Ubnd tỉnh ninh thuận sở NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 34.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích34.59 Kb.


UBND TỈNH NINH THUẬN

SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1456 /SNV-CCVC

V/v hướng dẫn thực hiện xét tuyển dụng viên chức.Ninh Thuận, ngày 11 tháng 7 năm 2013

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành;

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định về thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Căn cứ Chỉ thị số 17/2013/CT-UBND ngày 21/6/2013 của Ủy ban nhận dân tỉnh về việc đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện phân cấp thẩm quyền quản lý đối với đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện và chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị trực thuộc (nếu có) thực hiện một số nội dung sau đây nhằm đảm bảo thống nhất, đồng bộ, đúng thẩm quyền trong tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập theo các quy định của pháp luật nêu trên:


1. Hàng năm, các đơn vị sự nghiệp công lập chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, đăng ký tổ chức thi hoặc xét tuyển dụng viên chức trình cơ quan quản lý cấp trên (Sở, Ban – ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố) xem xét, phê duyệt để tổ chức thực hiện; riêng đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thông qua Sở Nội vụ xem xét, thống nhất. Trước mắt chỉ nên áp dụng hình thức xét tuyển;

Kế hoạch phải nêu rõ biên chế được giao, biên chế đang sử dụng, số lượng cần tuyển dụng; trình độ, tiêu chuẩn, điều kiện của đối tượng tuyển dụng (phải đảm bảo phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Điều 1-Thông tư số 15/2012/TT-BNV, phù hợp với tiêu chuẩn của chức danh viên chức cần tuyển và cơ cấu vị trí việc làm của đơn vị; có thể bổ sung điều kiện, tiêu chuẩn để phù hợp với tình hình thực tế nhưng không áp đặt các điều kiện, tiêu chuẩn trái với quy định của pháp luật – đặc biệt là không đặt ra tiêu chí ưu tiên đối tượng đang hợp đồng chờ tuyển dụng như: yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ dành cho đối tượng đã qua công tác, …);

Trường hợp đơn vị sự nghiệp chưa thật sự đảm bảo điều kiện tổ chức xét tuyển, cơ quan quản lý cấp trên có thể chỉ đạo ghép vào đơn vị đủ điều kiện để tổ chức hoặc giao cho đơn vị hành chính quản lý trực tiếp đơn vị sự nghiệp tổ chức (nếu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đều chưa đủ điều kiện).
2. Sau khi kế hoạch được phê duyệt, đơn vị tổ chức tuyển dụng phải phổ biến công khai thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển theo quy định tại Điều 15-Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Điều 2, Điều 3-Thông tư số 15/2012/TT-BNV; trong đó chỉ tiêu tuyển dụng bao gồm cả chỉ tiêu đang có đối tượng hợp đồng.
3. Việc tổ chức xét tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Chương II của Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ; trong đó:
a) Hội đồng xét tuyển viên chức được thành lập theo quy định tại Điều 6-Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ.
b) Về nội dung xét tuyển, thực hiện theo quy định tại Điều 11-Nghị định số 29/2012NĐ-CP của Chính phủ; nội dung tổng quát dự kiến phỏng vấn hoặc thực hành (nội dung này phải được nêu trong kế hoạch tuyển dụng) phải đảm bảo khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm, chức danh cần tuyển dụng và được cơ quan quản lý cấp trên xem xét, thống nhất.
c) Đề-câu hỏi phỏng vấn hoặc thực hành phải có đáp án, thang điểm chi tiết và được niêm phong, bảo quản theo chế độ tài liệu mật trước khi giao nhận, mở đề-câu hỏi để tiến hành phỏng vấn hoặc thực hành.
d) Về cách tính điểm và xác định người trúng tuyển, thực hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 13-Nghị định số 29/2012NĐ-CP của Chính phủ (lưu ý tiêu chí ưu tiên – kể cả các tiêu chí phải đặt ra do phát sinh từ tình hình thực tế trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật, chỉ dùng để xét trong trường hợp có từ 02 đối tượng trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cần tuyển dụng sau cùng);

Thời hạn thông báo và phúc khảo kết quả tuyển dụng, thực hiện theo quy định tại Điều 17-Nghị định số 29/2012NĐ-CP của Chính phủ;

Kết quả xét tuyển viên chức để làm cơ sở tuyển dụng phải được niêm yết công khai sau khi thông qua cơ quan cơ quan quản lý cấp trên thẩm định, phê duyệt.

đ) Sau 20 ngày làm việc, nếu đối tượng trúng tuyển không đến ký hợp đồng làm việc – tính từ thời điểm công bố kết quả hoặc không đến nhận nhiệm vụ – tính từ thời điểm ký hợp đồng làm việc với đơn vị và không có lý do chính đáng, đơn vị tiến hành thủ tục hủy bỏ kết quả tuyển dụng đối với cá nhân và tiếp tục xét bổ sung kết quả trúng tuyển theo thứ tự kết quả dự tuyển từ cao đến thấp nếu còn đối tượng đủ điều kiện tuyển dụng;

Trường hợp cần tạo điều kiện thuận lợi trong công tác cân đối, bố trí hợp lý đội ngũ viên chức giữa các vùng, khu vực, đặc biệt là đối với ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Y tế, cơ quan quản lý cấp trên chỉ đạo xét bổ sung đối tượng trúng tuyển trong số đối tượng dự tuyển vào các đơn vị của ngành để bổ sung cho đơn vị chưa tuyển đủ chỉ tiêu, trên cơ sở cá nhân đảm bảo điều kiện tuyển dụng.
4. Trong tổ chức xét tuyển viên chức, cần lưu ý rà soát để xét tuyển đặc cách đối tượng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 14-Nghị định số 29/2012NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Điều 7-Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

Việc tổ chức xét tuyển đặc cách, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Điều 8 và Điều 9-Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

Sau khi tổng hợp kết quả xét tuyển đặc cách, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm trình văn bản lên cơ quan quản lý cấp trên công nhận kết quả xét tuyển đặc cách; trong đó nêu rõ vị trí việc làm cần tuyển dụng và hồ sơ của từng trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách, kèm theo biên bản họp của Hội đồng kiểm tra, sát hạch.
5. Việc tập sự, miễn chế độ tập sự, hướng dẫn tập sự, bổ nhiệm chức danh viên chức hoặc chấm dứtt hợp đồng làm việc đối với đối tượng mới được tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Mục 6, Chương II-Nghị định số 29/2012NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Điều 10-Thông tư số 15/2012/TT-BNV – lưu ý rà soát thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng để miễn hoặc thực hiện một phần chế độ tập sự và xếp lương, tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm-xếp lương vào chức danh nghề nghiệp;

Riêng thời gian tập sự, do hiện nay chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể của Chính phủ, Bộ Nội vụ về thời gian tập sự đối với chức danh viên chức theo hạng nên căn cứ theo Điều 27 của Luật Viên chức và vận dụng theo quy định đã thực hiện để áp dụng thời gian tập sự-thử việc tương ứng theo chức danh cần tuyển dụng như sau:

- 12 tháng đối với viên chức loại A, A0 (trình độ đại học, cao đẳng trở lên);

- 06 tháng đối với viên chức loại B (trình độ trung cấp trở lên);

- 03 tháng đối với viên chức loại C (trình độ sơ cấp trở lên).
6. Ký kết hợp đồng làm việc giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tuyển dụng viên chức và người trúng tuyển, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Chương II-Thông tư số 15/2012/TT-BNV (bao gồm hợp đồng làm việc có thời hạn và hợp đồng làm việc không xác định thời hạn);

Đối với hợp đồng có thời hạn, tùy theo nhu cầu, vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng và thời gian tập sự tương ứng của chức danh tuyển dụng, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời hạn cụ thể để ký kết hợp đồng nhưng không được quá 36 tháng và quy định thời gian thực hiện chế độ tập sự trong hợp đồng làm việc có thời hạn.

Ngoài ra, các đơn vị sự nghiệp cần lưu ý rà soát các đối tượng đã được tuyển dụng trước thời điểm ban hành Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ để xác lập lại hợp đồng làm việc có thời hạn hoặc không xác định thời hạn nhằm đảm bảo thực hiện thống nhất, đồng bộ theo quy định của pháp luật hiện hành về hợp đồng làm việc đối với viên chức.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị cần kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để xem xét, giải quyết.

Các đơn vị, tổ chức sự nghiệp thuộc hoặc trực thuộc tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của tỉnh được áp dụng theo các nội dung có liên quan của văn bản này;

Các quy định, văn bản pháp quy nêu tại văn bản này hiện đã được đăng trên các trang thông tin điện tử thông dụng./.Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (để báo cáo);

- Phòng NV, GD&ĐT huyện, TP;

- Các Hội đặc thù của tỉnh;

- Lưu VT, CCVC (05b).GIÁM ĐỐC


(Đã ký)


Kiều Văn Bê
: chinhquyen -> sonv -> BieuMau
BieuMau -> PHỤ LỤc các chức danh ở xã, phường, thị trấn được áp dụng giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định số 250/QĐ ttg ngày 29/01/2013
BieuMau -> Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
sonv -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
sonv -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
sonv -> V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch cchc và báo cáo cchc hàng năm
sonv -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
BieuMau -> Mẫu số 02 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
BieuMau -> Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-ttg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước
BieuMau -> Ban cán sự ĐẢng đẢng cộng sản việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương