Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 16.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích16.88 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1013/UBND-VX Ninh Thuận, ngày 13 tháng 3 năm 2013

V/v tiếp tục đẩy mạnh và

nâng cao hiệu quả thực hiện

Nghị định số 158/2007/NĐ-CP.
Kính gửi:

- Các Sở, Ban – ngành;

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.


Ngày 27 tháng 10 năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2007/NĐ-CP quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Trên cơ sở đó, ngày 12 tháng 6 năm 2009, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND – về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ nhằm: đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ quy định của pháp luật; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính và tạo điều kiện phát huy năng lực trên nhiều lĩnh vực công tác đối với đội ngũ công chức, viên chức.

Cho đến nay, đa số các cơ quan chuyên môn; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời triển khai, chủ động xác định danh mục và thực hiện chuyển đổi định kỳ thời hạn vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong nội bộ, cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa tổ chức thực hiện triệt để về đối tượng và thời hạn chuyển đổi.


Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và nâng cao hiệu quả việc triển khai Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:


1. Lãnh đạo cơ quan: Sở, Ban – ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đẩy mạnh triển khai và đảm bảo hiệu quả việc tiếp tục thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh; trong đó lưu ý tập trung một số nội dung như sau:

a) Tổ chức rà soát, thống nhất xác định, bổ sung danh mục các vị trí công tác thuộc lĩnh vực, ngành nghề phải định kỳ chuyển đổi trong nội bộ cơ quan, đơn vị trên cơ sở danh mục phải đảm bảo phù hợp theo danh mục chung được quy định tại Điều 8 của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Quy định của Bộ hoặc cơ quan cấp trên (quản lý theo ngành) nếu có, đồng thời phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

b) Hàng năm, phải xây dựng kế hoạch để làm căn cứ thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ 03 năm – đủ 36 tháng trong nội bộ cơ quan, đơn vị (nếu có đối tượng);

Đối tượng, nguyên tắc chuyển đổi phải thực hiện đúng theo quy định tại Điều 2, Điều 4, Điều 6 và Điều 11 của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, phải đảm bảo khách quan, công tâm, khoa học - hợp lý, phù hợp với chuyên môn - nghiệp vụ đối với đối tượng thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, chống các biểu hiện bè phái, chủ nghĩa cá nhân, gây mất đoàn kết và làm xáo trộn việc ổn định tổ chức trong cơ quan, đơn vị. Riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý, thực hiện theo quy định về luân chuyển cán bộ.

Kế hoạch và Quyết định chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý phải được gửi về Sở Nội vụ để theo dõi, kiểm tra. Thời điểm và trách nhiệm thực hiện phải đảm bảo theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp không chấp hành quyết định.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc (nếu có – kể cả đơn vị cấp xã) triển khai thực hiện nghiêm túc theo nội dung nêu trên. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện đúng quy định.

d) Hàng năm, xác lập báo cáo tình hình thực hiện trong năm của cơ quan và đơn vị trực thuộc, bao gồm kế hoạch năm kế tiếp gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/10 (riêng báo cáo của năm 2012 và kế hoạch năm 2013 gửi trước ngày 01/4/2013) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện chung trong toàn tỉnh.

2- Đối với Sở Nội vụ, ngoài việc thực hiện và tổng hợp, báo cáo theo nội dung tại mục 1 nêu trên; có trách nhiệm:

a) Tăng cường theo dõi, thường xuyên giám sát, kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh của các ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị trên phạm vi toàn tỉnh thông qua chương trình đột xuất hoặc lồng ghép vào chương trình thanh tra công tác tổ chức nhà nước theo định kỳ trong năm;

Kịp thời xem xét, chấn chỉnh, xử lý hoặc báo cáo, đề nghị cơ quan có chức năng, thẩm quyền xử lý đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện trái quy định của pháp luật.

b) Định kỳ hàng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ tình hình và kết quả thực hiện (theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP)./.CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTTU, TTHĐND tỉnh (để b/c);

- CT và PCT UBND tỉnh;

- Công báo, Website Ninh Thuận; (đã ký)

- Lưu: VT, VX.
Nguyễn Đức Thanh
: chinhquyen -> sonv -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
sonv -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
sonv -> SỞ NỘi vụ Số: 1219/bc-snv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
sonv -> Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
sonv -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
sonv -> Ubnd tỉnh ninh thuận sở NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
sonv -> V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch cchc và báo cáo cchc hàng năm
sonv -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> TỈnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương