I. Mục đích, yêu cầu: Đánh giá những kết quả triển khai, thực hiện Quyết định số 470/QĐ-ubnd ngày 04/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã đạt được, những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhântải về 14.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích14.49 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2428/UBND-NC


Ninh Thuận, ngày 12 tháng 6 năm 2015


KẾ HOẠCH

Về việc kiểm tra, tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định

số 470/QĐ-UBND ngày 04/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh


Thự hiện Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 04/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Đề án xây dựng các giải pháp công tác dân vận chính quyền tỉnh Ninh Thuận thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (giai đoạn 2011 – 2015); Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổng kết như sau:I. Mục đích, yêu cầu:

- Đánh giá những kết quả triển khai, thực hiện Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 04/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã đạt được, những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân; một số kinh nghiệm được rút ra trong 5 năm triển khai, thực hiện Đề án về công tác dân vận chính quyền thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (giai đoạn 2011 – 2015) và đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp; kiến nghị phù hợp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong thời gian tới.

- Nội dung tổ chức kiểm tra, đánh giá tổng kết phải được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, đúng tình hình thực tế.

II. Nội dung, thời điểm, phương pháp kiểm tra, tổng kết:

1. Nội dung kiểm tra và báo cáo tổng kết:

- Đánh giá công tác quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện của các cấp, các ngành về Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 04/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Đề án xây dựng các giải pháp công tác dân vận chính quyền tỉnh Ninh Thuận thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (giai đoạn 2011 – 2015). Đồng thời, đề ra những mô hình, kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện công tác dân vận chính quyền.

- Việc kiểm tra, đôn đốc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

2. Thời gian và phương pháp kiểm tra, tổng kết:

2.1. Thời gian:

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức tổng kết, báo cáo gửi về UBND huyện, thành phố trước ngày 30/7/2015.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra, tổng kết hoàn thành trước ngày 30/8/2015.

- Các Sở, ban, ngành xây dựng báo cáo tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 04/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/8/2015.2.2. Phương pháp:

Các đơn vị tự kiểm tra và xây dựng báo cáo tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 04/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh (theo đề cương gửi kèm) đúng thời gian tiến độ đề ra.III. Tổ chức thực hiện:

1. Thủ trưởng các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị, địa phương có trách nhiệm tự kiểm tra, rà soát và xây dựng báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30/8/2015 để tổng hợp chung.

2. Giao Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp báo cáo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành theo quy định trước ngày 10/9/2015.

Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu các Sở, ban ngành; các địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả./.

Nơi nhận:

- TT: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; (b/c)

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh;

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Các Sở, ban ngành thuộc tỉnh;

- Các Huyện, Thành ủy;

- UBND các huyện, thành phố;

- VPUB: CVP, PVP (đ/c Định);

- Lưu: VT, VX, NC. NHKT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)
Lê Văn Bình

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương