấn chỉ cấp giấy giới thiệu cho công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn không phải là cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang cư trú tại địa phương.

Công dân có hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông hoặc gây tai nạn giao thông do lỗi chủ quan, sau khi thực hiện xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan chức năng sẽ được thông báo việc vi phạm hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo về cơ quan, đơn vị, trường học, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người vi phạm cư trú, công tác, học tập để phối hợp giáo dục, quản lý.

Các cơ quan, đơn vị, trường học, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn khi tiếp nhận thông báo của các cơ quan chức năng có trách nhiệm kiểm điểm, giáo dục và xử lý theo quy định đối với người có hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông và theo dõi, tổng hợp.”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:

“Điều 14. Thôn, bản, tổ dân phố có số người vi phạm trật tự an toàn giao thông và gây ra tai nạn giao thông do lỗi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông tăng thì hạ mức thi đua của thôn, bản, tổ dân phố đó.

Gia đình nào có người vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông hoặc gây ra tai nạn giao do vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông thì không xem xét tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá” và các danh hiệu thi đua của đoàn viên, hội viên.Lập sổ theo dõi công dân thuộc thôn, bản, tổ phố mình phụ trách có hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông bị cơ quan chức năng thông báo, vào ngày 20 hàng tháng tập hợp danh sách và kết quả kiểm điểm, giáo dục, xử lý cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (triển khai đến Trưởng các thôn, bản, tổ dân phố) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCHTrương Chí Trung

Каталог: vbpq -> vbpq.nsf
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông VI phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> TỈnh an giang
vbpq.nsf -> Ñy ban nhn dn
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998
vbpq.nsf -> Uû ban nh¢n d¢n tønh an giang céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tải về 17.12 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương