chinhquyen/sonv/BieuMau
  PHỤ LỤc các chức danh ở xã, phường, thị trấn được áp dụng giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định số 250/QĐ ttg ngày 29/01/2013
chinhquyen/sonv/Documents/TC-BC
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
chinhquyen/soct/Admin
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở CÔng thưƠNG
chinhquyen/soyt/Admin
  THÔng báO Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
  UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
  UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
chinhquyen/sonv/Admin/cchc/Tieu chi DG 2015
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chinhquyen/soyt/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/52
  ĐẠO ĐỨc hành nghề DƯỢC
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
chinhquyen/sonv/Admin/luu tru
  SỞ NỘi vụ Số: 1219/bc-snv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chinhquyen/khobac/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/19
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
chinhquyen/sonv/BieuMau
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
  UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
chinhquyen/soct/Admin
  Ubnd tỉnh ninh thuận cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
  UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
chinhquyen/sotc/Admin
  Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Së Tµi chÝnh
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 1691 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
chinhquyen/thuannam/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/535
  VĂn phòng hđnd-ubnd
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  TỈnh hải dưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
chinhquyen/sonv/Admin/ccvc/Nam 2016
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
chinhquyen/thuannam/Admin/5.2016
  Huyện thuận nam
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
chinhquyen/sonv/BieuMau
  Ubnd tỉnh ninh thuận sở NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 1650 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  TỈnh hải dưƠNG
  Độc lập Tự do Hạnh phúc Hải Dương, ngày 15 tháng 8 năm 2013 quyếT ĐỊNH
  TỈnh hải dưƠNG
chinhquyen/sonv/Documents
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trình ubnd tỉnh phê duyệt phương án phân bổ nguồn vốn vay trên theo đúng các quy định hiện hành
  1728/QĐ-ubnd ngày 30/7/2012 của ubnd tỉnh chủ TỊch ubnd tỉnh hải dưƠNG
  Hải Dương, ngày 10 tháng 12 năm 2014
  TỈnh hải dưƠng số: 1565 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
chinhquyen/sonv/Admin/cchc/Tieu chi DG 2015
  V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch cchc và báo cáo cchc hàng năm
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  Ubnd tỉnh Hải Dương nhận được Văn bản số 1775/bct-qlct ngày 10/3/2014 của Bộ Công Thương về việc quản lý nhà nước về kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
  Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty tnhh thành Dương
  TL. chủ TỊCH
  Về việc phê duyệt phương án giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Nghị quyết số 02/nq-cp của Chính phủ và Quyết định số 1851/QĐ-ttg của Thủ tướng Chính phủ
  Về việc phê duyệt phương án giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Nghị quyết số 02/nq-cp của Chính phủ và Quyết định số 1851/QĐ-ttg của Thủ tướng Chính phủ
  Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng
  Và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp cao su Việt Nam
  Kính gửi: Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ; Liên Đoàn Lao động tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ chí Minh tỉnh
  Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 175 /bc-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chinhquyen/thuanbac/Documents
  HuyệN Ủy thuận nam số 258 -bc/hu đẢng cộng sản việt nam
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  Ủy ban nhân dân tỉnh hải dư­ƠNG
  QuyếT ĐỊnh v/v Phê duyệt bổ sung Kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh năm 2014 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
chinhquyen/sonv/Admin/ccvc
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
chinhquyen/sonnnt/BieuMau
  Mẫu biểu số 05 MẪU ĐƠN ĐĂng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉNH
chinhquyen/ubmttq/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/64
  TÀi liệu tuyên truyền ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016. Lịch sử và ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  Hải Dương, ngày 24 tháng 6 năm 2015 quyếT ĐỊNH
  UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 2110 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-cp ngày 23/04/2013 của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (oda) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
  TỈnh hải dưƠng số: 149 /bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
chinhquyen/soct/BieuMau
  ĐƠN ĐỀ nghị Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
chinhquyen/BieuMau
  Thủ tục giải thể Trường trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề công lập thuộc tỉnh và Trường trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh
chinhquyen/sonv/BieuMau
  Mẫu số 02 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-ttg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
chinhquyen/sonv/Admin/cqdp
  SỞ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chinhquyen/thuannam/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/335
  Ủy ban nhân dân huyện thuận nam
chinhquyen/Bieumau
  Thủ tục tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về
chinhquyen/sovhttdl/Documents/2016/VAN HOA
  Thực hiện Nghị quyết 01-nq/tu ngày 03/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
chinhquyen/thanhtratinh/Admin/2016NewFolder
  Ubnd tỉnh ninh thuận thanh tra tỉnh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chinhquyen/soct/BieuMau
  Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-cp ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
chinhquyen/BieuMau
  Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội (btxh) ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư ven tuyến đường N1 N7, phường Trần Phú, tp hải Dương chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
chinhquyen/BieuMau
  Thủ tục công nhận lại Hiệu trưởng Trường trung cấp Nghề, giám đốc Trung tâm Dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh
chinhquyen/sonv/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/65
  SỞ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 103 /tb-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân tỉnh hải d­ƯƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chinhquyen/thuannam/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/271
  Ủy ban nhân dân huyện thuận nam cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  Ubnd tỉnh hải dưƠng ban chỉ ĐẠO 389 Số: 1160 /QĐ-bcđ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ubnd tỉnh hải dưƠng ban chỉ ĐẠO 389 TỈNH
  Về việc thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hải Dương chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
  TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
  V/v Chuyển diện tích đất cho Doanh nghiệp tư nhân Xuân Căn thuê sang giao đất và điều chỉnh diện tích đất cho Doanh nghiệp thuê tại Quyết định số: 393/QĐ-ubnd ngày 21/02/2012 của ubnd tỉnh
ChinhQuyen/sk/Documents
  QuyếT ĐỊnh về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Mua máy xúc đào bánh lốp loại rober 60W-9S, dung tích gầu từ 0,18m3 đến 0,25m3 do hãng huyndai sản xuất tại Hàn Quốc chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
  TỈnh hải dưƠng số: 119 /bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Về việc bổ sung nội dung tại Quyết định số 417/QĐ-ubnd ngày 06/02/2015 của ubnd tỉnh chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
chinhquyen/BieuMau
  Thủ tục công nhận hiệu trưởng trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh
chinhquyen/sovhttdl/Documents/2016/VB QPPL
  CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
  CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
  CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  Độc lập Tự do Hạnh phúc Hải Dương, ngày 05 tháng 8 năm 2013 quyếT ĐỊNH
  Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-ttg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"
chinhquyen/sonv/Admin/cqdp/nam 2015
  I. Mục đích, yêu cầu: Đánh giá những kết quả triển khai, thực hiện Quyết định số 470/QĐ-ubnd ngày 04/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã đạt được, những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  Hải Dương, ngày 19 tháng 5 năm 2014
  UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
chinhquyen/thanhtratinh/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/9
  Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
chinhquyen/prtc/Admin/xay dung nep song vmdt
  MỤc lục mục 4 111 quản lý HỆ thống thoát nưỚC 117
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  TỈnh hải dưƠng số: 1352 /ubnd-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 725 /kh-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chinhquyen/sonv/Bieumau
  Ban cán sự ĐẢng đẢng cộng sản việt nam
chinhquyen/sonv/Admin/cqdp
  SỞ NỘi vụ Số: 2313/bc-snv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  TL. chủ TỊCH
  Về việc phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đất đồi làm vật liệu san lấp mặt bằng tại khu vực đồi Hố Đa, phường Văn An, thị xã Chí Linh của Công ty cổ phần thương mại Đại Dương chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
  Hải Dương, ngày 20 tháng 5 năm 2015
  Phúc đáp Công văn số 481/Đcks-ks ngày 12/3/2014 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về việc cấp phép khai thác mỏ đá sét Cúc Tiên, xã Tân Dân và Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
  Thực hiện nội dung Công văn số 1863/Đcks-ks ngày 25/9/2014 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc cấp phép khai thác xuống sâu mỏ đá vôi Bắc Núi Han, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
  TỈnh hải dưƠng số: 602 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
chinhquyen/thuannam/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/506
  VĂn phòng hđnd-ubnd
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát cụ thể, tổng hợp báo cáo theo yêu cầu và đề cương đính kèm Công văn số 770/bkhđt-ttr ngày 06/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  Hải Dương, ngày 22 tháng 12 năm 2014 quyếT ĐỊNH
  Hải Dương, ngày 15 tháng 8 năm 2014 quyếT ĐỊnh cho phép chạy xe vận chuyển vật tư tạm thời trên đê từ K7+828 – K8+008, đê tả sông Thương, xã Hưng Đạo, thị xã Chí Linh chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
  2. Yêu cầu Bám sát nội dung Nghị quyết số 857/nq-ubtvqh13 và Quyết định số 01/QĐ-ttg
chinhquyen/sonv/Admin/cqdp/Nam 2016
  V/v triển khai Quyết định số 897/QĐ-ttg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  CỘng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
  CỘng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
  TỈnh hải dưƠng số: 1293 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 556 /QĐ-ubnd
  Giao Công an tỉnh bố trí địa điểm ăn, nghỉ cho Đoàn làm phim
  Các Sở Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng
chinhquyen/thuannam/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/63
  Huyện thuận nam
chinhquyen/sonv/Documents
  TỈnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
ChinhQuyen/hethongvanbanpq/Documents
  Hải Dương, ngày 02 tháng 6 năm 2014

  May 2013 Tôi tham dự cái gọi là “Ngày cướp chính quyền 19 1945” tạiHà Nội
chinhquyen/sonv/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/49
  TÀi liệu bồi dưỠng kiến thức cải cách hành chính nhà NƯỚc ban hành kèm theo Quyết định số 1296/QĐ-ubnd ngày
directory chinhquyen  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương