TỈnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 25.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích25.84 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 3294 /UBND-VX Ninh Thuận, ngày 11 tháng 8 năm 2011

Về việc triển khai thực hiện

Thông tư số 08/2011/TT-BNV

của Bộ Nội vụ.
Kính gửi:

- Các Sở, Ban - ngành;

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố;

- Các tổ chức Hội đặc thù.
Thực hiện Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức;

Nhằm đảm bảo thống nhất, đồng bộ và đúng đối tượng trong việc quản lý; thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức;

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
I. Các Sở, Ban – ngành; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; các tổ chức Hội đặc thù tiến hành rà soát, báo cáo danh sách công chức thuộc cơ quan, đơn vị (kể cả đối với đơn vị thuộc hoặc trực thuộc) theo biểu mẫu danh sách đính kèm văn bản này và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 01 tháng 10 năm 2011 (kèm theo file danh sách gửi qua thư điện tử theo địa chỉ: hai_dacn@yahoo.com) để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

Đối tượng là công chức theo hướng dẫn tại Thông tư và quy định tại Nghị định nêu trên là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật (không bao gồm các trường hợp hợp đồng, kể cả hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17 tháng 11 năm 2000 về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp), cụ thể bao gồm:


1. Công chức trong cơ quan hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện.
a) Ở cấp tỉnh:

- Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân; người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân.

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân và người làm việc trong các tổ chức không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân (gồm các Sở, Ban – ngành; kể cả các đơn vị trực thuộc Sở, Ban – ngành được giao biên chế hành chính, ví dụ: các Chi cục).

- Trưởng ban, Phó Trưởng ban; người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong các tổ chức không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân.

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và người làm việc trong các tổ chức thuộc đơn vị – không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, được thành lập theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm chỉ đạo hoặc phối hợp liên ngành ở Trung ương và địa phương; được giao biên chế công chức, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước; có con dấu, có tài khoản riêng (ví dụ: Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh).
b) Ở cấp huyện:

- Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng và người làm việc trong Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

- Người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong cơ quan chuyên môn (Phòng chuyên môn) thuộc Ủy ban nhân dân.


2. Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập.
a) Là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp được cơ quan Nhà nước (Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; …) có thẩm quyền thành lập và quản lý theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, lao động-thương binh và xã hội, thông tin truyền thông và các lĩnh vực sự nghiệp khác được pháp luật quy định; được ngân sách nhà nước cấp toàn bộ hoạt một phần kinh phí hoạt động (ví dụ: Đài Phát thanh và Truyền hình, Trường Cao đẳng, Trường Trung học phổ thông, Trường Tiểu học, Trường Mầm non, Trung tâm Y tế, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Văn hoá, Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội, Vườn Quốc gia, Ban Quản lý Khai thác các cảng cá,…);

Không áp dụng đối với: người đứng đầu tổ chức sự nghiệp trực thuộc (ví dụ: Đội, Trạm trực thuộc Trung tâm; … – không có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng); người được giao quyền trưởng đơn vị hoặc giao phụ trách đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên (trừ trường hợp đang là công chức ở các cơ quan khác được điều động đến – cụ thể theo quy định tại điểm 1.2.2 của văn bản này).


b) Là công chức ở các cơ quan, đơn vị khác được điều động đến đơn vị sự nghiệp công lập, được giao quyền trưởng hoặc phụ trách đơn vị đơn vị sự nghiệp công lập; được bổ nhiệm làm cấp phó của người đứng đầu, cấp trưởng, cấp phó tổ chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập.
c) Người được tuyển dụng theo biên chế công chức để bố trí vào vị trí việc làm, thực hiện các công việc thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ quản lý nhà nước và được giao biên chế công chức hàng năm.
3. Công chức được cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước luân chuyển đến giữ các chức vụ chủ chốt tại các tổ chức Hội đặc thù.

Bao gồm các tổ chức có tính chất đặc thù quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù (ví dụ: Hội nhà báo, Hội Văn học nghệ thuật, … – thuộc tổ chức chính trị-xã hội nghề nghiệp; Hội chữ thập đỏ, Hội Khuyến học, … – thuộc tổ chức xã hội; Hội Đông y, … – thuộc tổ chức xã hội-nghề nghiệp); kể cả tổ chức kinh tế xã hội (ví dụ: Liên minh Hợp tác xã);

Các chức vụ chủ chốt tại tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức kinh tế xã hội; bao gồm: Chủ tịch chuyên trách, Phó chủ tịch chuyên trách, Tổng thư ký của tổ chức chính trị-xã hội nghề nghiệp.


Lưu ý:

- Những trường hợp đủ các căn cứ xác định là công chức theo quy định nêu trên; nếu kiêm nhiệm một số chức danh, chức vụ được bầu cử (không chuyên trách) theo quy định của pháp luật, vẫn được xác định là công chức.

- Các trường hợp giữ chức danh-chức vụ được bầu cử, được cấp có thẩm quyền phê chuẩn theo nhiệm kỳ (ví dụ: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban, Uỷ viên thường trực thuộc Hội đồng nhân dân) thuộc diện cán bộ, không thống kê vào danh sách công chức; kể cả Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội có tính chất đặc thù (nếu không thuộc đối tượng nêu tại khoản 1.3 của văn bản này).


II. Giao Sở Nội vụ thực hiện chế độ báo cáo thống kê tăng, giảm công chức (định kỳ – hàng năm) theo Điều 9 của Thông tư số 08/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ và theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức – đảm bảo đúng đối tượng theo quy định của pháp luật hiện hành./.
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Nội vụ (b/c);

- CT và PCT UBND tỉnh; (đã ký)

- Phòng Nội vụ huyện, TP;

- Lưu: VT, VX,.Nguyễn Đức Thanh

: chinhquyen -> sonv -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
sonv -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
sonv -> SỞ NỘi vụ Số: 1219/bc-snv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
sonv -> Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
sonv -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
sonv -> Ubnd tỉnh ninh thuận sở NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
sonv -> V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch cchc và báo cáo cchc hàng năm
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương