Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 12.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích12.27 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ……... /QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày …… tháng 5 năm 2016(Dự thảo)
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW

ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế

và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch của Chính phủ – thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại tờ trình số ………/TTr-SNV ngày ……/4/2016,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Điều 2. Căn cứ Kế hoạch nêu tại Điều 1, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện hoặc phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm triển khai các nội dung được phân công, bảo đảm đúng quy định, chất lượng, hiệu quả và đạt yêu cầu về lộ trình, tiến độ tổ chức thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng Sở, Ban ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Nội vụ;

- Bộ Tài chính;

- Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;

- Huyện ủy, Thành ủy;- Lưu: VT, VX.

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh
: chinhquyen -> sonv -> Admin -> ccvc -> Nam%202016
Admin -> V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch cchc và báo cáo cchc hàng năm
ccvc -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
Admin -> SỞ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Admin -> I. Mục đích, yêu cầu: Đánh giá những kết quả triển khai, thực hiện Quyết định số 470/QĐ-ubnd ngày 04/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã đạt được, những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân
Admin -> SỞ NỘi vụ Số: 2313/bc-snv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Admin -> V/v triển khai Quyết định số 897/QĐ-ttg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương