Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 32.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích32.5 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 17/2013/CT-UBND Ninh Thuận, ngày 21 tháng 6 năm 2013
CHỈ THỊ


Về việc đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện phân cấp

thẩm quyền quản lý đối với đơn vị sự nghiệp công lập

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thực hiện Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Ngày 11 tháng 9 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND Quy định về thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Việc tiếp tục quy định và triển khai thực hiện phân cấp thẩm quyền quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian vừa qua đã từng bước nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phát huy tính năng động của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn một số hạn chế, bất cập, hiệu quả chưa cao, chưa kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; hoạt động theo phân cấp thẩm quyền quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay vẫn còn hạn chế, thực hiện chưa đồng bộ do một số đơn vị sự nghiệp công lập còn thụ động trong thực hiện thẩm quyền được phân cấp và công tác hướng dẫn, chỉ đạo của một số cơ quan quản lý trực tiếp chưa thực sự sâu sát, chưa đảm bảo thực hiện phân cấp triệt để thẩm quyền quản lý theo quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
Căn cứ các Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ, trước mắt bao gồm: Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện phân cấp thẩm quyền quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; đặc biệt là trong việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan đến triển khai thực hiện Luật Viên chức; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:


1. Các Sở, Ban ngành và các đơn vị hành chính trực thuộc; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:
1.1 Thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý kịp thời rà soát, chủ động triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã được phân cấp thẩm quyền quản lý theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 96/2007/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2007 và Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh trên các lĩnh vực:

a) Thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia tách, đổi tên, giải thể; phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế hoạt động của tổ chức thuộc hoặc trực thuộc đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đảm bảo nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Lập kế hoạch biên chế thông qua xây dựng, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập trong từng năm theo Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ để làm cơ sở sử dụng và quản lý biên chế sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Tuyển dụng viên chức, bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp viên chức; ký kết hợp đồng làm việc có thời hạn, không xác định thời hạn và chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức; nâng bậc lương viên chức; xét chuyển chức danh nghề nghiệp và tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; tiếp nhận, điều động viên chức; nhận xét, đánh giá, khen thưởng, xử lý kỷ luật viên chức; quản lý hồ sơ viên chức; giải quyết chế độ nghỉ hưu, nghỉ việc đối với cán bộ, viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập;

Trong quá trình tổ chức thực hiện phải đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ phủ về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên chức; quy định của Bộ Nội vụ tại các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ. Trên cơ sở đó và để phù hợp với tình hình thực tế, phải thống nhất thực hiện theo một số nội dung như sau:

- Về hình thức tuyển dụng, áp dụng theo hình thức xét tuyển (hình thức thi tuyển chỉ thực hiện khi hoàn toàn đủ điều kiện tổ chức) và trong tuyển dụng viên chức, cần rà soát đối tượng dự tuyển để tiến hành thủ tục xét tuyển đặc cách đối với các trường hợp đảm bảo điều kiện theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ và Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ;

Đối với chế độ thu phí, mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự xét tuyển viên chức thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Bộ ngành có liên quan hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Về quy định chức danh nghề nghiệp và chuyển đổi hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, trong thời gian chờ Bộ quản lý viên chức chuyên ngành và Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành và quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện và nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc chuyên ngành, lĩnh vực;

Căn cứ theo Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức của đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt hàng năm, tạm thời vẫn tiến hành bổ nhiệm, chuyển xếp ngạch viên chức hoặc nâng ngạch viên chức (theo quy trình, thủ tục đang thực hiện) tương ứng theo loại, chức danh viên chức đã được quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
1.2. Tăng cường trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện của các đơn vị; thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc thẩm quyền và trách nhiệm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại Điều 4, Điều 6, Điều 9 của Quyết định số 96/2007/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2007 và Điều 14 của Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
1.3. Kịp thời giải quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, xử lý những hành vi vi phạm quy định tại Chỉ thị này hoặc trái với quy định của pháp luật hiện hành.
2. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh cùng rà soát, chủ động triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã được phân cấp thẩm quyền quản lý nêu tại khoản 1.1 của Chỉ thị này.
3. Sở Nội vụ:

a) Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ đã được phân cấp thẩm quyền quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Thực hiện các nhiệm vụ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 96/2007/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2007 và Điều 15 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2012.

b) Kịp thời ban hành hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản hoặc tổ chức hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện những nội dung cần thiết theo quy định của Bộ Nội vụ tại các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ, kể cả các Thông tư khác có liên quan; đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.


4. Tổ chức thực hiện:

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Giám đốc Sở, Ban ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này;

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức có liên quan phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp theo quy định./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Nội vụ;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); (Đã ký)

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (b/c);

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở, Ban – ngành;

- HĐND huyện, thành phố;

- Như khoản 4; Nguyễn Đức Thanh

- Công báo tỉnh, cổng TTĐT tỉnh;

- VPUB: CVP, PVP (N.V.Nhựt);

- Lưu VT. VX. PD.: chinhquyen -> sonv -> BieuMau
BieuMau -> PHỤ LỤc các chức danh ở xã, phường, thị trấn được áp dụng giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định số 250/QĐ ttg ngày 29/01/2013
sonv -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
BieuMau -> Ubnd tỉnh ninh thuận sở NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
sonv -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
sonv -> V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch cchc và báo cáo cchc hàng năm
sonv -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
BieuMau -> Mẫu số 02 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
BieuMau -> Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-ttg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước
BieuMau -> Ban cán sự ĐẢng đẢng cộng sản việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương