Ủy ban nhân dân tỉnh hà namtải về 13.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích13.83 Kb.

Y BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM
Số: 1008/QĐ-UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 10 tháng 12 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HÀ NAM

V/v Hợp nhất Trường Mầm non Minh Khai và Nhà trẻ 1-6

thị xã Phủ Lý thành Trường Mầm non Hoa Sen


-----------------------
ỦỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong tình hình hiện nay;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục - Đào tạo và Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh,QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Hợp nhất Trường Mầm non Minh Khai và Nhà trẻ 1-6 thị xã Phủ Lý thành Trường Mầm non Hoa Sen thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Trường Mầm non Hoa Sen được sử dụng con dấu riêng để giao dịch.Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo:

- Kiểm kê tài sản, lao động… của Trường Mầm non Minh Khai và Nhà trẻ 1-6 Phủ Lý đồng thời tổ chức hợp nhất 2 đơn vị theo đúng nguyên tắc Nhà nước không làm ảnh hưởng hoạt động nuôi dạy các cháu của đơn vị.

- Sắp xếp tổ chức, bố trí bổ nhiệm cán bộ nhân viên và quy định nhiệm vụ cụ thể cho Trường Mầm non Hoa Sen hoạt động theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và pháp luật Nhà nước.

- Thu hồi con dấu của Trường Mầm non Minh Khai và Nhà trẻ 1-6 giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm quản lý.Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, UBND thị xã Phủ Lý, Sở Giáo dục - Đào tạo, Ban Tổ chức Chính quyền, Sở Tài chính - Vật giá, Công an tỉnh và các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM


- Như điều 3;

PHÓ CHỦ TỊCH

- Lưu

(Đã ký)
Vũ Thị Ngọc Thanh

: vbpq hanam.nsf
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam số: 1008/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq hanam.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà ham
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> QuyếT ĐỊnh ban hành thiết kế mẫu trụ sở Trung tâm y tế huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương