Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN



tải về 30.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích30.98 Kb.
#887

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1796/QĐ-UBND




Ninh Thuận, ngày 09 tháng 9 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Phòng Pháp chế

thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn




CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 17/TTr-SNNPTNT ngày 05 tháng 02 năm 2013 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1939/TTr-SNV ngày 05 tháng 9 năm 2013,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Phòng Pháp chế thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Pháp chế và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đúng theo quy định đảm bảo không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ và hoạt động đạt hiệu quả.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.







CHỦ TỊCH

Nơi nhận:


- Như Điều 3;

- Bộ Tư pháp;

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Đăng Website – Công báo;

- Lưu: VT, VX. PD




Đã ký


Nguyễn Đức Thanh


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1795/QĐ-UBND




Ninh Thuận, ngày 09 tháng 9 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Phòng Pháp chế thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư




CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2982/TTr-SKHĐT ngày 17 tháng 12 năm 2012 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1939/TTr-SNV ngày 05 tháng 9 năm 2013,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Phòng Pháp chế thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Điều 2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Pháp chế và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư đúng theo quy định đảm bảo không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ và hoạt động đạt hiệu quả.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.







CHỦ TỊCH

Nơi nhận:


- Như Điều 3;

- Bộ Tư pháp;

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Đăng Website – Công báo;

- Lưu: VT, VX. PD




Đã ký


Nguyễn Đức Thanh





ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1794/QĐ-UBND




Ninh Thuận, ngày 09 tháng 9 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Phòng Pháp chế thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường




CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 441/STNMT-VP ngày 05 tháng 3 năm 2013 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1939/TTr-SNV ngày 05 tháng 9 năm 2013,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Phòng Pháp chế thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Pháp chế và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đúng theo quy định đảm bảo không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ và hoạt động đạt hiệu quả.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.







CHỦ TỊCH

Nơi nhận:


- Như Điều 3;

- Bộ Tư pháp;

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Đăng Website – Công báo;

- Lưu: VT, VX. PD




Đã ký

Nguyễn Đức Thanh


Каталог: chinhquyen -> sonv -> Documents
sonv -> SỞ NỘi vụ Số: 1219/bc-snv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
sonv -> Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
sonv -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
sonv -> Ubnd tỉnh ninh thuận sở NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
sonv -> V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch cchc và báo cáo cchc hàng năm
sonv -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> TỈnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 30.98 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương