chinhquyen/sonv/BieuMau
  PHỤ LỤc các chức danh ở xã, phường, thị trấn được áp dụng giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định số 250/QĐ ttg ngày 29/01/2013
chinhquyen/sonv/Documents/TC-BC
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
chinhquyen/sonv/Admin/cchc/Tieu chi DG 2015
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chinhquyen/sonv/Admin/luu tru
  SỞ NỘi vụ Số: 1219/bc-snv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chinhquyen/sonv/BieuMau
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
chinhquyen/sonv/Admin/ccvc/Nam 2016
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
chinhquyen/sonv/BieuMau
  Ubnd tỉnh ninh thuận sở NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chinhquyen/sonv/Documents
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
chinhquyen/sonv/Admin/cchc/Tieu chi DG 2015
  V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch cchc và báo cáo cchc hàng năm
chinhquyen/sonv/Admin/ccvc
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
chinhquyen/sonv/BieuMau
  Mẫu số 02 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-ttg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước
chinhquyen/sonv/Admin/cqdp
  SỞ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chinhquyen/sonv/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/65
  SỞ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
chinhquyen/sonv/Admin/cqdp/nam 2015
  I. Mục đích, yêu cầu: Đánh giá những kết quả triển khai, thực hiện Quyết định số 470/QĐ-ubnd ngày 04/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã đạt được, những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân
chinhquyen/sonv/Bieumau
  Ban cán sự ĐẢng đẢng cộng sản việt nam
chinhquyen/sonv/Admin/cqdp
  SỞ NỘi vụ Số: 2313/bc-snv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chinhquyen/sonv/Admin/cqdp/Nam 2016
  V/v triển khai Quyết định số 897/QĐ-ttg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu
chinhquyen/sonv/Documents
  TỈnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
chinhquyen/sonv/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/49
  TÀi liệu bồi dưỠng kiến thức cải cách hành chính nhà NƯỚc ban hành kèm theo Quyết định số 1296/QĐ-ubnd ngày
directory chinhquyen sonv  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương