Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai số: 2616/QĐĐc-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam



tải về 12.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích12.24 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

Số: 2616/QĐĐC-UBND



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 15 tháng 8 năm 2007



QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 05/6/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh chi phí nhân công trong đơn giá đo đạc lập lưới

địa chính cấp I, II và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Do sơ suất trong khâu rà soát văn bản, UBND tỉnh Đồng Nai đính chính một số sai sót trong Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 05/6/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh chi phí nhân công trong đơn giá đo đạc lập lưới địa chính cấp I, II và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

Phần số và ký hiệu đã ghi:

"Số: 1566/QĐ-UBND"

Nay sửa lại là:

"Số: 1566/2007/QĐ-UBND"

Phần thẩm quyền ban hành quyết định đã ghi:

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI”

Nay sửa lại là:

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI”

Phần nội dung quyết định, tại Điều 3 đã ghi:

"Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký."

Nay sửa lại là:

"Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký."

Phần thẩm quyền ký quyết định đã ghi:

KT. CHỦ TỊCH



PHÓ CHỦ TỊCH”

Nay sửa lại là:



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH”
Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 05/6/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh chi phí nhân công trong đơn giá đo đạc lập lưới địa chính cấp I, II và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực kể từ ngày ký./.




KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Ao Văn Thinh


: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương